กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา    รุ่นที่ 10

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

 

หน่วยพัฒนาความรู้  (CPD)  6  หน่วย

 

          ปัญหาหลักของแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงานในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดอะไหล่ในการนำมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น ในบางกรณีมีอะไหล่สำรองในส่วนที่ไม่จำเป็นของเครื่องจักร , การมีจำนวนของอะไหล่ที่สำรองไว้มากหรือน้อยเกินไป , การที่ไม่มีอะไหล่ สำหรับการซ่อมตามที่ต้องการตามกำหนดเวลา , การสำรองอะไหล่ที่ซ้ำซ้อน  ฯลฯ  โดยปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ก็คือ จะต้องมีการจัดเตรียมการสำรองอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอย่างมีระบบ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.       เพื่อแนะนำกลยุทธ์การบริหารวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ

2.       ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

3.       ลดต้นทุนการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษา   ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากรโดย               อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                                    ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

IBM  Storage  Product Thailand

Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00  น.           ลงทะเบียน 

09.00 - 16.30  น.           บรรยายหัวข้อ

·     ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร

·     การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารการซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่

·     ความสำคัญของวัสดุสำรองประเภทอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงยุคใหม่

·     ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง

·     การบำรุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา

·     การวางแผนการจัดหาตาม Maintenance Plan ปิดซ่อมใหญ่โดย Shut down

·     การวัดประสิทธิภาพการจัดการด้านอะไหล่

·     ปัญหาและอุปสรรคการบำรุงรักษาอะไหล่ในองค์กร

·     การคำนวณหา วิธีการสั่งซื้อ spare part โดยใช้   ABC analysis      -  ROP      -  EOQ

16.30 - 16.45  น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ :         รับประทานอาหารว่าง        เวลา  10.30 – 10.45 น  และเวลา  14.45 – 15.00 น.  

                        รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00 – 13.00  น.    

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่  สุพรรณีย์  แสนภักดี  

โทร 0-2184-4600-9  ต่อ 538

วันที่จัด 22 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 37 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
IE-กลยุทธ์ควบคุมอุปกรณ์ 10 (22 กค.60)_250420171277.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ถุงเงิน สุกใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐภูมิทร์ จิ๋วเข็ม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 3 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th