กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา    รุ่นที่ 10

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

 

หน่วยพัฒนาความรู้  (CPD)  6  หน่วย

 

          ปัญหาหลักของแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงานในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดอะไหล่ในการนำมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น ในบางกรณีมีอะไหล่สำรองในส่วนที่ไม่จำเป็นของเครื่องจักร , การมีจำนวนของอะไหล่ที่สำรองไว้มากหรือน้อยเกินไป , การที่ไม่มีอะไหล่ สำหรับการซ่อมตามที่ต้องการตามกำหนดเวลา , การสำรองอะไหล่ที่ซ้ำซ้อน  ฯลฯ  โดยปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ก็คือ จะต้องมีการจัดเตรียมการสำรองอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอย่างมีระบบ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.       เพื่อแนะนำกลยุทธ์การบริหารวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ

2.       ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

3.       ลดต้นทุนการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษา   ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากรโดย               อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                                    ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

IBM  Storage  Product Thailand

Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00  น.           ลงทะเบียน 

09.00 - 16.30  น.           บรรยายหัวข้อ

·     ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร

·     การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารการซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่

·     ความสำคัญของวัสดุสำรองประเภทอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงยุคใหม่

·     ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง

·     การบำรุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา

·     การวางแผนการจัดหาตาม Maintenance Plan ปิดซ่อมใหญ่โดย Shut down

·     การวัดประสิทธิภาพการจัดการด้านอะไหล่

·     ปัญหาและอุปสรรคการบำรุงรักษาอะไหล่ในองค์กร

·     การคำนวณหา วิธีการสั่งซื้อ spare part โดยใช้   ABC analysis      -  ROP      -  EOQ

16.30 - 16.45  น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ :         รับประทานอาหารว่าง        เวลา  10.30 – 10.45 น  และเวลา  14.45 – 15.00 น.  

                        รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00 – 13.00  น.    

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่  สุพรรณีย์  แสนภักดี  

โทร 0-2184-4600-9  ต่อ 538

วันที่จัด 22 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 33 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
IE-กลยุทธ์ควบคุมอุปกรณ์ 10 (22 กค.60)_250420171277.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ถุงเงิน สุกใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐภูมิทร์ จิ๋วเข็ม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จิรายุ ไวยนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ฐาปกรณ์ ห่อศิริกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กรกฎ บุรินทร์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิธิรุจน์ เฉลิมสุขไพศาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 7 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th