กำหนดการสัมมนา
 
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สงขลา (หาดใหญ่)
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)

สงขลา :  วันที่ 25, 26, 27 พฤษภาคม 2560 โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่

 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

              เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

              สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะวิทยากร

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

 

กำหนดการ

สงขลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          บทที่ 2    มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

                             บรรยายโดย       นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล        

                             บทที่ 1    นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

                             บทที่ 11  มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

                             บทที่ 12  วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

                             บทที่ 13  อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

                                    บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

                             บรรยายโดย       นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์            

13.30-17.00 น.          บทที่ 5    ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

                             บรรยายโดย       นายลือชัย  ทองนิล               

 

สงขลา: วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

09.00-12.00 น.          บทที่ 6    บริภัณฑ์ไฟฟ้า 

                             บรรยายโดย       นายลือชัย  ทองนิล               

13.30-17.00 น.          บทที่ 3    ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

                             บทที่ 8    สถานที่เฉพาะ

                             บรรยายโดย       นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ                 

 

สงขลา: วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

09.00-17.00 น.          บทที่ 4    การต่อลงดิน

                             บทที่ 7    บริเวณอันตราย

                             บทที่ 9    อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

                             บทที่ 10  บริภัณฑ์เฉพาะงาน

                             บรรยายโดย       นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์           

 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่จัด 25 พ.ค. 2560 - 27 พ.ค. 2560
สถานที่จัด โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -4 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ โทร 02-319-2708-9 ต่อ 521
รายละเอียด
และใบสมัคร

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พิสิฐ (ว่าที่พันตรี) จันทร์ผ่อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประเทือง มณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐพรรค์ จิตรวัชรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมเชตร์ บมไล่  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สัญญา ชัยมนตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมปอง ศรีสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชยพล บุตรรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิชัย คำยัง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เจตภพ แซ่โง้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สมานพันธ์ เล่าซี้  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   อดิศักดิ์ แซ่เตียว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   หัชพร หอมรส  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   สิทธิชัย มีเชื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ทศพร เพชรชู  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ทนง วงศ์เมฆ  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   วิโรจน์ เวชภัณฑ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ณัฎฐา (รศ.ดร.) จินดาเพ็ชร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ฮาหลิม บิลหลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   มัรวาฬ สาและ  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ณัฐวุฒิ สวัสดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   อุดม แสงเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   สายูตี้ ยามาเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ภานุพงศ์ อรุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   สุวิชา บัวอิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   อาคมกริช สุวรรณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ณัฐกร เกกินะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ธีรศักดิ์ พูดเพราะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   พงษ์ศักดิ์ กรุงพลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   นภากร ชาลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   สุนทรียา อัมโร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   รัญ บุญให้  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   นวรัช สุนทรัช  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   แสงเทียน ย้ายตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   มูฮัมหมัด บิง  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   เอกชัย เครือจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   วัชระ สงดำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   สมพล นาคหวัง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ทวีศักดิ์ สะอาดแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ทรงฤทธิ์ พลวิริยะสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ปัญญา ประหารภาพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   สัมพันธ์ เจริญการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   บรรจบ อินทร์คง  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   สัญญา ฉิมภักดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   สมหมาย ลักติธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   สุรชัย ทองศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ไชยยงค์ คงสมพรต  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   อดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   ปรีชา ช่างสาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   สุวัตร สาสุธรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   จักรพงษ์ อนันต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   นราวุธ ทองคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   วิษณุ วุฒิพันธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ชัยยา วรรณแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   เอกชัย สมัยสงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   เกรียงศักดิ์ เพ็งศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   ธนยศ สงดวง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   พงศธร พรหมเดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   วีรยุทธ วีรการณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   นาซีฮะห์ จามะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   พุทธิพงศ์ วงศ์สวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ศราวุธ นวลย่อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   ทวีพร ทิมปะนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 64 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th