กำหนดการสัมมนา
 
อบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 17
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การฝึกอบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 17

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องรัชดาบอลรูม  ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

            โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย

1.         ผู้จัดการโครงการ

2.         วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน

3.         เจ้าของกิจการ

4.         ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  นายสงคราม  ทองนพคุณ   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

รายละเอียดการอบรม  ลงทะเบียน 08.30 น. – 09.00 น.

1.                  สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา

1.1      ขอบเขตงาน

1.2      การระบุราคาในสัญญา

1.3      เงื่อนไขการจ่ายเงิน

1.4      เงินประกันผลงาน (Retention)

1.5      หลักประกันสัญญา

1.6      บทปรับ

1.7      ALL   Risk  Insurance

1.8      ภาษี VAT & WHT & DST

2.                  การประชุมก่อนเซ็นสัญญา

2.1      ทำความเข้าใจ ขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน

2.2      ทำความเข้าใจ ด้านเทคนิคที่ไม่ชัดเจน

2.3      เพิ่ม-ลด ขอบเขตงาน และราคางาน

2.4      พิจารณา Deviation List

2.5      ต่อรองราคารวมสุดท้าย

3.                  การประชุมเริ่มโครงการ kick off meeting

3.1      Organization Chart

3.2      Distribution  Procedure and Contact Person

3.3      วันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา

3.4      ผู้ติดต่อประสานงานหน้างาน

3.5      Main Schedule และวัน Mobilize เข้า Site

 

4.        การวางแผนโครงการ

4.1       การวางผังองค์กร

4.2      การประชุมเริ่มต้นโครงการ

4.3      การจัดการเวลาของโครงงาน

4.4      การจัดทำงบประมาณ

4.5      ตารางการเบิกจ่ายเงิน

4.6      เงินสดหมุนเวียน

4.7      การบริหารความเสี่ยงโครงการ

5      การควบคุมโครงการ

5.1      การควบคุมงานออกแบบ

5.2      การควบคุมงานจัดซื้อ

5.3      การควบคุมงานก่อสร้าง

5.4      การควบคุมค่าใช้จ่าย

5.5      การประชุมเพื่อควบคุมงาน

6      การปิดโครงการ

6.1        สรุป Deficiency List

6.2        การส่ง Final Document

6.3        การจัดส่ง Spare Parts

6.4        สรุปราคา เพิ่ม/ลด-ราคางานเปลี่ยนแปลงของสัญญา

6.5        กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย

6.6        กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)

6.7        กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

 

 

วันที่จัด 26 พ.ค. 2560 - 27 พ.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 65 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภูชิต โพนทัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิริศักดิ์ ภู่นพมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชลิต จารุตกานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิทยา ใจตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศรัณยา เอี่ยมเนตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กนกพร โภคาอนนต์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วีระ ภาคภูมิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 หริสศวรรณษ์ คุปวุฒินันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิริธรรม ไชยศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   อรณัฐ กิจศิริกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   คุณัชญ์ สายวรรณะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   สมใจ มะกง  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   พณณกร แสงรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ศริวิชัย สดใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   บวรศักดิ์ ปัทมะทิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สุรศักดิ์ อริเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   กมลรัตน์ สวัสดิกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   เกศแก้วทอง มหาคชเสนีย์ชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ไพศาล พึ่งฮั้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ธีรพงศ์ ยิงรัมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ธนากร เรืองศรีพิสิฐกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   สุระ มะลิซ้อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ปฐวี ชัยวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ปาราเมศ ชื่นจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ธีรภัทร รัตโนดม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ศรัณย์ วณิชยาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ลัดดาวัลย์ พีรกุลารักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   วรนิติ ช่อวิเชียร  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   พิษณุ มงคลศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   เจษฎา หาญบาง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ศิริพร คงสุขกาญจนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   พิศาล ธนกุลเลิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   นนทพัทธ์ หยางวิริยะกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   เฉลิมศักดิ์ สังฆะมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   นัฐวุฒิ พ้นธุพาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ชนวีร์ สุขีบท  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   ภูวดล คำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วัชระ นิธิสมบัติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ณรงค์ เกื้อมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   นาวิน วิริยะโยธิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   สุฑารัตน์ บุญเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   วีรพล พรหมกสิกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   อิทธิพล รุ่งเรืองจุไร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   เดโช มีศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   รัชพล ไชยมนตรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   กิตติ ครุเศรษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ผุสดี เต่ามี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   มยุรา สืบตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   อิทธิกร ช่วยสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   นัดดา แก้วกาญจนาลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   อรรถชาติ อัศวประสิทธิ์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   กรรณ ทิพย์พิลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   กฤษดา เปรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   โกสีย์ กมลศิรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   เจนจิรา แพรังสี  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   สุภาวดี สุระพินิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   กฤษดา ประภากรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ชนะชล อิ่มอุดม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   จตุพล เจริญกิจไพบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   พลอย จรรโลงเศวตกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   สมัชชา จิตนฤนารถ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏากุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   บัญชา เชื้อสุวรรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   อุมาภรณ์ สุกโนรีกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   สกล วงค์เหิม  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   พงษ์ศักดิ์ พงษ์ปวน  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   นิทัศน์ ใจซื่อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   ขจรศักดิ์ แจนุ้ย  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   อภิรักษ์ เมธีกุศลธาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 71 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th