กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น (วันที่2-5 กุมภาพันธ์2560)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

หลักการเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542  ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่ง ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไปพบว่าหลายๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบบนี้ หรืออาจ เรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า  6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร    เป็นต้น  ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม

อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน   บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้นวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า     3 ชั้น โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

 

วัตถุประสงค์

 

1)         เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย    สูงน้อยกว่า 3 ชั้น ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค

2)        

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

 

วิศวกรหรือสถาปนิก ช่าง/ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานในการสร้างอาคารพักอาศัย

 

 

 

กำหนดการโครงการอบรมปฏิบัติการ

การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

(เพื่อรองรับการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับจากภาคีเป็นสามัญวิศวกร)

วันที่  2-5 กุมภาพันธ์ 2560 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 25560

08.30-09.00       ลงทะเบียน

09.00-12.00       Ø  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย              สูงน้อยกว่า 3 ชั้น

                               Ø  ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

12.15-13.15       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30       Ø  ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)

                               Ø  การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก

      วิทยากรโดย  รศ.ดร.สถาพร  โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

08.30-09.00       ลงทะเบียน

09.00-12.00       Ø  ความรู้เรื่องการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                        (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐาน    รากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)

12.15-13.15       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30       Ø  วิธีการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิง            ปฏิบัติการ (ตัวอย่างการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คานเสา และฐาน       ราก โดยเน้นทางปฏิบัติ

วิทยากรโดย  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

08.30-09.00       ลงทะเบียน

09.00-10.15       Ø  ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพักอาศัย

            วิทยากรโดย   นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข      บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

10.30-12.15       Ø  ความรู้ในการออกแบบ การตอก และเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก

            วิทยากรโดย   ดร.ชาญชัย  ทรัพย์มณีวงศ์   

                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.15-13.15       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30       Ø  ข้อแนะนำการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และรายละเอียด                 การเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย

                            (เนื้อหาเกี่ยวจ้องกับข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น                   คาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม      ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)

         วิทยากรโดย    นายอนุชิตเจริญศุภกุล 

                          บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

08.30-09.00       ลงทะเบียน

09.00-10.30       Ø  ความรู้ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบื้องต้น                 (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล) (เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้     ระบบระบายอากาศ และการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศที่                    เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานการออกแบบงานระบบปรับอากาศ      รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบดังกล่าว)

         วิทยากรโดย       นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ

10.30-12.15       Ø  การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร              เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม) (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน     สุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใช้งาน อุปกรณ์ระบบดังกล่าวในการใช้                        งานอาคาร การเลือกใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการ

                             วางระบบท่อของประปาและสุขาภิบาล

                 วิทยากรโดย    นายวันชัย บัณฑิตกฤษฎา

 

m

 

12.15-13.15       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30       ความรู้ในงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (สำหรับผู้มี่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า)

                        Ø   การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส , 3 เฟส และระบบไฟฟ้า                แสงสว่าง (เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ        รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์งานระบบดังกล่าวในการใช้งาน                             อาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule)

วิทยากรโดย   นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์   บริษัท วัตตส์  คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่

 คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508    

 โทรสาร. 02-319-2710-1 / 02-184-4597-8

 www.eit.or.th   e-mail : pt3972@gmail.com

 

 

วันที่จัด 02 ก.พ. 2560 - 05 ก.พ. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 43 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล พจนีย์ เที่ยงไธสง
รายละเอียด
และใบสมัคร
3ชัี้น_กรุงเทพ_29122016162620.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นายอิทธิกร เดสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนกฤต ดาวดึงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พูลชัย ต.ศิริวานิช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิบุญ วิวัฒน์รัตนกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อาทิตย์ ขำภักดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สาธิต สุพาณิชย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มานิต ผงคำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 7 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th