กำหนดการสัมมนา
 
การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 50
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง”  รุ่นที่ 50

วันที่ 20 – 23 เมษายน พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

            ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน

            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะเน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.      เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.      เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ

3.      เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

4.      เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560

09.00 - 12.15 น.               รหัสบริหารโครงการ  

                                      โดย     นายประสงค์  ธาราไชย     

12.15 - 13.15 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 16.30 น.               การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

                                      โดย     นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา  

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

09.00 - 12.15 น.               การจัดทำ Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา

                                      โดย     ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

12.15 - 13.15 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 16.30 น.               เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ

                                      โดย     ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

  

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560

09.00 - 12.15 น.               การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา

โดย     นายธวัชชัย  สุทธิประภา

12.15 - 13.15 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 16.30 น.               การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่

                                      โดย     นายชนวิท  อนัคกุล     

 

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560

09.00 - 12.15 น.               การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง

                                      โดย    ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค  

12.15 - 13.15 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 16.30 น.               สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา

                                      โดย    รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

11 เมษายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

11 เมษายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

7,000 บาท

7,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

8,000 บาท

8,500 บาท

บุคคลทั่วไป

8,500 บาท

9,000 บาท

 

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

  5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

  5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

  5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

  5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน     ให้ท่านเต็มจำนวน

 

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

 

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

วันที่จัด 20 เม.ย. 2560 - 23 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 120 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (20-23เมย60)_0812201616949.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 โชติพัฒน์ ศรีภักดีพงศ์เดช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิวรรธน์ เจริญสุขรุ่งเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธเนตร สู่เพื่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กฤษณะ ธีวีระพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐพล พันธ์สีดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อภิชาต พรหมมุณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เพิ่มวิทย์ นิรพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปฐมพงศ์ สงจุน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศุภวัช สกุลมาศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   วีระพันธ์ เมืองซอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ธรรมรัตน์ วิรุณราช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   อิทธิพล อินทมาตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เลิศศักดิ์ วรศิลป์ชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วุฒิวงษ์ เค็งชัยภูมิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ธนธัส ธนากิจวรากูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   กฤษดา ฉันทภาค  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   มะยากี เด็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   บวรวิทย์ อินทนุพัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   วิราณี สวนเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สงคราม วีระนนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ชนะ บุตรคง  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   วรานนท์ ลองคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ขนิษฐา ศรีประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   สุริยา ทวีตา  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   สุภาภรณ์ กาญจนวนิชกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ร่มเกล้า ทรงมัจฉา  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ภาณุวัฒน์ จิตรโรจนรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สรวิศิษฏ์ โสภาอินอุดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   ปิฏิภพ ชักโยง  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ธีระวัตร โกพลรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   สยามรัฐ เมืองไทย  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ณัฏฐ์ นิธิโรจน์ภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   อภิญญา จันทรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   อภิโชค ทองโสม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   โยธิน หมื่นหาวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ภัทรพล พลกระจายภภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   กันตณัช กรอบมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   นันทภพ น้ำทิพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   โชติพัฒน์ ศรีภักดีพงศ์เดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   เพรียวพันธ์ เทียนยวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   นเรศ จันทร์เวียง  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ภูวสิษฐ์ ทวีฤทธิ์ธนวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   สมใจ มะกง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   วรญา ปิติวราเมธา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   นิวัฒน์ ชั้นไพบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ปรีดา แก้วอุดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   จตุรงค์ ดอกสาคู  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   กษมา จันทวาท  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   นิพนธ์ ราชโยธา  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   สมเจตน์ ดีงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ปวรพัฒน์ บัญญัติรัชต  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   อัฐพงษ์ นาไฮ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   ศรายุทธ แจ่มใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   วีรพจน์ สโมทานทวี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   ณัฐพงษ์ ขำบุรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   ยิ่งยง อุปจักร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ณัฏฐ์ โชติมณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   เฉลิมชัย จีระพันธ์ุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   ณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   วันปิตา เอี่ยมมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ภาณุวัฒน์ ยะคำป้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ณัฎฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   จักรพันธ์ ตันธนะศิริเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   กิตติศักดิ์ วิลามาศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   ภาวินี เทพนรรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   สุรวิทย์ ยอดกัณหา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   ลลิดา แดงโกเมน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   ดำรงค์ฤทธิ์ บุตรคาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   มานะศักดิ์ เชี่ยวชาญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   เสริมศักดิ์ จันทร์จิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   ณัฐวุฒิ ภูวเศรษฐาวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   พิชชา วานิชกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   ธีระยุทธ เปี่ยมสมุทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   เดชา บุญเปลี่ยน  ชำระเงินเรียบร้อย  
78   ปนัดดา ปลั่งกวาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   เกรียงไกร ไพชำนาญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   นิทัศน์ ห่านสวรรค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
81   ณรงค์ฤทธิ์ กมลศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   ธนันท์ชัย ศรีพันดอน  ชำระเงินเรียบร้อย  
83   เลิศศีกดิ์ วรศิลป์ชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
84   อภิสิทธิ์ ศรีเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
85   กิตติศักดิ์ อายุวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   พิเชษฐ แก้วกัลยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
87   บัญชา ฉิมนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
88   บรรหาร นันทะโคตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
89   อลงกรณ์ สำเภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
90   Wittaya Somanant  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
91   วิริยะ กีรติวิรัชการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
92   วรดร เย็นทรวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
93   ประสาน สุทธิประภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
94   ธงชัย พุดด้วง  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   พรรษา อ่อนน้อม  ชำระเงินเรียบร้อย  
96   สถาปนิก ขันตี  ชำระเงินเรียบร้อย  
97   นิรามัย ไตรยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
98   ชนวัฒน์ บุญเพ็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
99   วิทยา โสมานันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
100   สายัณ หนูอินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
101   สุวัฒน์ เพ็งเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
102   ธนาเดช ผดุงกรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
103   อุกฤษฏ์ เจริญศรีวณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
104   คพลวัฒน์ มามั่งคั่ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
105   วรวิทย์ รังสิโย  ชำระเงินเรียบร้อย  
106   ปรีชา สิมอ่อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
107   สุรชัย มุงคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
108   พิเชษฐ เสาใบ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
109   อิทธิพล ชีรนรวนิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
110   กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
111   สุทธิดา พันธุนิตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
112   ศรราม ชัยคงสถิตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
113   ชลัท ผึ้งไผ่งาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
114   สมโชค ไชยสีดา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
115   มงคล สีสังข์  ชำระเงินเรียบร้อย  
116   พิพัฒน์ ลิขิตพิทักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
117   ภาณุวัฒน์ ไกรจิตเมตต์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 117 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th