กำหนดการสัมมนา
 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ 7
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและสภาวิศวกร

 

หลักการและเหตุผล

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)เป็นส่วนหนึ่งของอาคารโรงงาน,อาคารสูงและอาคารบางประเภท ซึ่งผู้ตรวจสอบอาคาร และผู้ดูแลอาคารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา แต่เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนประกอบ การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)ของผู้ตรวจสอบอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบำรุงและการทดสอบว่ามีการซ่อมบำรุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ผู้ตรวจสอบอาคารและผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)องค์ประกอบของระบบ Fire Pump แนวทางการตรวจสอบระบบ Fire Pump และรูปแบบรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ดูแลอาคาร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้าใจกฎหมายและมาตรฐานของระบบแต่ละประเภท, แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบและดูและรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูและและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)ให้อยู่สภาวะพร้อมใช้งาน

4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลจากการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

5.   เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพ
ท่านผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

-                   ผู้ตรวจสอบอาคาร

-                   เจ้าของอาคาร, วิศวกรดูแลอาคาร

-                   ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาคารและโรงงาน

-                   วิศวกรออกแบบ, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

-                   นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       เอกสารประกอบการบรรยาย

·       มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกรซึ่งจะอยู่ในวุฒิบัตร จาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

·       นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

·       ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

 

วิทยากร    1. นายวันชัย บัณฑิตกฤษดาที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

2. นายสกล สกุลนคร   ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมและควบคุมอัคคีภัย บริษัท NPC S&E

3. นายจุลดิษย์จายนียโยธิน     กรรมการ  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 10. น.         กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ประเภทระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ให้เหมาะสม

                          วิทยากร   นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา

10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานกาแฟ

10.15 – 12.00 น.     การตรวจสอบและการทำ Performance test

                          การอ่านผลรายงาน (Report) จากการทำ Test

                          วิทยากร  นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา

12.15   –  13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.     เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

                          เทคนิคการตรวสอบและทดสอบสมรรถนะ

                          วิทยากร  นายจุลดิษย์จายนียโยธิน

14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานชา-กาแฟ

14.45 – 16.30 น.     ภาคปฏิบัติจริงการตรวจสอบ และการทำ Performance Test Fire Pump

16.30 – 17.00 น.     สรุปผลการปฏิบัติจริง และประเมินรายงาน (Report)

                          วิทยากร  นายสกล สกุลนคร

 

 

 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ510 โทรสาร  02-319 2710-1

E-mail: runglawan@eit.or.th

วันที่จัด 24 มี.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -7 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 7_3(2)_1612201615294.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พนม แซ่สื่อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุพจน์ สุดกรยุทธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พัฒนาชัย พรหมมินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อุกฤษ ปัจฉิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อานนท์ กองใหญ่กลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิชัย แก้วมะณีวงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธีระภัทร์ แมนมิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชำนาญ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จัตุพร ยอดราช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   พลภัทร ลี้ตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อรรถวัฒน์ เยาวพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   สมควร อินทพรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ธนดล ไชยรา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   อนันต์ คำใจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ณรงค์ นนท์กรณิศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ศิริวัฒน์ ชูปัญญาเลิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   อธิกร สกลรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ธวัชชัย เพ็งหนู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สมคิด สีตวาริน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ภาณุพงศ์ หนูช้างเผือก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ยุทธภูมิ สมหวัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ชัชวาลย์ เสริมศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ชาลิสา มาสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ปัญญา รุ่งสมบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   กนกวรรณ พ่วงคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   มนูรักษ์ เหลืองอร่ามฟ้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สราวุธ ไพรไพศาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ศิวพงศ์ ไชยวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พรเทพ คู่ดำเกิง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ธเนตร์ อุดมศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ภัคพล งามเนตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   รังสิรัตน์ เปรมฤดีสนิท  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ถนอม วัฒนรักมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   กฤษณะ สุวรรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   จรูญรัตน์ ลือสุวรรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   อำนาจ ปิจนัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   นพดล แซ่เฮง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   เศกสรรค์ สังขะระ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วราวุธ สายสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   เมธี เสียงใหญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ทิพทัศน์ ทิพย์รักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   เกรียงไกร มีลาภ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สุเวช กลมกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ธรรมธัช อยู่ไทย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ธนพร เหล่าไพโรจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ณัฐพล ปันแสงดาว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 47 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th