กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 13
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    การออกแบบระบบท่อไอน้ำ  รุ่นที่  13

ในวันเสาร์ที่  1  เมษายน  2560

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

**********

 

หลักการและเหตุผล

            ระบบท่อไอน้ำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ที่ต้องการไอน้ำ  การลงทุนที่ต้องใช้ไปในการผลิตไอน้ำและการใช้ไอน้ำอาจจะสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น นอกจากว่าระบบท่อไอน้ำเป็นไปตามจุดประสงค์ของงานในการส่งไอน้ำให้กับอุปกรณ์ใช้ไอน้ำที่ระดับความดัน และปริมาณที่เหมาะสม โดยที่ได้ไอน้ำแห้งและปราศจากอากาศ   ไอน้ำเป็นเพียงตัวกลางหนึ่งที่ช่วยในการนำความร้อนเท่านั้น  ความร้อนนี้อาจจะได้มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง  ถ่านหิน  ไฟฟ้า  ก๊าซ  ไม้ หรือพลังงานนิวเคลียร์  นอกจากตัวกลางจะเป็นไอน้ำแล้ว ก็ยังมี  น้ำร้อน  หรือน้ำมันร้อนก็ได้ที่ถูกใช้เป็นตัวกลาง  ในตัวกลางทั้งสามนี้จะมีใช้กันกว้างขวางที่สุด

            วิธีการกำหนดท่อไอน้ำให้พอเหมาะกับอัตราความต้องการไอน้ำ ถ้าท่อมีขนาดเล็กเกินไป  ความดันลดก็จะมากเกินไป  ซึ่งจะมีผลให้อุปกรณ์ได้รับไอน้ำไม่เพียงพอ  ส่วนท่อที่ใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าจะไม่ทำความเสียหายให้กับการทำงานของอุปกรณ์ แต่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะสูงขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานอันเนื่องมาจากอัตราความร้อนที่สูญเสียไปโดยการแผ่รังสีเพิ่มขึ้นด้วย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. เห็นความสำคัญจึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อไอน้ำได้อย่างถูกต้อง  และสามารถจัดระบบท่อเพื่อส่งไอน้ำ และนำไอกลั่นตัวกลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำหนดการ

08.15 – 08.50                 ลงทะเบียน

08.50 – 09.00                 พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30                 การคำนวณหาขนาดท่อไอน้ำและท่อ condensate

                                    Steam traps ประเภทต่างๆ:

                                    Mechanical traps, Thermostatic traps, Thermodynamic traps

                                    การเลือก Steam traps และการติดตั้งอย่างถูกต้อง การคำนวณ และการตรวจสอบ Steam traps

10.30 – 10.45                 รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00                 การติดตั้ง Steam Traps อย่างถูกต้อง การคำนวณ และการตรวจสอบ Steam traps (ต่อ)

การประมาณ / คำนวณหาอัตรา condensate

                                    Flash steam และการนำไปใช้งาน

                                    หลักการเดินท่อ Steam และ Condensate

                                    วิทยากรโดย        อาจารย์ปรีชา อาการศ

                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

12.00 – 13.00                 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30                 การคำนวณหา Thermal stresses และ Anchor forces ตามเกณฑ์ของ

                                    A.S.M.E. B31.1 -2001- Power Piping

                                    Stress components ต่าง ๆ ในท่อร้อนที่รับความดันภายใน

                                    Fatigue factors & allowable stresses สำหรับท่อไร้ตะเข็บ

                                    ASTM A53 Grade A&B; ASTM A106 Grade B&C

14.30 – 14.45                 รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00                 Tables ต่าง ๆสำหรับช่วยในการคำนวณ Stresses & Anchor forces ใน Expansion loops;

                                    900 loop, Hook Z Shape, Z Shape, U Shape with equal legs, U Shape with unequal legs,

                                    U Shape with no leg, U Shape ชนิด 2 ระนาบ

                                    ตัวอย่างการ Design expansion loops ชนิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ A.S.M.E. B31.1

                                    วิทยากรโดย         ผศ.ดร.ปัญญา   ขันธ์สุวรรณ

                                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่จัด 01 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 45 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ท่อไอน้ำ13_3001201716451.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ฐิติชญาพร สุรเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มโนรถ โชตินุชิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กริช พรหมเมตตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิฑูรย์ เพื่อนชอบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พชร ถนอมชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทญ์ธิพันธ์ อรุณเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิรุตท์ ศรีนวลจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   กิตติพันธุ์ ประคองกลาง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ศิริ สีร้อยคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วราวุธ สายสุทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เชิดชาย กิ่งโก้  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   โชติวิทย์ ทองรอด  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   โกวิทย์ หนวงนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ยะโกบ พันทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธนวรา ทองล้วน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   พีรพรรณ พีพลอย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ธมวัฒน์ สุนทรารัตน์พงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ิอานันท์ เถียรเจริญวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   สมชาย ศรีสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ชานนท์ เฮียงมะณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ชาตรี ฐานชารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   คณิต มานะธุระ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   พงศ์สวลี ชาตเสนีย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   จนัส ธรรมวิทยสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สิทธิพันธ์ อรุณเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อนุรักษ์ สนิทดำรงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   นาถวัฒน์ นวลปักษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สมิทธิศักดิ์ พลายแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   อธิบดี กลับสูงเนิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ฉัตรชัย ปราณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ศาศวัฒน์ รัตนาธาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   กิติพงษ์ ใจพรหม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   อัจฉรา กันธิยะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   เสกสรรค์ จันทร์สุขปลูก  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ภูธิษณ์ วิทยาศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   อานุภาพ จันทร์เทพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   เทียนชัย ชื่นศิริพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ฐานพล ภาสวัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   สุวัจน์ หวังรุ่งทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   เตชสิทธิ์ ชูแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 43 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th