กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ   รุ่นที่  23

ระหว่างวันที่   26 – 28 พฤษภาคม  2560        

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่างๆในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสำคัญต่องานวิศวกรรมซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง พร้อมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อีกด้วย

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบไว้ 12 Module เพื่อเป็นหลักสูตรในการบริหารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ

 

ผู้เข้าอบรม

            ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยากรโดย      อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                   ตำแหน่ง                    ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager)

                                                IBM  Storage  Product Thailand

                                                Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม  2560

Module 1.      Maintenance Organization Structure

       -       มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิ่ม

                               ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้าน

                               การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  

                     -  วัฎจักรของการบำรุงรักษา

                     -  กรณีศึกษา “ การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ”

Module 2.      Equipment Database

        -       การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการ

                                จัดทำ Inventory  spare part ของเครื่องจักรอีกด้วย  

                        - กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมูล ” สำหรับเครื่องจักรใหม่

Module 3.      CMMS

        -       นำ software มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงานด้าน maintenance

        -       รวบรวมจัดทำรายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร

        -       จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M.

        -       รายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล

                       -   กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 4.      Management Support & Measures of  effectiveness

                            - มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง

                               วางแผนการป้องกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก

                             -  กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE

 

วันเสาร์ที่  27 พฤษภาคม   2560

Module 5.      Maintenance Task / Procedure

        -       วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ

                                 ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบัติได้ 

Module 6.      Maintenance planning scheduling

                            - มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ( P.M. : weekly / monthly / yearly )

                              และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร

                             -  กรณีศึกษา  “การออกแบบ P.M. อย่างมืออาชีพ”

Module 7.      Work control

                         -       การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรุง และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแต่ละเดือนเพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Module 8.      Personnel skill / Training

                       - เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเป็นรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเป็นแบบ Skill –Gap

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2560

Module 9.      Shop Store Inventory 

                            - การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบำรุง

                              และสามารถทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่เครื่องจักร 

                              ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย  

                             -  กรณีศึกษา  “ การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”

Module 10.     Continuous Improvement

                 - มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ ,

                   Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด้านเทคนิค เช่น

                   TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น  

                 -  กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

                 -   กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 11.     Proactive Maintenance

                             - คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง

                             - แนวความคิด RCM

                             -  แนวความคิด Why – Why Analysis

                             -  กรณีศึกษา  Why – Why Analysis

Module 12.     Lean Maintenance

                              -     ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance

                             -      เป้าหมายของ Lean Maintenance

                             -      การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว  

วันที่จัด 26 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-การบริหารงานซ่อมบำรุง_21022017144014.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ธวัชชัย ระวังภัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดำรงค์ บัวหลวงงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วีระศักดิ์ ศรีมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชนายุส วันสุทะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุชาติ ศิลมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณยศ สุจริตพาณิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยุทธการ แสนเสนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิชชากร อ้มเถื่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อัครพล บุรีแสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วรดา สุวรรณวัฒนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ลัดดานันท์ เสลาหอม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   อภิชาติ พฤทธิพงศ์สิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วิทธวัชย์ ชื่นตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ฉัตรชัย สุวรรณศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   สุกฤษฎ์ แย้มคลี่  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อมร ทวีชื่นสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ศุภชัย ใจสงบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   พณิช อำพันธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปัณณภัสร์ เลิศชัยธนานนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   หาญพล มิตรวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   จารุวรรณ พรหมเงิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   อนันต์ สันติอมรทัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   คงคล ทบแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   วีระศักดิ์ ศรีมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สุเทพ สูงยิ่ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   สมมาตร สืบทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อนุวัฒน์ บำรุงกิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   สุรชัย ทองอ่อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ชนะภัย ดวงจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   วรพล หยุดยั้ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   อภิวัฒน์ อินเนียม  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   มานพ ศิริราช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   นิติ พานทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   เรืองวิทย์ กิจชวลิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ไพศาล ฤทธิ์ขันธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   วีระยุทธ เกิดสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   วิธญา รื่นไกรฤกษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พุทธางกูร สมพงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   พิชัย ทองพินิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   สุมิตร ธรรมเที่ยงทัน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ศักดิ์ชาย คำเกลี้ยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   พงค์พันธุ์ กาดีวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 44 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th