กำหนดการสัมมนา
 
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 2/2560 *เลื่อนไปวันที่ 24-25 มิถุนายน60*
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การฝึกอบรมเรื่อง

การบัญชีบริหาร :  สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

**เลื่อนไปเป็นวันที่ 24-25 มิถุนายน2560*

หลักการและเหตุผล

            ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.       สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร

2.       เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง

3.       สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ

4.       สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

5.       เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด

6.       สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

1.       วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

2.       วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

3.       ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4.       ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

 

 

วิทยากร     อาจารย์นวพร(นันทพร)   บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

กำหนดการ

®  วันที่ 1

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             การทำความเข้าใจงบการเงิน

                                    -     งบดุล           -   งบกำไรขาดทุน           -   งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวิเคราะห์งบการเงิน

                                    -     วิเคราะห์แนวโน้ม              -     วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.             การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

-                    สมรรถภาพในการหากำไร

-                    ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น

-                    ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว

-                    ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

®  วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.             การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

-                    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร

-                    การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน                                   

13.00 – 14.30 น.             การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

-                    งบประมาณระยะสั้น               -  งบประมาณระยะยาว

14.45 – 16.30 น.             งบประมาณเงินสด

-                    การวางแผนและควบคุมกำไร

-                    ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

 

 

สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร

E-mail: chadaporn.eit@gmail.com หรือ Homepage: www.eit.or.th

วันที่จัด 22 เม.ย. 2560 - 23 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 33 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 มนตรี เชาวลิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เบญจวรรณ มุสุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิติพล ธัญญ์วัฒนาสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กอบศักดิ์ บุญอภิสิทธาภรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประกาศิต อาจวิชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กรรณ ทิพย์พิลา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 7 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th