กำหนดการสัมมนา
 
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 16
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

หลักการและเหตุผล

               

                อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่จำนวนคนและเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว การจัดทำประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s All Risks) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างควรจะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้อประกันควรที่จะเลือกซื้อประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึงระดับเข้าใจการเลือกซื้อประกันภัยแบบ C.A.R. รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง

                วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัยจึงได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู้    ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทำสัญญา  ข้อจำกัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง การซื้อ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกินอุบัติเหตุ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

 

วิทยากร  

คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด 

                                          อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

 

 กำหนดการ                                                          

08.00-08.30 น.           ลงทะเบียน

08.30-12.00น.           เริ่มการบรรยายช่วงเช้า

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-18.00 น.            เริ่มการบรรยายช่วงบ่าย

 

*มีพักเบรค 10.30-11.45  / 15.00 - 15.15

วันที่จัด 29 มี.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 22 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นิรุติ จิตร์กระบุญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พันธุ์ธัช เลาหเอื้ออังกูร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประภาภรณ์ ปัญญาวุฒิ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พนาวรรณ สร้อยสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดลพร ศรีคงรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฤทัย กฤติโสภณสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวรรณี นาคปล้อง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนิต ธัญญูหาญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ชนานันท์ จงจำเริญทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ธีรพมธ ศรีอ่ำดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   กิตติกร วงศ์เวคิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   โชติรส ฉายะวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   สมชาย ลายโถ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   เชิดศักดิ์ สิงขรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   กิตติ พิศเพ็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เอกชัย พิมพาภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ปัญญานุช จงรุ่งเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 18 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th