กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 5
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)       

รุ่นที่   5   ระหว่างวันที่  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560

รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 4 5 สิงหาคม  2560

เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุม  อาคาร  วสท.

จัดโดย   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

PDU  18  หน่วย

รับจำนวนจำนวนจำกัด  40  ท่านแรกที่ชำระเงินเท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล:

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งงานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

o     สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o     เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

l วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 

l ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น l ผู้ยึดเกาะวัสดุ l ผู้ให้สัญญาณ l ผู้บังคับปั้นจั่น l ช่างเทคนิค l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

กำหนดการอบรม

วันแรก

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

09:00 – 12:00 น.

o  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

o  ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

o  ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ช่วยยก

o  ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทำลายของอุปกรณ์ช่วยยก

o  กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหากลางวัน

13:00 – 16:30 น.

o  ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้  อุปกรณ์ช่วยยก

o  Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

วันที่สอง

09:00 – 12:00 น.

o  ลวดสลิง (Wire Rope Sling)

·     ประเภทลวดสลิง  โครงสร้างของลวดสลิง  การขนย้ายติดตั้ง การบำรุงรักษา

·     คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง

·     การย้ำหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง

·     เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO 4309

·     เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหากลางวัน

13:00 – 16:30 น.

o  ฝึกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก

o  สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

วิทยากร:

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ  บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

1.  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

2.  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

·       แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

·       แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

·       แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน             คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

·       แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วันที่จัด 03 ก.พ. 2560 - 04 ก.พ. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-สลิงช่วยยก5-6_15122016111731.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 จักรพงษ์ สีกะยอม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิสรา พูนภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จิระพงษ์ โฆสกิตติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงษ์ธร วงศ์วัชรไพบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมชาย ถือความสัตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นายชัยฤทธิ์ สีเสมอ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อรรถสิทธิ์ ถนอมจิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศุภชัย สงวนไว้  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อาวุธ สาสังข์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   จิระพล ฉายัษฐิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สมโภชน์ หวังโซ๊ะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ณพชาติ พันธารัก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ชวนะ วงศ์สหาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ปิยะพงษ์ จันทร์ชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   บัณฑิต ชูทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ทินภัทร วงศ์วิเชียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ชนานันท์ สิงห์สุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สุรชาติ เหล่าสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ถิรพุทธิ์ สมานพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ภูเบศวร์ ทองแสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   กิตติ์ธเนศ เอี่ยมงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   รัฐณัทย์ นิติศิริจิรเดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   พันธ์ศักดิ์ รอดแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ศศิธร โพธิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   จักรกฤช นุชนวล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   เอกพร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   สุนทร บุตรสอน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ปณต รักแจ้ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อภิชาติ พฤกษะวัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ศิริชาติ นาใจรีบ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 30 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th