กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง 

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2560 (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ภายใต้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

œ

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปจะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

           สำหรับระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดก็เป็นระบบดับเพลิงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการออกแบบและติดตั้งในห้องเก็บเอกสารสำคัญ และห้องคอมพิวเตอร์ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น

           วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิงขึ้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมความรู้และผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายวิศวกรผู้ออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.  นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

2.  ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.  มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

 

วิทยากร : คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา 

   อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท. , NFPA 13 และ NFPA 2001

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

•   นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน

•   Commodity Classification.

•   Type of Storage rack

•   การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler สำหรับ Commodity ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต

•   การออกแบบ In-Rack / Ceiling Sprinkler สำหรับ Commodity ที่ความสูงมากกว่า 25 ฟุต

•   การออกแบบ Large Drop and ESFR Sprinkler

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา 9.00 - 12.00 น.

•   นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน

•   ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent fire extinguishing )

•   ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานของสารสะอาดดับเพลิง และการทดสอบ

•   การออกแบบและการเลือก ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง

เวลา 13.00 - 16.00 น.

•   Workshop ระบบ Clean Agent และ sprinkler for warehouse

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  02-184-4600-9 ต่อ วิชาการและโครงการ โทรสาร  02-319 2710-1

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

      

 

  uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

  v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน    คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน    คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน       คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน       หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วันที่จัด 25 มี.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 18 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์ออกแบบดับเพลิงคลังสินค้า รุ่นที่ 10_1(3)_1612201615264.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อนุพล บุญมา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 การัณตีส์ ภูมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วัชระ สมโรจน์รัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มหัธธภัทธ์ เดชฐนันพนธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐวุฒิ จุ่มสันกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ไกรลาศ อยู่ลอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชาคริต บุตรมะรัถยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยะ สว่างพาณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ชัยกลัญญ์ พันธนิติสาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   กริช พรหมเมตตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   วรัญญู ดำชุม  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วิฑูรย์ เพื่อนชอบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   อรชุน หรั่งแร่  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ปรียาภัทร์ กึ่งเลี่ยน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   นิรุตท์ ศรีนวลจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุธิตย์ ยูวะเวส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   วิบูลย์ ลิมป์ศิริพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   คุณวุฒ พัฒนาประทีป  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สันติ กิจแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   สิทธิชัย ประเทียบอินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ณรงค์ นนท์กรณิศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   อธิกร สกลรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   วิทยา วรรณธนาเลิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   สมเกียรติ ย่านวารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   พีรศิษย์ นบมงคลรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   สิสิธร สมใจนึก  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   สุธิตย์ ยูวะเวส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ปรียาภัทร์ กึ่งเลี่ยน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ศศิธารา เอื้อเฉลิมกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   จักรพงศ์ แก้วขวัญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   สุทัศน์ ประเสริฐพานิช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ปิยวดี ลิมพิพรรธ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   สวัสดิ์ชัย สุพลดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   เฉลิมชัย วุ่นชุม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ธนาคาร จาดเปรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   กนกพร ปุลิเวคินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ภูมิ หวังผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   สุกิจ มงคลภิรมย์เดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   อุเทน ผิวแดง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   อภิสุทธิ์ อุดคำเที่ยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 42 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th