กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 3
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ฟรี! หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีต

อัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท

หลักการและเหตุผล

  วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

 

วิทยากร

นายมั่น    ศรีเรือนทอง          บริษัท ฤทธา จำกัด

 

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    - วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

- ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 - 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.    - ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

- การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    - การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 - 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.    - หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    - โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.    - กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    - แรงเฉือน

- ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.    - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

 

  • กรณีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน
  • กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังนี้

-           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

-           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

-           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

-           แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

 

 

 

 

วันที่จัด 19 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 18 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน รุ่นที่ 3_18012017114952.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 แทน ทาเอื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จานุวัติ เตียวตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุพัฒน์ รัตนนาวาทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธนา จรูญสมาธิศักดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คม บัวคลี่  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธรรมรัตน์ วิรุณราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิเชฐ กาลมาสม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อดิศร อัศวปิติยาภรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ภคพณ จางวาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   บัณฑิต ทองคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ศักดา สังข์เงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   มลฑล ณ นคร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ณัฐพงษ์ จตุพรวัฒนพนธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   กษมา จันทวาท  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   เจตนา ผกาพวง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   พงศ์พัฒน์ ภู่สุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   วรพจน์ เพชรเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   อัฐพงษ์ นาไฮ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   เอกราช ประกอบกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   กรณ์ สังข์แก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   องอาจ เจริญธนากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ณรงค์ศักดิ์ ชูนาคา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   วรัชญ์ สุทธิพรโอภาส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   พชร ช่วยบำรุง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   พลวัฒน์ สงพระ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อดิศักดิ์ สุขปิยังคุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   วิวัฒน์ ไตรยงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ไตรรัตน์ ชมภูธวัช  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   อธิป นุชเปี่ยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ประดิษฐ์ ระงับเหตุ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ประวัติการณ์ คชฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ประดิษฐ์ สงวนเดฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   สุรเชษฐ์ สังเวียนศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   เดชฤทธ์ รัตนพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   เชาวลิตย์ แก่นมั่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   จรูญ เจริญเนตรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   กฤษฎา ต้นทองคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พรกฤษณ์ แท่นแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ชัยสงค์ โกคุณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   จักรี สีสนมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 42 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th