กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง   การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน  รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่  22 – 23 เมษายน  2560

ณ   ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

            หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารงานทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึง  การวางกลยุทธ์ในการวางแผน การจัดการ  การออกแบบ และการนำเอาเครื่องมือและระบบต่างๆ  มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น  เช่น   Project Design,  Shadow Programme ฯลฯ  และอีกหลายอย่างที่ช่วยในการสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก   ดังนั้น  ในปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านธุรกิจได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งทุกคนจนถึงผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลย   ว่าจะต้องมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น   เพื่อความอยู่รอดในการบริหาร  รวมไปถึงทำให้สินค้าที่ผลิตมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งขันให้ได้

 

วัตถุประสงค์

·        จะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ

·        สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง การบริหารและการจัดการ

·        ให้เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ

·        ได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติ

ผู้บริหารระดับกลาง,  ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม,  วิศวกร,  หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านเครื่องจักร,  PM  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากรโดย

อ.จุมพล    เกียรติสุวรรณ์

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  22  เมษายน  2560

08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        บรรยายหัวข้อ

                             -    ประวัติของการบำรุงรักษา

                             -    10 modules ของงานบำรุงรักษาระดับ  World Class

                             -    วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

                             -    โครงสร้างระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

                             -    กรณีศึกษา (1)

                             -    ความรับผิดชอบของการบำรุงรักษา

                             -    เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                             -    การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร

                             -    การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงป้องกัน

                             -    กรณีศึกษา (2)

                             -    การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา

                             -    กรณีศึกษา  (3)

                             -    การปรับปรุงการลดต้นทุน

                             -    การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

                             -    การนำระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบำรุงรักษา

 

วันอาทิตย์ที่  23  เมษายน  2560

08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        บรรยายหัวข้อ

                             -    การออกแบบ การวางแผนเครื่องจักรใหม่

                             -    กรณีศึกษา  (4)

                             -    การเตรียมข้อมูล

                             -    การกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา

                             -    การออกแบบแผนการบำรุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง

                             -    การออกแบบ Check Sheet

                             -    การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการวางแผนการบำรุงรักษา

                             -    เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                             -    กรณีศึกษา  (5)

                             -    Why – Why Analysis

                             -    Kaizen

                             -    กลยุทธ์สู่ Zero breakdown

                             -    การวิเคราะห์ 6  M และ SWOT Analysis

                             -    กรณีศึกษา  (6)

16.00 – 16.15 น.        ปิดการอบรม

 

หมายเหตุ :       1)  เวลา 10.30 – 10.45  น. และเวลา 14.45 – 15.00  น.   พักรับประทานอาหารว่าง

          2)  เวลา 12.00 – 13.00  น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่จัด 22 เม.ย. 2560 - 23 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 11 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน 10_29122016135314.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรัชญา จันทร์แก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ลักษคณา ช่วยสระนอก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐภัทร ภัทรเวสสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมพร เนียมโงน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อำนาจ ต้นโนนยาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมหมาย วอนเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ลัดดานันท์ เสลาหอม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สรพงษ์ วัชราการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   วีระชัย สายโน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ศิริพรรณ จิตรตรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วศิน สนธิวศิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ศรนรินทร์ หลวงแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   นรเสฏฐ์ วรโชติธนภาพย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   จงรัก นิ่มแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ขจรเกียรติ พึ่งอ้อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   มงคล อ่วมนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   เดชา สีดาห้าว  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   จิดาภา ชะเอม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สามารถ คำสีทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วิธิชัย รัตนทารส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   พรศักดิ์ มาลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   กฤษศินปภู จูสวย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ภูสิทปกรณ์ จูสวย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ประกาศพงศ์ คงยิ้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   จิรายุ มหาประสิทธิ์ชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ไชยยันต์ คลาดแคล้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 29 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th