กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters);Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters);

Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน

ในวันพฤหัสบดีที่  19 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุม ชั้น  4 อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

PDU = 9 หน่วย

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย มีการใช้หม้อน้ำร้อนเพื่อการถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร ยางและพลาสติค อุตสาหกรรมทอผ้าและฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ การเกิดไฟไหม้ในโรงงานที่ใช้หม้อน้ำมันร้อน เป็นปัญหาร้ายแรงที่มีสถิติสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วของน้ำมันที่เป็นสื่อความร้อน  การตกต่ำลงของประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน  การผุกร่อนของถังเก็บน้ำมันสื่อความร้อน การแตกรั่วของคอยล์รับความร้อนในหม้อน้ำมันร้อน

หลักสูตรนี้ จะบ่งชี้ปัญหา สาเหตุ ทั้งความบกพร่องในการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน การติดตั้งที่ไม่ถูกหลักวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอหรือการตั้งค่าต่างๆที่ไม่ถูกต้อง การควบคุมการใช้งานที่ไม่ถูกต้องความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา  ความไม่เข้าใจต่อผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง

การอบรม เรื่อง “หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน”  จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและสาเหตุต่างๆ และนำไปสู่การแก้ไขและการป้องกันอย่างถูกต้อง

 

วิทยากร                        นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล  

                        -อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

                        -นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560

                        -อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.                  โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน และการติดตั้ง

10.30 - 10.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                  อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยและการตั้งค่าที่ถูกต้อง

12.00 - 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                  การเลือกใช้น้ำมันที่เป็นสื่อนำความร้อน

                                       การใช้งาน การเสื่อมสภาพ สาเหตุและการป้องกัน

14.30 - 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                  กรณีศึกษาความเสียหายในระบบน้ำมันร้อน

16.00 - 16.30 น.                  ถาม-ตอบ

 

รับจำนวนจำนวนจำกัด  60 ท่านแรกเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

โทร  0-2184-4600-09   โทรสาร  0-2319-2710-1  E-mail: eit@eit.or.th     www.eit.or.th

อัตราค่าลงทะเบียน

         สมาชิก วสท.         1,800  บาท/ท่าน

        บุคคลทั่วไป  2,500  บาท/ท่าน

1.     อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการบรรยาย

2.     วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%            

3.     ท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.

ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th )  พร้อมยื่นในวันอบรมเท่านั้น

4.     ผู้ที่ผ่านการสัมมนาจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง (PDU)    9   หน่วย

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน    คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน    คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน    คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 

วันที่จัด 19 ม.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 21 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อบรม_หม้อน้ำมันร้อน_06122016104522.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สาธิต ทูลไธสง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มนตรี อัศวแสงรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนรถ โชตินุชิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ไสว ไพเราะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วีรวัฒน์ ยิ่งยง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวัชชัย จิตภักดีบดินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กล้าณรงค์ วงค์บรรชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติศักดิ์ สายทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วิโรจน์ โศจิพลกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   วัฒนพล โศจิพลกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   พยุงศักดิ์ จงเจริญไพสิฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ภูวเดช เกตุอินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   วริชภูมิ เชยชะนันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ธนัทนนต์ ณัฏฐ์นนตนัท  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อภิเดช บุญเจือ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   นิวัฒน์ เกตุชาติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ชญานนท์ แสงมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   อิทธิพล วรพันธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สุภาพร ภูจอมจิตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ทินกร ปิติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   นที กันภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วชิรวิทย์ จรัสกิตติตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ชัยพร สิทธิ์โชคพิศุทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   วสันต์ จีนธาดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   อธิราช ภัทรางกูน  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   กิตติพันธุ์ ประคองกลาง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ชุมแสง รุ่งโรจน์งามเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   นพสร แก้วพลับ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   กฤษณะ สุทาวัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   กฤษฎา ล้นชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   อภินันท์ ทรงประโคน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ปริพัตร ศรีวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   บุญธรรม ปีหลวง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   จำรัส ฉิมมางาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   กิตติพงค์ นิมากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   พงศ์เทพ จันทร์สวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   สมศักดิ์ แก้วประดิษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ธนัทนนท์ ณัฎฐ์นนตนัท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 39 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th