กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 46 ** เต็ม
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร

เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

(ทฤษฎีและปฏิบัติ)

 

รุ่นที่ 46 :  วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

 

 

วัตถุประสงค์ :

ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้  อาจเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความสูญเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า มีปัญหาคุณภาพเสีย เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน  มี ฮาร์โมนิคส์ ค่า Power Factor ไม่เหมาะระบบไฟฟ้าเกิดความร้อนมากผิดปกติอาจทำให้เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงอาคารชำรุดเสียหายได้ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจพินิจด้วยสายตาเท่านั้น ยังไม่สามารถพบเห็นปัญหาที่แฝงอยู่ได้  ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สำหรับทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานในอาคารนั้น  ส่วนการตรวจและทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ก็เป็นประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องรู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ  ซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

 

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร  ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร  อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

 

กำหนดการ :

 

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.15 น.    มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364                                 รายการทดสอบ  เช่น

                           -  ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE

                           -  ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE

                           -  ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance

                           -  การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)

                           -  อื่นๆ

                           -  หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ

                           -  ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)

                              (Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

                           วิทยากร  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์  

13.15 - 13.45 น.       ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า

13.45 - 14.45 น.    -  Power Quality analyzer

                           -  Grounding Measurement

                           -  IR Thermometer Principle & Application

15.00 - 16.30 น.    ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ 

                          เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester      

ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR  Thermometer

วิทยากร  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง

วิทยากร  คุณธีระวัฒน์  หนูนาค 

 

หมายเหตุ :       Coffee Break        เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.           

                     Lunch                  เวลา 12.15-13.15 น.          

 

วิทยากร :

² คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

² คุณธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์  จำกัด

² ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง, ผู้อำนวยการกองบริการบำรุงรักษ กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                                 

 

วันที่จัด 29 เม.ย. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -4 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
การตรวจสอบและทดสอบฯ รุ่น 45-46-edit_0901201710352.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุวัจน์ บุตรวิเศษ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 บัณฑิต ยงบรรทม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สดายุ รองเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธันวา บัวสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จิระพงษ์ วิบูลย์พานิช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมศักดิ์ สระทองเศียร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 คณิน บำเพ็ญทาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชำนาญ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรภพ ถำอุทก  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ธนัช กวาวหก  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ไพรัตน์ อภิรัชฎาพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ฐิติภัทร์ เพ็งสาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   สมรภูมิ นันทหทัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   อุกฤษฏ์ กำเนิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   นรินทร์ ศรีใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   อภิสิทธิ์ พรหมวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ณัฐพล สุภโตษะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ศักดิ์นรินทร์ คำสุพรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   สายชล จันทร์สวน  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   นพพร วายาโม  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   พิชิต สมศักดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ณัฏฐวัฒน์ คำพิทักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ขวัญชัย จันทร์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   หัชพร หอมรส  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สุนทร นามวงษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   สมพร ผ่องใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   อดิศักดิ์ กิติอาษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อุษณีย์ พรมอ่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   นารีรัชชุ์ มุทธาธาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   อัมรินทร์ น้อยไผ่ล้อม  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สุชีพ แซ่ลิ้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   มารุต โรจนชัยชนินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   กฤตยา บุญธา  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   จิราพร แสงอุ่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   สำเริง รุ่งรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   อนุรักษ์ สุติราช  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   จิโรจน์ อังสุโชติเมธี  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   บัญชา ศรีสมบัติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   อุกฤษฏ์ วานิชกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ขันติ สุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   สาธิต คำสมมาตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ธวัชชัย ส่วนบุญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   เฉลิมพร อยู่ป้อม  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 43 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th