กำหนดการสัมมนา
 
จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Data Security” (มีการสอบ) (ยกเลิก)
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification)

หัวข้อ “Data Security” (มีการสอบ)

วันพฤหัสบดี ถึง วันอาทิตย์ ที่ 13- 16 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA

----------------------------------------------------------

1. ที่มาและวัตถุประสงค์การอบรม: เป็นการอบรม “กรรมวิธีควบคุมความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ขององค์กร” หรือ “Data Security Management” ให้แก่ นักคอมพิวเตอร์ไทย ในหลักสูตรเร่งรัด สี่วัน สำหรับการจัดฝึกอบรม พร้อมจัดสอบกรรมวิธีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดย วสท. จะดำเนินการตามหลักสูตรสากล ภายใต้ความร่วมมือ จาก compTIA Inc. ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร จาก สหรัฐอเมริกา และ วสท. จะใช้ห้องฝึกอบรม ที่ชั้นสี่ อาคารสำนักงานใหญ่ วสท. โดยใช้โน้ตบุ๊ค จำนวน หนึ่งเครื่องต่อผู้เข้ารับการอบรมหนึ่งคน รวมการสอบจริงต่างหาก อีกครึ่งวัน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม บรรลุสิ่งต่อไปนี้:

(ก) ช่วยเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการใช้งานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Bank) ให้แก่ ผู้จัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ (Data Administrators) ขององค์กร ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้จัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์เหล่านี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังจะมีความพึงพอใจในการทำงานด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นด้วย

(ข) ช่วยให้พนักงานด้านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้งานข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิธีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Security) ที่ทันสมัย และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการทำ Work Shop ในครั้งนี้

(ต) ผู้เข้าสอบแต่ละคน จะได้รับใบรับรองภาษาอังกฤษ (Individual Certificate) ตรงจาก compTIA Corp. สหรัฐอเมริกา และจะได้รับใบรับรองภาษาไทย เพิ่ม จาก วสท. ด้วย

(ง) สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ผ่านการอบรม compTIA Security+ นั้น เพื่อให้ผู้สอบผ่าน สามารถ:

·    รู้ถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร รวมถึงสามารถปรับแต่งค่าคงที่ และค่าตัวแปรต่างๆ (Parameters& Variables) และติดตั้งใช้งาน (Installation& Commissioning) ระบบงานสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กรได้

·    ทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data NetWorking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·    รู้จักภัยคุกคาม และช่องโหว่ต่างๆ ของ เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ระดับสากล

·    รู้จักการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ และรู้จักโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กันกับงานในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรตน

·    รู้จักการควบคุมเชื่อมต่อ และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระดับต่างๆของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์องค์กร

·    กำหนดรหัสผ่านเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปลอดภัยจากการรบกวนของบุคคลภายนอกได้

2. เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม: เป็น Certificate ที่มีเนื้อหาในการสอบครอบคลุมเรื่องเทคโนโลยีคอมปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ผ่านการสอบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Bank) ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรเท่านั้น แต่จะทำให้ผู้ผ่านการสอบสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต และสามารถป้องกันปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ ผู้สอบผ่าน Security+ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค หรือวิศวกรผู้ดูแลระบบเครือข่าย จะพบการยอมรับจากผู้ประกอบการ และองค์กรนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Hitachi, และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, เป็นต้น

3. ระยะเวลา (Period): สามวัน (ระหว่างเวลา 09.00– 16.00น.) โดยจะเริ่มต้นด้วยการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Training) สี่วัน และสอบจริงเป็นการต่างหาก อีก ครึ่งวัน ที่ห้องสอบมาตรฐาน pearsonVUE

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม (Participants): พนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าอบรม ได้แก่: ผู้จัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ (Data Administrators) ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ นาน สามปีขึ้นไป รวมถึงผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์, วิศวกรระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์, ที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์, ช่างเทคนิคด้านการรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์นาน หกปีขึ้นไป, ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์, ตลอดจนผู้ดูแลระบบงานเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ที่เป็นสมาชิก วสท.

5. วิทยากรผู้ดำเนินการการอบรม:

Khun Sanan Kurkulsatsanakit: 1995 Bachelor of Science in Technical Education in Computer Technology King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok Campus ประสบการณ์ 15ปี จาก InterNet Thailand Public และ Dragons Move Co., Ltd. พร้อมด้วย Project+, Security+, และ Network+ Certifications, จาก compTIA Inc.

 

Khun Noppon Yuwapoom 2002 Bachelor degree of Science in Computer Science at Chulalongkorn University ประสบการณ์ 10ปี จาก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ และ InterNet Thailand Public ปัจจุบัน อยู่ Dragons Move Co., Ltd. พร้อมด้วย Certifications จาก: compTIA Inc., CISCO, Juniper Networks, ไมโครซอฟต์, MicroTik, และ EMC Information Storage รวม 22ใบ

 

6. การเรียนการสอน: วันแรก สอบประเมินก่อนอบรม (Pre- Test) หัวข้ออบรม Network Security: (1) Network Devices& Technologies, (2) Secure Network Administration Principles (3) Network Design elements& Components (4) Common Protocols& Services (5) Secure Wireless Network, วันที่สอง หัวข้ออบรม Compliance& Operational Security: (6) Risk Related Concepts (7) Security Implications of Integrating Systems& Data with Third Parties (8) Security Appliances& Applications (9) Risk Mitigation Strategies (10) Basic Forensic Procedures (11) Incident Response Procedures (12) Security Related Awareness& Training (13) Physical Security& Environmental Controls (14) Network Application Security, วันที่สาม หัวข้ออบรม Threats& Vulnerabilities: (15) Malware (16) Various Types of Attacks (17) Social Engineering (18) Wireless Attacks (19) Application Attacks (20) Mitigation& Deterrent Techniques (21) Tools& Techniques to Discover Security Threats& Vulnerabilities (22) Penetration Testing& Vulnerability Scanning หัวข้ออบรม Application, Data& Host Security: (23) Application Security (24) Mobile Security Concepts& Technologies (25) Host Security (26) Data Security (27) Mitigate Security Risks in Static Environments หัวข้ออบรม Access Control& Identity Management (28) Authentication Services Authentication, (29) Authorization or Access Control (30) Account Management  หัวข้ออบรม Cryptography: (31) Cryptography Concepts (32) Cryptographic Methods (33) PKI, Certificate Management& Associated Components สอบประเมินจากตัวอย่างข้อสอบในหลักสูตร Security+, การเฉลยข้อสอบตัวอย่าง และติวสอบเพิ่มเติม วันที่สี่ สอบประเมินจากตัวอย่างข้อสอบเสริมพิเศษ, การเฉลยข้อสอบตัวอย่าง และติวสอบเพิ่มเติม กรณีที่มีผู้สอบตก จะต้องชำระค่าสอบ compTIA ต่อไปเอง คนละ 6,500.-บาทต่อครั้ง จนกว่าจะสอบผ่าน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  โทร.02-184-4600-9 ต่อ 523 (คุณแสงดาว) โทรสาร. 02-319-2710   e-mail:  sangdaw.eit@gmail.com หรือ eit@eit.or.th

 

วันที่จัด 13 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 25 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล แสงดาว
รายละเอียด
และใบสมัคร
Data Security สอบ60_09012017141942.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เอกพจน์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิริชัย แก่นไชย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โมนัย สถาพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปฏิภาน จันทร์ชาตรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นันท์นิชา ภัทรอัครพันธุ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 5 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th