กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 **ยกเลิก**
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  กิจกรรม TPM  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  2 - 3 กันยายน  2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

        TPM ( Total Productive Maintenance ) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกิจกรรมที่สำคัญหรือ เสาหลักที่สำคัญ 8 เสาหลัก     เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผลิต TPM ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเท่านั้นแต่  TPM  ยังช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการสนองตามนโยบายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังทำให้บุคลากรสามารถทำงานในลักษณะของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.     

แนวคิดใหม่ในการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงรุกแบบ World class

การใช้ Balance scorecard เป็นดัชนีการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร

และสมรรถนะของการบำรุงรักษา

-        MTTR / MTBF / Machine efficiency

ประวัติความเป็นมาและความหมายของ TPM

เปรียบเทียบกิจกรรม TQC กับกิจกรรม TPM

12 ขั้นตอนในการพัฒนาการดำเนินกิจกรรม TPM ในบริษัท

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                

8 เสาหลักหรือกิจกรรมหลักในการดำเนินการกิจกรรม TPM

เสาหลักแรก : Kobetsu Kaizen ( การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง )

-   แนวคิดพื้นฐานของการปรับปรุง

เสาหลักที่ 2 :  Jishu- Hozen ( การบำรุงรักษาด้วยตนเอง )

-   แนวคิดการดำเนินการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

-   12  กลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จ

เสาหลักที่ 3 : Planned Maintenance ( การบำรุงรักษาตามแผน )

-   7 กลยุทธ์ในการวางแผนมุ่งสู่เครื่องจักรเป็นศูนย์

เสาหลักที่ 4 : Initial phase control ( การควบคุมการจัดการในขั้นต้น )

-   แนวคิดการออกแบบ MP

-   แนวทางการดำเนินกิจกรรมการควบคุมการจัดการในขั้นต้น

13.00 – 16.00 น.                

16 ความสูญเสียหลักที่เป็นอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพ

-    7 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของเครื่องจักร

-    5 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของคน

-    3 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร

การหาประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE )

 

13.00 – 16.00 น.   

เสาหลักที่ 5 : Quality Maintenance  (การบำรุงรักษาคุณภาพ)

-   แนวคิดในการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาคุณภาพ

เสาหลักที่ 6 : Training and Education (การฝึกอบรม และการเพิ่มทักษะ)

-   6  กลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะความชำนาญของพนักงาน

-   แนวทางการพัฒนาบุคคลากรแบบ World class และเชิงวิเคราะห์

เสาหลักที่ 7 : Administration Efficiency  (ประสิทธิภาพของส่วนสำนักงาน)

-   5 กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนสำนักงาน

-   ตัวอย่างการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร

-   ตัวอย่างประเมินผลการทำความสะอาดเบื้องต้น

เสาหลักที่ 8 : Safety and Environment  (ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)

-    TPM  กับการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

-   การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยโดยใช้ Jishu- Hozen

การใช้ดัชนีในการวัดผลสำเร็จ ( KPI ) ของ TPM

   -   แนวคิดในการกำหนดเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง  ผู้จัดการแผนก  หัวหน้าแผนก    วิศวกร   ช่างเทคนิค    ผู้ดูแลรับผิดชอบทางด้าน TPM    และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรโดย      อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์       ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา  IBM  Storage  Product Thailand

                                                            Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด 02 ก.ย. 2560 - 03 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 35 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กรทิพย์ ธ.น กุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วชิรวิทย์ จรัสกิตติตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจริญ เจตวิจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุนันทา เพ่งมานะยล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นรเศรษฐ์ กิตติประทีปเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 5 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th