กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ) รุ่นที่ 4
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง

ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ  (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน  2560

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน มีการใช้งานรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นดังกล่าว เพื่อให้รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์

เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ
เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

 

วันที่หนึ่ง:   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 12:00

 

·        ส่วนประกอบทั่วไปของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

·        ขั้นตอนวิธีการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

o   ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า

o   อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

o   ระบบขับเคลื่อน

o   ระบบห้ามล้อ

·        การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ

o   ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย

o   การชำรุดและความเสียหาย

o   แนวทางการป้องกัน

o   ระบบไฟฟ้า

 

16:00 – 16:30

·        ถาม – ตอบข้อสงสัย

 

วันที่สอง :  ณ ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศรีษะ  บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

07:00 – 07:30

·        ลงทะเบียน  วสท.

 

07:30 – 09:30

·        เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ

บริษัท โททัลแม็คคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

09:30 – 12:00

 

·        สาธิตการทดสอบรับน้ำหนักสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)

·        ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)

o   Workshop #1 :สถานีตรวจสอบระบบไฟฟ้าลิมิตสวิตช์ ชุดควบคุม

o   Workshop #2 :สถานีตรวจสอบระบบเบรค

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 15:00

·        ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)

o   Workshop #3 :สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย์

o   Workshop #4 :สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง  (ขึ้นตรวจสอบด้านบนปั้นจั่น)

·        สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

 

15:00 – 17:00

·        เดินทางกลับ วสท.

 

 

วันที่จัด 29 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 0 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
เทคนิคการตรวจสอบ-รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ 3-4_29122016142347.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ไสว ไพเราะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สำราญ พลติ๊บ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชูชาติ ตาผาบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูเบศวร์ ทองแสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปริญญ์ ศิริวิริยะกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีระพงศ์ คงเทพ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พุฒิพงศ์ จันทา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยเดช คมสูงเนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อนุพงศ์ แก้วแสนสาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สมศักดิ์ อุกฤษอัสดร  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ศุภชัย หับมารัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วิทยา เพ็ชแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   นันท์วัฒน์ มุสิกะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   เอกชัย สุกใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   เสริมศักดิ์ บัวประโคน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ทวี แก้วพิบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สรายุทธ ทองศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ณรงค์เดช สัตย์ซื่อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ประดิษฐ์ พึงกัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   กฤษฎาพงษ์ ไชยติขะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ปฏิบัติ จำปาแพทย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   อดิศักดิ์ ปานเทศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   อุดม สุภิษะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   รักชาติ แพรกปาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   พงศ์ศิริ แสงจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ปรีชา ฟูตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สมบัติ นามแดง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ศักดิ์ดา พุทธา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ชาญวิทย์ วิทยาวิโรจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   สายมัล ฤทธิสอาด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ชัยวัฒน์ ตันตินาครกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   พินิจ เทพพรมวงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   จิรายุ ศรีปาน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   เอกราช ธงไชย  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ภาคภูมิ รังคะอุไร  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   สุรักษ์ มีสิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   วิรัตน์ แคล้วคลาด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธนะ ธงอาษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 40 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th