กำหนดการสัมมนา
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment Safety and Health) ***ขอเลื่อนเป็น 19-21 พฤษภาคม 2560***
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 3

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

(ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook มาใช้ในการอบรมด้วย)

หลักการและเหตุผล

        หัวใจ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก็คือ “การประเมินความเสี่ยง” ผลจากการประเมินความเสี่ยงนำไปสู่การวางแผนในการลดความเสี่ยง ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น ให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ขั้นตอน ที่หลักในการประเมินความเสี่ยง คือ การชี้บ่ง การประเมิน และการทำแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดว่า “ยอมรับได้” เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีหลากหลาย ได้แก่ What-if, FMEA, Checklist, HAZOP FTA ETA

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจและสามารถวางแผน ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ

2. ทราบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ EIA และส่งรายงานกรมโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้ที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการวิศวกร (Process Engineer/PSM) / วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในอาคารหรือโรงงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากร  

          นายวีระ  ซื่อสุวรรณ

          วิทยากรอิสระ มีประสบการณ์การทำประเมินความเสี่ยงมากกว่า 10 ปี ในบริษัทชั้นนำ

กรรมการ ในคณะกรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

             

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.  นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

2.  ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.  มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

 

 

 

 

กำหนดการ  (ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook มาใช้ในการอบรมด้วย)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา

เนื้อหา

วัตถุประสงค์

09.00-09.30

Introduction

แนะนำประโยชน์ของ Risk

09.30-10.45

ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

Hazard Identification/Risk Evaluation/Risk Control

ทราบขั้นตอนทั้ง 3 Steps

และวิธีการชี้บ่งอันตรายด้วย Checklist/ What-if /FMEA

11.00-12.00

Checklist / What-if

13.00-14.30

FMEA: Failure Mode & Effect Analysis

14.45-15.45

Workshop 1 ฝึกการชี้บ่งด้วย Checklist

ฝึกปฏิบัติ Checklist

15.45-16.30

ถามตอบ

 

 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา

เนื้อหา

วัตถุประสงค์

09.00-09.30

ทบทวน

 

09.30-10.45

Workshop 2 ฝึกการชี้บ่งด้วย What-if

ฝึกปฏิบัติ What-if

11.00-12.00

Workshop 3 ฝึกการชี้บ่งด้วย FMEA

ฝึกปฏิบัติ FMEA

13.00-14.30

HAZOP

วิธีการชี้บ่งอันตราย HAZOP

14.45-15.45

การเขียนแผนควบคุมความเสี่ยง/ แผนลดความเสี่ยง

 

15.45-16.30

Examinations

ทดสอบความเข้าใจ

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา

เนื้อหา

วัตถุประสงค์

09.00-09.30

ทบทวน

 

09.30-10.45

ดำเนินการประเมินความเสี่ยง

ปฏิบัติจริงด้วย Software ที่มีอยู่

11.00-12.00

ดำเนินการประเมินความเสี่ยง (ต่อ)

13.00-14.30

นำเสนอผลการปฏิบัติ

หาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

14.45-1600

จัดทำทะเบียนความเสี่ยง และแผนควบคุม/ลดความเสี่ยง

 

1600-16.30

สรุปผลการอบรม

ทดสอบ และผลการอบรม

 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ วิชาการและโครงการ โทรสาร  02-319 2710-1

E-Mail: eit@eit.or.th, tidawan@eit.or.th

***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

  uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

  v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน    คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

**แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน         หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วันที่จัด 10 ก.พ. 2560 - 12 ก.พ. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 16 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 0 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย 3 10-12-02-2560_15122016132942.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชูศักดิ์ ชัยมาทิกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐสินี สิงห์สวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงศธร ธรรมปิยะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชายแก้ว ไตรสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิรัฐ วิรัชพงศานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนุภาพ จิติวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พนมพร ดำขำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิชัย ประเทียบอินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อภิสิทธิ์ ตาวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ขวัญชาติ สายน้อย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ชัชวาลย์ เสริมศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เอกลักษณ์ น้อยทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สิริวรรณ ถิระวันธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   กิตติพัน แก้วเชื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   อาณัติ บุญมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 16 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th