กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ (1-2เมษายน2560)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ

วันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ.2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2550 และให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่แทนหลักเกณฑ์เก่าโดยกำหนดให้ มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ตลอดมาจนปัจจุบัน จนเกิดผลดีอย่างยิ่งกับงบประมาณส่วนราชการต่างๆ

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทันต่อหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาแบบเร่งรัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวและมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ วิศวกร สถาปนิก ผู้ประมาณราคา ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง        

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ         เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง    อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม       รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.             ราคาค่าก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ความหมายของราคากลาง แนวทางการจัดทำราคากลาง

   โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

      ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10.30 - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.             รูปแบบการจัดทำรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และการนำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

  โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

     ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.               การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และมติล่าสุด และการพิจารณาราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน เป็นราคามาตรฐานสำหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง และการรายงาน

    โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

       ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15.00 - 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 17.00 น.               แฟคเตอร์ F และ การนำแฟคเตอร์ F มาคิดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ความหมายและการพิจารณาค่า K

    โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

      ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560

09.00 - 10.30 น.            การจัดการโครงการสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง    การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง

โดย         รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

10.30 - 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข

   โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

      รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.               ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

   โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

      รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

15.05 - 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 - 16.30 น.                ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

    โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

                   รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

 

ค่าลงทะเบียน

        ค่าลงทะเบียน

ชำระเงินก่อน

24 มีนาคม พ.ศ.2560

ชำระเงินหลัง

24 มีนาคม พ.ศ.256029

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,500 บาท

5,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,000 บาท

5,500 บาท

บุคคลทั่วไป

5,500 บาท

6,000 บาท

หมายเหตุ

1.        ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

2.        ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.        ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.        การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.        กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.        กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม   วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขา สภากาชาดไทย      เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 01 เม.ย. 2560 - 02 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 100 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ราคากลาง 1-2เมย60_0612201611245.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ณัฐกิตติ์ ประทุมธนาเสฎฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นันทชัย ชูศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิชาญ อู่คชสาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธเนตร สู่เพื่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จักรกฤษณ์ แสนแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เมธา หลายทวีวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อภิสิทธิ์ ทุมรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อาณัติ ยิ้มยวน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จำรูญ สมบูรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สุทัศน์ แสงอินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   อิสระ ดิสสระ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ดำเกิงเดช ทองลอย  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   พจมาลย์ ณ มณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   อุดมพร กุลมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   จิรกิตต์ สมสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   กิตติชัย โพธิ์เส็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   โกมล โยนกระโทก  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ปราโมทย์ รจเรขอำไพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   บวรวิทย์ อินทนุพัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   เวสารัช นาคเปลี่ยว  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ประสิทธิ์ คณิตเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วุฒิเลิศ มณีจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ธนาพัฒน์ แย้มสุนทรา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ณัฐวุฒิ ทีจันทึก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ณัฐธยาน์ อรรถตราสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ชัยวัฒน์ หน่อศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   วราภรณ์ ขวัญเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ชนิสรา ธรรมวงศา  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ธนารัฐ พึ่งงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ชัชวาล วงศ์ศรีวัฒนกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   มลภัค ทองพวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ฐกฤตธรณ์ ปัญศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   เมธากร สมบุญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ชญานุตม์ ถาวโรฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   สันติภาพ ควรรณสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   พิสิษฐ พ่วงคง  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   นันทนา ชัยเลิศกมลเดช  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ญานิกา ฤกษมหาลิขิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   พันธ์ทวี ยุกแผน  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ชาญชัย อาดัม  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   กอบเกียรติ หุตะโกวิท  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ภาณุมาศ คาดการณ์ไกล  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   โสภณ ขุนรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   ภิญญาพัชญ์ สุขใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   สิรวัชร์ ศรีสุภาพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   วรศักดิ์ บัวพึงพันธ์ุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ภาวิณี เพียรกสิกรรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   ยุราวรรณ์ นาคผ่อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ศิริพงษ์ พรมขันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   อนุชิต โสภา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   สุนทร ปัญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   อภิชาติ เรือนคำจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   อังคณา ไก่คำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ศิวดล แสนสีลา  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ประพจน์ เทียมพันธ์พงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   สรัลพร สุคนธ์พานิช  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   นลินี เอนกแสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ปกป้อง ว่องวัฒนเกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   ชัยวุฒิ อมรประเสริฐกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   สุชนม์ หัสนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   เกียรติพงษ์ สุยะใหญ่  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   นริศร์ สง่าวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ณรงค์รัตน์ สีขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   กมลวรรณ ใจจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   จันทร์สุดา เตโช  ชำระเงินเรียบร้อย  
68   ปรวี ภู่สุวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   รัฐพล สมนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   เฉลิมชัย จีระพันธ์ุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
71   ชัยโย สุขเพราะนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   บัณฑิต ธนาภาภพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   เจษฎา สุริพล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   สมชาย เอี่ยมสม  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   ธัญรัตน์ แสงสุวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   เก่งฉกาจ สว่างศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   นินท์รพัทธ พรหมฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
79   อนุรักษ์ เกษร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   พีโรภาส ตรีสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   ชวยศ มาดารัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   อนุชิต สวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
83   วีรยุทธ แสนเสมอ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
84   กันต์สินี เขมโฆษิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
85   วรเมธ มะลิเสือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   กรวิทย์ กาญจนพิทักษ์กุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
87   นันทวัฒน์ เต็งรังสรรค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
88   ภควัฒน์ เจือทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
89   เกียรตินรินทร์ ฤทธิรงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
90   จักรี โพนะตะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 90 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th