กำหนดการสัมมนา
 
ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (เลื่อนเป็นวันที่ 8-9 ก.ย.60)
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

ลงทะเบียน Click Here!!

>>ตรวจสอบรายชื่อ Click Here<<

 

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2

(Metallurgy Knowledge for Applications of Ferrous materials and Aluminum)

ระหว่างวันศุกร์-เสาร์ที่  8-9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

            โลหะเป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือเครื่องจักรกล เนื่องจากโลหะมีสมบัติทางกลที่เหมาะสมหลายๆ อย่างรวมกันอยู่ในตัวเอง เช่น มีความแข็งแรงและความต้านทานการเสียรูปสูง มีความเหนียว มีความต้านทานความล้าและความต้านทานความคืบสูง และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น  ในบรรดาโลหะทั้งหมดที่นิยมใช้กัน โลหะในกลุ่มเหล็ก เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะนอกกลุ่มเหล็กอย่างเช่น อะลูมิเนียม เป็นกลุ่มโลหะที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีสมบัติทางกลที่ดี มีราคาไม่แพง รวมไปถึงสามารถจัดหาได้ง่ายสะดวก จึงมีความคุ้มค่าที่สุดเมื่อนำมาใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือเครื่องจักรกล

อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้งานโลหะในกลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียมอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาร่วมด้วย ซึ่งเกี่ยวพันกับความรู้ในด้านโครงสร้างจุลภาคของโลหะ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคอันเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตและจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ อันจะส่งผลต่อสมบัติทางกลของโลหะ เนื่องจากในการใช้งานจริงนั้น โครงสร้างจุลภาคของโลหะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใช้งาน และอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้สามารถเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

            วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในความรู้ทางทฤษฏี หลักการและวิธีการทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

2.       เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมไปใช้ในการทำงานได้

3.       เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

วิทยากร                        รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์    อัสวะวิสิทธิ์ชัย

              ประวัติการศึกษา

·        วศบ. เครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·        M.S. Manufacturing Engineering  จาก The University of Southern California

·        Ph.D. Materials Design and Engineering จาก The University of Nottingham

ผลงานและประสบการณ์

·        อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล

·        ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

·        ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 70 เรื่อง

·        ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’  ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะการ’

·        ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการจำนวนมาก

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             Øความรู้พื้นฐานทางโลหะวิทยา

พันธะโลหะและโครงสร้างผลึก

แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส

โครงสร้างจุลภาคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค

13.00 – 16.00 น.             Ø สมบัติทางกลและการกัดกร่อนของโลหะ

                                                สมบัติทางกลและการทดสอบทางกล

                                                การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             Øเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม

มาตรฐานและการแบ่งประเภทโลหะกลุ่มเหล็ก

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม

                                                การเลือกเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อใช้งาน

13.00 – 16.00 น.             Ø อะลูมิเนียม

มาตรฐานและการแบ่งประเภทอะลูมิเนียม

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของอะลูมิเนียม

                                                การเลือกอะลูมิเนียมเพื่อใช้งาน

วันที่จัด 08 ก.ย. 2560 - 09 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 24 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์
รายละเอียด
และใบสมัคร


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คมสัน ศุภกิจเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวพันธ์ โพธิพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูเบศวร์ ทองแสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฟาติมา อุดมเดช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดิเรก สุดใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุนทรี วันเพ็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ปัณณวิชญ์ ช่วยตน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สุกรี เดชคำภู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   กิตติมา สมชื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ปิยะพล สีอุตตะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   นวลปราง พิมพ์สิงห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   พิระ กาญจนวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 16 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th