กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) : ตั้ง+ดีดเครนอย่างไร ไม่ให้เครนถล่ม ! : ข้อควรระวังในการตั้งและดีดทาวเวอร์เครน ! : วิเคราะห์กรณีศึกษา อุบัติเหตุทาวเวอร์เครน จากไทยและต่างประเทศ !
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

: ตั้ง+ดีดเครนอย่างไร ไม่ให้เครนถล่ม !

: ข้อควรระวังในการตั้งและดีดทาวเวอร์เครน !

: วิเคราะห์กรณีศึกษา อุบัติเหตุทาวเวอร์เครน จากไทยและต่างประเทศ !

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล:

    จากเหตุการณ์ทาวเวอร์เครนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายนับว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงในรอบหลายๆ ปีเลยก็ว่าได้ หรือแม้แต่อุบัติเหตุในกรณีศึกษาอื่นๆ ที่ไม่เป็นข่าว แต่ก็มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายก็พบได้บ่อยในงานก่อสร้าง

                 ในหลักสูตรนี้จะเน้นย้ำเรื่องการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูงและการรื้อถอนอย่างไรให้ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่คู่มือผู้ผลิตได้ให้ไว้ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ให้มาก เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้สูญเสียหรือลดน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมา

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

lให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มิอผู้ผลิต              lให้เข้าใจถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆของทาวเวอร์เครน

lให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการเพิ่ม-ลดความสูงทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต     lให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการรื้อถอนทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต

lให้เข้าใจในการประสานงาน การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับช่างติดตั้งทาวเวอร์เครน

lบทลงโทษตามกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ข้อกฏหมายได้บัญญัติไว้ในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิศวกรโครงการ l วิศวกรผู้ตรวจสอบปั้นจั่น l  วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l  ผู้จัดการโครงการ lเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างติดตั้ง l  ช่างเทคนิค l ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการฝึกอบรม:

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 16:30 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง: วันที่ 29 มีนาคม 2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        ชนิดของทาวเวอร์เครน

o   ชนิดของทาวเวอร์เครนต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน

o   ข้อดีและข้อเสียของทาวเวอร์เครนแต่ละชนิด

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

10:45 – 12:00

 

·        ลักษณะการติดตั้งของทาวเวอร์เครน

o   รูปแบบการติดตั้งแบบต่าง ๆ

o   ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบการติดตั้ง

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

·        ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน

o   รายละเอียดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของทาวเวอร์เครน

·        การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต

o   ข้อมูลจากผู้ผลิต การพิจารณาและการนำไปใช้งาน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

·        การอ่านตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)

o   ตารางพิกัดยกวัสดุของทาวเวอร์เครนชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)

o   ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนชนิดกระดก (Luffing Jib)

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

วันที่สอง: วันที่ 30 มีนาคม 2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:30

 

·        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครน

o   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทาวเวอร์เครน

o   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน

ภาคทฤษฎี

[อ.สายัณต์]

10:45 – 12:00

 

·        การติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอร์เครน

o   ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง รื้อถอน

o   ข้อควรระวังขณะกำลังติดตั้ง รื้อถอน

o   อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ลิมิตสวิตช์ โอเวอร์โหลด สัญญาณเตือน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30

 

·        การเพิ่มความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเข้ากับตัวอาคาร (Bracing)

o   การอ่านคู่มือแสดงความสามารถในการยืนของทาวเวอร์เครน  (Free Standing)

o   การอ่านคู่มือแสดงระยะยึดโครงสร้างทาวเวอร์เครนก่อนเพิ่มความสูง

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

·        การประสานงาน การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับช่างติดตั้งทาวเวอร์เครน

·        กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30

·        สรุป ถาม – ตอบ

 

 

วันที่จัด 29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 14 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-Tower Crane ถล่ม_17022017154611.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วีระศักดิ์ เชื้อวงศ์พรหม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปวรนันท์ น้อยทิพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิริวัฒน์ แก้วสี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ยชญ์ธินัน ธีรกรชัยธวัช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เขตแคว้น พรมเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมชาติ อินทร์นวล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มานพ นามะเสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คพลวัฒน์ มามั่งคั่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาวนา เสนศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุวิชาญ นาคสวาสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ธนพงษ์ สุดเสนาะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ศุภชัย สงวนไว้  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   กิตติศักดิ์ สายทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ภูเบศวร์ ทองแสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ประภาภรณ์ ปัญญาวุฒิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   สำเริง เรืองศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   Nattaphong Jeenma  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สุมิตรา ไชยสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   กมลชัย โกโล่ย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ชูเกียรติ แสงดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   กฤษณพงษ์ ปัจจอาษา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ภูริณัฐ ศิริบุญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ธีร์รัฐ ศุภพิทักษ์พงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ปภาวิน รักสัตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ภพ พรหมแสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 26 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th