กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 2
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น   

เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน  2560

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีวิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นภาคีวิศวกรพิเศษเพื่อให้สามารถพิจารณาตรวจสอบปั้นจั่นรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานยกหิ้วได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังมีปั้นจั่นและอุปกรณ์ยกหิ้วต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกวิธีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้ให้มีความรู้ที่ถูกต้องและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแบบสากล และจะช่วยให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเป็นวิศวกรตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

 

วัตถุประสงค์

o   เพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

o   เป็นแนวทางให้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมยื่นขอใบอนุญาตเป็นภาคีวิศวกรพิเศษกับสภาวิศวกร

o   เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นเพื่อพัฒนาเป็นวิศวกรตรวจสอบ

หมายเหตุ: ***การอบรมเป็นการเสริมความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้ารับการทดสอบเป็นภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เท่านั้น มิใช่เป็นการยืนยันว่าจะได้เป็นภาคีพิเศษ ในสาขาดังกล่าว เกณฑ์และการพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงในส่วนของสภาวิศวกร

 

กำหนดการ

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันแรก

09:00 – 12:00

o   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้ว

o   กฎหมายด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาคทฤษฎี

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:30

o   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้ว

o   พื้นฐานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o   เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

ภาคทฤษฎี

 

วันที่สอง

09:00 – 12:00

o   พื้นฐานความรู้ด้านปั้นจั่น

o   พื้นฐานด้านการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ

o   การเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกตามลักษณะการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ

o   หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดต่าง ๆ

o   การพิจารณาตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดต่าง ๆ

o   ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นตามกฎหมาย

ภาคทฤษฎี

 

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

o   การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

·        พรบ. สภาวิศวกร, กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ, มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

·        หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารและผลงาน

·        การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์

·        การกรอกแบบฟอร์ม

ภาคทฤษฎี

 

 

 

16:00 – 16:30

o  สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

 

คณะวิทยากร

o   ผู้แทนจาก สภาวิศวกร

 

o   อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

 

o   ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

o   วิทยากรหลักสูตร ‘เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น’

o   อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

o   อ.ประวิทย์ โตรฐาน

o   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

o   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

o   อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

o   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

o   วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

o   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

o   อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

o   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

o   ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

o   เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

 

วันที่จัด 31 มี.ค. 2560 - 01 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 20 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-ภาคีพิเศษยกหิ้ว2-3_1601201710282.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วุฒิชัย ดวงแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เทวินทร์ ดวงสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เศรษฐวัฒน์ หนูฉิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จิระพงษ์ โฆสกิตติกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิศว์ ดวงแสงทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สำราญ พลติ๊บ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อดิศร อัศวปิติยาภรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูเบศวร์ ทองแสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกชัย ญาติกา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   พีรพันธ์ พรหมประดิษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อภิวัฒน์ ทองแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ปัญญา ป้องโล่ห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   กฤษณันท์ เพิ่มสิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ณัฎฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ธีรภัทร รุ่งรัตนกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   Nattaphong Jeenma  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สมยศ ชัยชาญวัฒนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   พุฒิพงศ์ จันทา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ศิริชาติ นาใจรับ  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   Vongsawat Watchanajumnong  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 20 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th