กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ)
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเชิงวิชาชีพ

เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ)

(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice)

รุ่นที่ 4
วันที่ 24-25 มีนาคม 2560   (ศุกร์-วันเสาร์)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง 

(รับจำนวนจำกัด 26 คนแรกที่ชำระเงินเท่านั้น)

 

 

คำนำ
    อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีเครื่องมือวัดและทดสอบในการผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพดีคือวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล เช่น ISO-9000, ISO-16949, ISO-17025 ฯลฯ จึงมีข้อกำหนดให้อุตสาหกรรมทำการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) เครื่องมือวัดและทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าที่ผลิตหรือบริการที่ใช้ในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ แต่การปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดแต่ละชนิดก็มีหลักการและเครื่องมือมาตรฐานที่จะใช้ที่เหมาะสมกับแต่ละชนิด ต้องรู้ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) จึงจะเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการมีความรู้และวิธีการสอบเทียบมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ วสท. จึงจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้นสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องปฎิบัติหรือรับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัดขององค์กร ได้เรียนรู้หลักการและได้ทดลองสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้รู้หลักการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆและการบริหารงาน
2.    เพื่อให้รู้ความหมายของศัพท์สำคัญทางการวัด รวมทั้งการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
3.    เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เหมาะสมกับเครื่องวัดแต่ละชนิด
4.    เพื่อให้ได้ทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ

วิทยากร  

 คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ์     ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา      บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

(อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

 คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์  

                           วิศวกร ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมบางปะกง

                            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                      

  คุณ จริยา ทรัพย์บารมี

                             หัวหน้ากลุ่มงานสอบเทียบมวลและปริมาตร

                             บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

 

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

08:30-09.00 น.             ลงทะเบียน           

09:00-09.10 น.             เปิดการอบรม

09:10-12:00 น.             1.     หลักการพื้นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานและสภาพแวดล้อม
2.     ศัพท์มาตรวิทยาที่สำคัญ การกำหนดระยะเวลาสอบเทียบ จำนวนครั้งที่วัด
3.     การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน

13:00-16:30 น.             4.     การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางอุณหภูมิ เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
5.     การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางความดัน เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน

วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560

08:30-09.00 น.             ลงทะเบียน  

09:00-10:45 น.             6.     การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางเครื่องชั่ง , Force gage เครื่องมือมาตรฐานและแหล่ง        ความไม่แน่นอน

                                 7.     การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนีย ไดแแอลเกจ    เกจวัด    ความหนา เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน

                                 8.     การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

10.45 – 16.30 น.          9.     แบ่งกลุ่มทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (DMM, DC V/I/R                        source, อุณหภูมิ (TC/RTD,LIG), ความดัน (P-gauge), เครื่องชั่ง, ไมโครมิเตอร์, เวอร์ เนีย       ไดแอลเกจ เกจวัดความหนา ที่ใช้กันมากและทดลองคำนวณค่าความไม่แน่นอน

 

หมายเหตุ         -   มีอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ บริการ ในช่วงเช้าและบ่าย

-              พักรับประท่านอาหารกลางวันเวลา 12:00 – 13:00 น.

-              กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                       


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม(รับ 26 คน)
-   ผู้ปฎิบัติงานสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดขององค์กร

-               ผู้เริ่มต้น ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานสอบเทียบฯ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

-               อาจารย์หรือผู้สนใจงานสอบเทียบฯ

 

ค่าลงทะเบียน

                                      จ่ายก่อน 17 มีค.2559              จ่ายหลัง 17มีค.2559   

สมาชิก วสท.                                           5,400    บาท                              6,000    บาท

บุคคลทั่วไป                                            6,000    บาท                              6,500    บาท      

วันที่จัด 24 มี.ค. 2560 - 25 มี.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 26 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ โทร 02-319-2708-9 ต่อ 521
รายละเอียด
และใบสมัคร
การสอบเทียบเครื่องมือ รุ่นที่ 4_050120179722.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สงวน บุญปัญญารักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มุนินทร์ สีขาว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฤทธิกร ชำนาญดีวรเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธาวัน พ้นภัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปรัศนียา ไวสุกรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ไพโรจน์ สิทธิ์น้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประหยัด สมานมิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นิรันดร์ สุวรรณะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณรงค์ศักดิ์ ชูนาคา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ณัฎฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ประสิทธิ์ เย็นใจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   เกรียงไกร บุญประสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ปรีชญา คล่องแคล่ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   อาลี มุดตะเล็บ  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   จีระศักดิ์ ผาสุขล้ำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 16 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th