กำหนดการสัมมนา
 
EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

สมัครเข้าอบรม Click ที่นี่

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม

2.เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง

4.เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา

5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)

2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

 

หลักสูตรการอบรม

ประกอบด้วยทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 128 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

2. ทฤษฎิโครงสร้าง (Structural )

3. คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

4. การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

5. ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

6. ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

7. สำรวจพื้นที่ก่อนก่อสร้าง

8. ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ค่าอบรม

ตลอดหลักสูตร 43,000 บาท

หากชำระก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560 ลดเหลือ 38,000 บาท

พิเศษ มาสมัคร 2 ท่าน ชำระค่าลงทะเบียนในราคา 70,000 บาทเท่านั้น (ต้องชำระก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560)

• ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน

  เอกสารประกอบการ สัมมนาฯ และ   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

วันและเวลาการอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 (3 เดือน)

อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น. (20 วัน 128 ชม.)

วันที่จัด 13 พ.ค. 2560 - 30 ก.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 17 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์) TEL : 0-2184-4600 ถึง 9, 0-2319-2410 ถึง 3 ต่อ 520, FAX : 0-2319-2710, E-mail : janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบร์ชัวร์
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กฤต พรหมอินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธานินทร์ ฤทธิรงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิรมล เร้าใจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐวัสส์ ช่วยรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พูลชัย ต.ศิริวานิช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศุภชัย เพ็ชรสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรภัทร เอาฬาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 Prasert Raksalam  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   จักรกฤษ มีเพ็ชร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   พรศักดิ์ แก้วถาวร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   มนต์เทพ เนติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 13 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th