กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันได้มี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่าอาคาร เช่น กฎกระทรวงของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน และกระทรวงพลังงาน ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเข้าถึง หลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305  นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงค่าต่างๆ และความหมายของคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตามมาตรฐาน IEC 61643-1 , EN 61643-11

 

วิทยากร

¬    นายชานศ  นันทวิสัย

       บริษัท บลูสโตนส์ จำกัด

¬    นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์

       บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัดทดสอบ

 

 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560

08:30-09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00-12:00 น.        ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า

-       การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า

-       มาตรฐานและกฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า

-       ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า

¬  ระบบตัวนำล่อฟ้า

                                 ¬  ระบบตัวนำลงดิน

¬  ระบบรากสายดิน

¬  ระยะการแยก

¬  การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบป้องกันฟ้าผ่า

12:00-13:00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น.        การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

-       การบริหารความเสี่ยง

-       การเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า

-       วัสดุและอุปกรณ์การติดตั้งของระบบป้องกันฟ้าผ่า

-       ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

โดย     นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์

          บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด

 

วันพุุุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

08:30-09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00-10:30 น.        ความเข้าใจพื้นฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดินตามมาตรฐาน

10:45-12:00 น.        การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305 โดยคำนึงถึง

                            ย่านป้องกัน

12:00-13:00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.        วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้ากำลัง)

14:30-16:00 น.        การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน

16:00-16:30            ถาม-ตอบ

                            โดย    นายชานศ  นันทวิสัย

                                      บริษัท บลูสโตน จำกัด

 

 

 

หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม 

วันที่จัด 30 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 3 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า(ภายนอก ภายใน)_2001201714206.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชัยโย ตระกูลไทยรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐวุฒิ หอมระรื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นเรศน์ แสงเทียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทัสมะ มุลเมฆ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จำนงค์ เที่ยงธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นครินทร์ วงษ์ใหญ่  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยะ สุขประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิชัย ช่อสลิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มนจิรา ทองปอน  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ธีระยุทธ บุญราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   วัชรินทร์ ทำสวน  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ชัยภัทร คมขำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สมศักดิ์ ทองแจ่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ปิยะ สว่างพาณิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สมชาย ถือความสัตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   สิทธิพงษ์ บุญฟัก  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   มหัธธภัธท์ เดชานันพนธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   นัติกร รำคำจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   บุญเกิด อ่อนวิมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อรวิกา มีสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ขจรศักดิ์ พึ่งพวก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   รัชนี ปาสาณพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ชาญชัย เชาว์สวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   เจษฎา วัฒนคุ้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   รัตนชัย กุญชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   อัครพัชร์ ภูเม็ด  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   มานิตย์ แย้มศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ชยพล ธรรมอักษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   มุนินทร์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   เจตน์ มังกรอัศวกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ธีรพันธ์ พิศเพ็ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   สำเริง รุ่งรักษา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   คีติกา รักนุ่ม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   สุรวัช เนื่องธนากุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   วีระชัย สายโน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ตุลชัย รักพืช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   พิษณุ มงคลศิลป์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วรพล คณิตปัญญาเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ไกรเพชร วามะชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ณัฐวุฒิ บุญลอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ณัฐสิทธิ์ ปิยวรนนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   โยธิน ทองงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   อุกฤษฎ์ พัฒสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ลัดดา เนื่องโนราช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สามารถ สว่างทิตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ณัฐพล สุวรรณพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   อนันต์ ธีรวรวิทย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   อนุสรณ์ จวนงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ภากร ไกรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   วุฒิศักดิ์ ผ่านวิริยะกุลชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   เอกสิทธิ์ มะลิชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   จาตุรงค์ ขาวสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   พนิต โชติเลอศักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   วันชัย หอมจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   ปภณ ลักษิตานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   วิษณุ เครีอสังกา  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   เพชรรัตน์ เพียรรัตน์พิมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ชิดชนก ภู่เกิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   จักรพันธ์ ผังนิล  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   สราวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   โกสินทร์ โสมรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ณัฐพร วิริยาธิกวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   ไพวงค์ ตะเคียนศก  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   ชลทิศ เปลี่ยนปรีชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   กมล ปะละใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   สันติภาพ พูลกำลัง  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   ธนพล แก้วทับทิม  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   ธีรศานต์ วงศ์ปิยะบวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   ณัฐดนัย เรือนคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   จักรกริช ศรีเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   ฐานันดรชัย สาครขันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 74 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th