กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำ

เรื่อง  การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ  

(Boiler Feed Pump)

                  วันเสาร์ที่  27  พฤษภาคม  2560                        

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หน่วยพัฒนาวิชาชีพ  (PDU)   9 หน่วย

หลักการและเหตุผล

            เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Feed water pump) ทำหน้าที่สูบน้ำป้อนที่มีความดันต่ำ เข้าสู่หม้อน้ำที่ความดันสูง                เพื่อทดแทนน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอน้ำออกไปจากหม้อน้ำเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานหม้อน้ำ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องศึกษาทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำให้ถูกประเภท รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสภาพ และการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้งานหม้อน้ำอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำให้ถูกประเภท รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสภาพ และการบำรุงรักษา ที่ถูกต้อง

 

วิทยากรโดย                     นายสายัณห์  ปานซัง       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                                     

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.                        ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                        บรรยายหัวข้อ

ประเภทของเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump)

การเลือกใช้ เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ            

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ

12.00 – 13.00 น.                        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                        บรรยายหัวข้อ

การใช้งานเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ เทคนิคการควบคุมการป้อนน้ำ

ปัญหาการใช้งาน

การบำรุงรักษา น้ำป้อนหม้อน้ำ

วันที่จัด 27 พ.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 11 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-เครื่องสูบน้ำป้อน_17052017141241.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 มโนรถ โชตินุชิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชา พันธุ์มงคล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณภัทร จิตตโสภณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กฤษชัย ถนอมสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จินดา พาณิชยูปการนันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฉัตรชัย เคหาใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติกรณ์ ศรีภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชรพงษ์ หนูยัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วศิน สถิตย์ที่  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ปรเมษฐ์ สิริวีระพันธุ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ชาตรี ฐานชารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เทียนชัย ชื่นศิริพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ฐานพล ภาสวัต  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   เตชสิทธิ์ ชูแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ปณิธาน แดงบุญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุริยะ เจริญฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   วิวัฒน์ ดำรงค์ชาติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปัญจวัฒน์ โหงวเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   คัมภีร์ อัปสรภาสกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   พัลลภ แก้วคะปวง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วิชชุกร ยศไกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   วีรพล หอมกลิ่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   โกวิทย์ หนองนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ธฤต อภิสิทธิวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ณรงศักดิ์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ชลวัชร์ อาชพงศ์วัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 29 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th