กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)       

รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 4 5 สิงหาคม  2560

เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุม  อาคาร  วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล:

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งงานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

o     สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

l วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้ให้สัญญาณ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างเทคนิค l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

09:00 – 12:00 น.

o  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

o  ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

o  ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ช่วยยก

o  ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทำลายของอุปกรณ์ช่วยยก

o  กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหากลางวัน

13:00 – 16:30 น.

o  ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้  อุปกรณ์ช่วยยก

o  Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

วันที่สอง

09:00 – 12:00 น.

o  ลวดสลิง (Wire Rope Sling)

·     ประเภทลวดสลิง  โครงสร้างของลวดสลิง  การขนย้ายติดตั้ง การบำรุงรักษา

·     คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง

·     การย้ำหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง

·     เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO 4309

·     เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหากลางวัน

13:00 – 16:30 น.

o  ฝึกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก

o  สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

 

วิทยากร:

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

 

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ  บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

วันที่จัด 04 ส.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 8 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-สลิงช่วยยก5-6_15122016112938.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เดชา มาสสร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวัฒน์ หวังฟังกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทิพวรรณ อังศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐสินี สิงห์สวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อรชุน หรั่งแร่  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนุรักษ์ ดีขำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บัณฑิต ชูทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คำรณ ธนาวุฒิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพดล เพ็ชรดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   Vongsawat Watchanajumnong  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ประเสริฐศักดิ์ กล้าหาญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุชาติ ศรีจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สุรเชษฐ์ ยิ้มเลี้ยง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   เอกรัตน์ ลีลาวิชิตชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   สุรเชษฐ์ สีงาม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ศักดิ์ดา พุทธา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   พิชญาภา กาญจนกันติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สุพจน์ อึ้งอโนทัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ธงชัย โพธิ์วัด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วรวิทย์ จันทรวงศา  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   สุธิดา กังสรานุวัตถ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ภคพล นวลใย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุรพงษ์ คงบำเพ็ญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อัยย์รดา ปานบ้านเกล็ด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ธนาวิทย์ ดีสวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   กิตติพงศ์ สวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ยุทธนา นิลโนรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   พันเลิศ คำพิทักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   สุนทร พนพิชิตชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ภานุวัฒน์ ซังเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   อดิสร เตชะห้วย  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   สมเกียรติ ศรีปินตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   อนุชาติ คนดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   ภาคภูมิ คงถาวร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   รักชาติ ไวจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ณชการณ์ อินทนิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ศรชัย ทองอินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   วรวิทย์ ธรรมนารถสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ณัฐสินี สิงห์สวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   อนุชิต ช่างพินิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   อานนท์ อาจละออ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 42 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th