กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น   

เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่  27- 28  ตุลาคม  2560

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีวิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นภาคีวิศวกรพิเศษเพื่อให้สามารถพิจารณาตรวจสอบปั้นจั่นรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานยกหิ้วได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังมีปั้นจั่นและอุปกรณ์ยกหิ้วต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกวิธีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้ให้มีความรู้ที่ถูกต้องและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแบบสากล และจะช่วยให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเป็นวิศวกรตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

 

วัตถุประสงค์

o   เพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

o   เป็นแนวทางให้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมยื่นขอใบอนุญาตเป็นภาคีวิศวกรพิเศษกับสภาวิศวกร

o   เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นเพื่อพัฒนาเป็นวิศวกรตรวจสอบ

หมายเหตุ: ***การอบรมเป็นการเสริมความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้ารับการทดสอบเป็นภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เท่านั้น มิใช่เป็นการยืนยันว่าจะได้เป็นภาคีพิเศษ ในสาขาดังกล่าว เกณฑ์และการพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงในส่วนของสภาวิศวกร

 

กำหนดการ

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันแรก

09:00 – 12:00

o   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้ว

o   กฎหมายด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาคทฤษฎี

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:30

o   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้ว

        o   พื้นฐานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

        o   เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

ภาคทฤษฎี

 

วันที่สอง

09:00 – 12:00

o   พื้นฐานความรู้ด้านปั้นจั่น

        o   พื้นฐานด้านการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ

        o   การเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกตามลักษณะการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ

        o   หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดต่าง ๆ

        o   การพิจารณาตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดต่าง ๆ

        o   ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นตามกฎหมาย

ภาคทฤษฎี

 

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

o   การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

·        พรบ. สภาวิศวกรกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

·        หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารและผลงาน

·        การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์

·        การกรอกแบบฟอร์ม

ภาคทฤษฎี

 

 

 

16:00 – 16:30

o  สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

คณะวิทยากร

o   ผู้แทนจาก สภาวิศวกร

 

o   อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

 

o   ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

o   วิทยากรหลักสูตร ‘เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น’

o   อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

o   อ.ประวิทย์ โตรฐาน

o   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

o   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

o   อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

o   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

o   วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

o   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

o   อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

o   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

o   ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

o   เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

วันที่จัด 27 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 34 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-ภาคีพิเศษยกหิ้ว2-3_16012017103121.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วิศว์ ดวงแสงทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กรวิชญ์ ทองแท้  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พีรพันธ์ พรหมประดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คุณากร เติมคุนานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชัยยุทธ พรหมแสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 6 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th