กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 13
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง     ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่  13

ระหว่างวันที่  25 – 26 มีนาคม  2560

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

          ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

          โดยทั่วไป ระบบท่อที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิ่งต่างๆ วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ และปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ขับของไหลให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ       ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ เพราะจะทำให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

          วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

2.       เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได้

3.       เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

 

วิทยากร          รองศาสตราจารย์  ดร.เสกศักดิ์   อัสวะวิสิทธิ์ชัย     (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

 

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        Øความรู้พื้นฐานและการคำนวณเกี่ยวกับระบบท่อ

                                      แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบท่อ

                                      ความหนืดของของไหล

                                      การสูญเสียความดันในระบบท่อ

                                      กลศาสตร์ของไหล

                                      พฤติกรรมของระบบท่อ

                             Øการออกแบบและวางระบบท่อ

                                      วัสดุท่อและการเลือกใช้งาน

                                      การวางผังระบบท่อ

                                      การวางแนวท่อ

                                      รางรับท่อและส่วนหนุนรับท่อ

                                      การประกอบท่อ

วันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม  2560

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.                 Øความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและปั๊ม

                                      หน้าที่ของวาล์ว

                                      ส่วนประกอบของวาล์ว

                                      ลักษณะและการใช้งานของวาล์วประเภทต่างๆ

                                      ลักษณะและการใช้งานของปั๊มประเภทต่างๆ

                             Øการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ

                                      การตรวจสอบวาล์ว

                                      การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ

                                      การตรวจสอบการรั่วไหล

                                      การบำรุงรักษาระบบท่อ   

วันที่จัด 25 มี.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 17 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม 13_2912201613563.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภาคิน ไผทจินดาโชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทรงพล สารถี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภพงษ์ พิรุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปัญญา ขันธ์สุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ขจรศักดิ์ พันธ์พูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วชิระ จินดากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นคร นิรมิตวสุ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เทพณรงค์ เอี่ยมน้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรทัต กงทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อาทิตย์ ราชวงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ชูชาติ ทองมั่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ศิวพงษ์ แสงแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   อาคม สีถาวร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   กีรติ ร่วมสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ทัชพงษ์ บุตรโคตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ศิริ สีร้อยคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ปกรณ์ รักภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ชัยนรินทร์ วสิษฐ์ธำรงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ทรงวุฒิ เป็นพนัสสัก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   จักรี คงกล้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ธิปชลัช คณธนินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   เรวัติ สมบูรณ์มาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   สมศักดิ์ ขาวสนิท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ศิริกานดา ธรรมพร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ภัทรวิจิตรา ศรีวรมย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สารุต บุตรศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   อภิรติ ตอพิทักษ์ชล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   บุญญินท์ วงศ์รักมิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   สมสิทธิ์ ดวงไชยยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   คฑาศักดิ์ ล้วนศิริภาพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ณรงค์เดช พ่วงสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   กิตติศักดิ์ รัตนบุรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   มานพ ศรีวันพิมพ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   หัสชัย วิมานจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   อภิชาติ ทันสี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   สำรวย ไสยศาสตร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   สุวพัชร ดอกแขมกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วสุนันท์ สุวรรณชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   กนกวรรณ หลำคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   เถกิง พันธุรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 42 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th