กำหนดการสัมมนา
 
“ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 2
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

ลงทะเบียน Click Here!!

ตรวจสอบรายชื่อ Click Here

หลักสูตรการอบรมเรื่อง

“ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

      “วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ที่ 15-17 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร

 

วัตถุประสงค์ส่งเสริม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญ ผู้ยื่นขอเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงาน ปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจำนวนมาก คณะกรรมการสถาบันวิศวพัฒน์ จึงมีความประสงค์ให้มีการจัดการอบรมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชา Structural Engineering, Geotechnical Engineering และ Construction Engineering  เพื่อความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมากขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)

2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

วันที่จัด 15 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 100 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -38 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์) TEL : 0-2184-4600 ถึง 9, 0-2319-2410 ถึง 3 ต่อ 520, FAX : 0-2319-2710, E-mail : janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
กำหนดการและใบสมัคร
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุรเชษฐ์ สังเวียนศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิริพงษ์ ฐานียการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กรวิทย์ โนรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชวฤทธิ์ สุขสิล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรรณะ จันทร์ทิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรายุทธ์ วามะเสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภณ ยั่งยืน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุนาท เธียรหิรัญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภัทรชัย ศรานุชิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สุพจน์ อรรถธนสาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ไพฑูรย์ แซ่โล้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ปิยภัทร ฮองกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   รัฐสยาม ใหญ่อรุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   สุภาพร ไชยพานิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สุจิตรา รักแป้น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ธนธัส ธนากิจวรากูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ภาณุพงศ์ วรรณธง  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   อนุสรณ์ คูหธนเสถียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ประจวบ สว่างภพ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   สงกรานต์ เม่นทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สุวิทย์ อรุณศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สุริยา ทวีตา  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   กฤษฎา ศรีโพธิ์อ่อน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ชนินทร์ ผ่องกมลกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   เอกชัย ธิติมาธัญญากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   วิบุญ วิวัฒน์รัตนกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สมใจ มะกง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   พิสิษฐ พ่วงคง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   มิตร สันธิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   เจตนา ผกาพวง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   มนัสทัย พรหมกิ่งแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   นายนริส หาระสาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ขวัญชัย จันทร์ฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   เกรียงศักดิ์ มีอ่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   อรรถกร เกตุสอาด  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   วรญา จารุฐานะกร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ยงยุทธ เผือกนุช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   โชคอนันต์ ถนอมนาค  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พีรพันธ์ุ อภิพัฒน์จิรา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ชนม์เฉลิม แก้วกาญจนา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   มารุต สงคราม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ศักดิ์ชัย ทราบรัมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ก่องเกียรติ จันทมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ประเสริฐ จงฤกษ์มงคล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ศุภกิจ พนมไพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ปรีชาพร สุวัฒโนดม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   วันชัย เรืองรองวรรษ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ทวีสิน รุ่งจรัส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   สุดารัตน์ เต็กมารักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   เศวต บัวจำรัส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   รัฐพล คงถาวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   สุธิตย์ ยูวะเวส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   โสพน ศิริทศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   จิตรกร หารัญดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   อานนท์ เลื่อมไส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   วัชระ สุขเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   สมควร ภัทรเลิศทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   วิทยา นุชพุ่ม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   กรณ์ กันทนิตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   ปิยะพงษ์ ศุภสิทธิ์ปกรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   ประวัติการณ์ คชฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   นฤชิต มีศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ณฐพล ลิ้มสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ชยุต พันนิทา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   สุรินทร์ พันธ์สิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   นพดล ต๊ะมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   วิทวัส ดาวกระจาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   วาสนา จิตรีสาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   เดชา บุญเปลี่ยน  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   ธราดล ปิยจรรยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   พงศกร ปริมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   คัชพล เกษมทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   นิรันดร บัวมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   ณัฐพงศ์ กัณหา  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   ทรงพล อนุกูลเรืองกิตต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   ภาคภูมิ โภคทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   ศักดิ์สิทธิ์ จันทรา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   จักริน สีเขียว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   รณพล หอมหวล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   พงษฆฤณ ปรวรรตชวกร  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   จิรเดช เศรษฐกัมพู  ชำระเงินเรียบร้อย  
83   วัชรพงศ์ แฮดเมย  ชำระเงินเรียบร้อย  
84   พชร ช่วยบำรุง  ชำระเงินเรียบร้อย  
85   รงค์ชัย เจียวก๊ก  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   อนุชา วงษ์เลิศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
87   ประสิทธิ์์ แก้วแจ้ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
88   กิตติพจนื เฉลิมกาญจนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
89   วิษณุ ชุมทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
90   จารุรัศมิ์ รักเดช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
91   วุฒิภัทร นุ่มกรรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
92   วันชัย โพธิพรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
93   กิตติ เจริญการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
94   วิมล ทองเถาว์  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   วชิรวิชญ์ แจ้งใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
96   จักรพงษ์ อ๋องสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
97   ชาญชัย รัตน์นราทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
98   ประชา ศรีบัวเอี่ยม  ชำระเงินเรียบร้อย  
99   สถิต อุดมวัฒนศิริ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
100   อิสรายุทธ์ ดำเนินสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
101   ทวีศักดิ์ ริมประนาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
102   ถนอมศักดิ์ มหาโคตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
103   จะเร ดำสะอาด  ชำระเงินเรียบร้อย  
104   นิติพงษ์ สงวนทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
105   ธนาวุฒิ คำเนตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
106   สมใจ หนูแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
107   นฤมิตร บุญธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
108   ธีรยุทธ์ ศรีโชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
109   อชิระ สวนใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
110   เขมิกา เอี่ยมอักษร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
111   พรพจน์ วิรัชกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
112   วัชรพงค์ ทองรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
113   อมร จันทะยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
114   ธีระพล จารุวรโชติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
115   วีรยุทธ ไชยชนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
116   เพชรรุ่ง เพชรบวรวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
117   เกษมสิทธิ์ สังวรวุฒิไกร  ชำระเงินเรียบร้อย  
118   ชัยมงคล นิตสาวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
119   นเรศ ใจสุภาพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
120   ณัจน์ปกร ชวัลรัตน์ณัทชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
121   สมเกียรติ จินตนาผล  ชำระเงินเรียบร้อย  
122   ณัฐ เหลืองคำชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
123   จีระศักดิ์ เปรมเผื่อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
124   วาริช เต็มรังษี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
125   พิสัย คูวิจิตรจารุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
126   ยุทธนา ยวงทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
127   กิตติพนธ์ ธรรมมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
128   ปัณณวัตร์ วงศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
129   เอกชัย ตั้งอุทัยสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
130   อาทิตย์ อุดมชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
131   ถนอมศักดิ์ จริยาบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
132   ณภศุ นิลภูศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
133   กมล พงษ์ภมร  ชำระเงินเรียบร้อย  
134   บุญส่ง ติ๊บบู้  ชำระเงินเรียบร้อย  
135   สุรินทร์ บูรณสัมปทานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
136   สุทธิพจน์ สุจริตเนติการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
137   รักสยาม กระบิล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
138   ประการ ศิริวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 138 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th