กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 9
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

การอบรมเรื่อง

    การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 ฟรี! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

 

หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่แรงงานช่างก่อสร้างมีความขาดแคลน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างหลายรายจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัว หันมาก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จมาพร้อมประกอบที่หน้างานให้มากยิ่งขึ้น ระบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นโครงสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวนี้คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่มีการนำสลักเกลียว (Bolt & Nut) มาช่วยในการต่อประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง เพื่อทดแทนการเชื่อม (Welding) ที่หน้างาน อันจะสามารถลดจำนวนคนงานและระยะเวลาดำเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็นการบูรณาการงานก่อสร้างเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด

 

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป คือ การออกแบบจุดต่อ(Connection)ให้สามารถรับและถ่ายแรงได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเอื้ออำนวยให้ช่างก่อสร้างสามารถทำงานได้โดยง่ายนั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การสัมมนาในหัวข้อ "การออกแบบจุดต่อและการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป" นี้ นอกจากจะนำเสนอถึงพฤติกรรมการวิบัติของข้อต่อและขั้นตอนการออกแบบเพื่อรองรับต่อการวิบัติของจุดต่อในทุกมิติ (ทุก Failure Mode) แล้ว เนื้อหาของงานสัมมนายังครอบคลุมถึงวิธีการทำแบบรายละเอียดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบจำลองโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง การจัดทำรายละเอียดชิ้นส่วนเพื่อขึ้นรูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน (Lean) ที่ต้องพยายามลดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.       นิติบุคคลมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม

2.       มีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

3.       คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 

 

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (วิทยากร : ผศ.ดร. อภินัติ  อัชกุล)

8.30 - 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.30 - 10.30 น.                   ความรู้พื้นฐาน

-         Materials ที่ใช้ในการออกแบบและสภาวะจำกัด (limit State) ที่เกี่ยวข้อง

-         การออกแบบจุดต่อรับแรงในแนวแกน

-         ตัวอย่างการคำนวณ

10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        จุดต่อรับแรงเฉือน

-         ประเภทของจุดต่อรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการเลือกใช้งาน

-         สภาวะจำกัดในการออกแบบจุดต่อรับแรงเฉือนประเภทต่างๆ

-         ตัวอย่างการคำนวณ

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        จุดต่อรับโมเมนต์ดัด

-         ประเภทของจุดต่อรับแรงดัด

-         สภาวะจำกัดของจุดต่อรับแรงดัด

-         ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.        สภาวะจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจุดต่อ

-         สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับแรงประเภทที่กระทำเป็นจุด (Concentrated Load)

-         สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับจุดต่อรับแรงดัด (Column Side Limit State)

-         การออกแบบ Stiffener

                                                                -         ตัวอย่างการคำนวณ

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 (วิทยากร: คุณณัฐพล สุทธิธรรม)

8.30 - 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.00-16.30 น.            ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการทำ Connection detail

-         ภาพรวมงานโครงสร้างเหล็ก

-         มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานโครงสร้างเหล็กของประเทศไทย

-         กระบวนการงานก่อสร้าง (Construction workflow) 

-         กระบวนการในการทำ connection detail

-         กระบวนการงานขึ้นรูป (fabrication process)

 

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.30 น.           -    วิธีการและขั้นตอนในการทำแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

-         การทำ Detail เพื่อความประหยัด และความปลอดภัย

-         กรณีศึกษาและตัวอย่าง Connection detail ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

-         เทคโนโลยีการทำ Steel detailing ในอนาคต

 

ประวัติวิทยากร
 
1.    ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 
-  วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
 
-  โครงสร้างเหล็ก (Steel Structures)
 
-  จุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Connectionห)
 
-  การวิเคราะห์แบบไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis)
 
 
2. คุณณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)
 
สำเร็จการศึกษา
 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติการทำงาน
 
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส จาก บริษัท Thornton - Tomasetti Engineers สำนักงานสาขามลรัฐนิวเจอร์ซี่
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
 
- อาจารย์ประจำ โครงการวิศวกรรมการจัดการธุรกิจ Engineering Business Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
- ที่ปรึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 
 
  • กรณีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน
  • กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังนี้

-           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

-           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

-           แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

-           แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ติดต่อ คุณศิราภรณ์  บัวเจตธรรม

โทรศัพท์  02-184-4600-9, 02-319-2708-9 ต่อ 522  โทรสาร 02-184 -4597-8, 02-319-2710-1

E-mail : namsai.eit@gmail.com

 

 

วันที่จัด 28 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาและบุคคลที่สนใจ
จำนวนที่รับ 70 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 5 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 9_19012017143218.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 แทน ทาเอื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จานุวัติ เตียวตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กฤตย์สันต์ เสาร์ชัชวาลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรศักดิ์ เพ็งคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สัจจา สัตยสิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สันติ นามแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกวลิน สนธิสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สานิตย์ นามวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชนิกานต์ พูลพิพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ธวัชชัย จันทวงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ธนันท์ ชุบอุปการ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   กฤษฎา ศรีโพธิ์อ่อน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   วิชชุพงศ์ ณ แก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   อดิศร อัศวปิติยาภรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วินัย ปัตโต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ยศชวินทร์ พลับพลาชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธนาพัฒน์ แย้มสุนทรา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   พัฒนา ธิน้อยวงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สำราญ ขวัญยืน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   มนัสวี นาวิก  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   พรภวิษย์ ซ้อนพุฒ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   รุจิภัตต์ สุภาพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   มาริษา ยืนนาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ณัฐพงษ์ จตุพรวัฒนพนธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   เฉลิมพล ทับทิมทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   พงศ์พัฒน์ ภู่สุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   วรพจน์ เพชรเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   สาวิตร จำลองแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เอกราช ประกอบกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   กิตติพันธ์ มีมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ศิวกร ก้องเอกภพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ปฤณชน สุธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   อรรคพงษ์ พงษ์พันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   การุณ ศรีสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ภีศพัฒ มีเกล็ด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ธัชพล ไชยภักดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ก้องเกียรติ ลืออุดมธนสาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   กฤษฏา พะนิรัมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   วรรณศร ชี้เจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ปฤณธน สุธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   วรัชญ์ สุทธิพรโอภาส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   พชร ช่วยบำรุง  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   พิชัย ชูประสิทธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   สัจจพันธ์ ลีละตานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   ชฎานิศ หวังเฝ้ากลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   กฤตภพ พรหมโสฬส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ธงพล พัฒชู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ปรัชญา ส่งแสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   พันธนันท์ สาทิสรัตนโสภิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   อาทิตย์ เชื้อหงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   สุดารัตน์ ปีนะภา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ไกรสร เถาว์ทุมมา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   สันติ นิลรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   กรณ์พงศ์ เลิศอุฤทธิ์ภักดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   บันฑิต ทองคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   โอริสสา เถาว์ทุมมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   เกรียงศักดิ์ จตุธนพรชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ปรีชา นุ่นหมิ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ปณทัต นุตาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   กรกฎ สรณะสัจจะชีพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   สุรศักดิ์ เกษกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ธีระวัฒน์ นามท้าว  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ธีระพงษ์ ศรีเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 65 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th