กำหนดการสัมมนา
 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane) (27-30เมษายน2560)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

   การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน พ.ศ.2560  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

   หลักการและเหตุผล

บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร  การพัฒนาทรัพยากรโดยเฉพาะในด้านบุคลากรจึงถือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรสูงสุด  องค์กรหลายองค์กรที่ใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงประเภทเครนหรือปั้นจั่น ต่างทราบดีว่างานในลักษณะนี้ค่อนข้างอันตรายและมีมูลค่าของงานที่แพง  เนื่องมาจากราคาของเครื่องจักรที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทจนถึงบางประเภทที่มีราคาถึง 30 ล้านบาท อีกทั้งอุปกรณ์ที่องค์กรต้องการเคลื่อนย้ายก็มีมูลค่าสูงเช่นกันบางชิ้นนับค่าไม่ได้ ซึ่งถ้างานผิดพลาดแล้วอาจหมายถึงชีวิต และทรัพย์สินและอาจรวมถึงการล่มสลายขององค์กรเลยทีเดียว การตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร

การตรวจสอบอย่างไรเครื่องจักรจึงจะมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นปัญหาที่หลายองค์กรตระหนักถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ได้มีระบบบริหารงาน ISO 9001, ISO14001 และ มอก. 18001 แนวคิดก็คือ เราจะต้องรู้จักเครื่องจักรประเภทนี้เป็นอย่างดี เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค ระบบขับเคลื่อน และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  และเราจะต้องรู้จักตัวเองเช่นกันว่าจะสามารถตรวจสอบเครื่องจักรดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่องค์กรจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักรทุ่นแรงประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

   วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

Ø สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อวิธีการใช้เครื่องจักรและระบบต่างๆของเครื่องจักร

Ø เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเครื่องจักร

Ø สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

Ø การประเมินความเสี่ยงในการใช้เครื่องจักรและมาตรการควบคุม

Ø เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเครื่องจักร

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ /ทักษะ ตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล เครื่องจักรทุ่นแรง และสามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายการตรวจสอบ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

   กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

Ø วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/พนักงานขับเครื่องจักร/ผู้ควบคุมเครื่องจักร/โฟร์แมน/ช่างเทคนิค/ช่างบำรุงรักษา/ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 

   เนื้อหาการฝึกอบรม

Ø  ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ (Diesel Engine  System)

Ø  ระบบการทำงานของไฮดรอลิค (Hydraulic  System)

Ø  ประเภทของเครน( Type of crane)

Ø  ประสิทธิภาพของเครน

Ø  การตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน/ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และชนิดอยู่กับที่

Ø  การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนัก (Heavy Equipment Handling)

Ø  การเลือกสลิงและการผูกมัด(Lifting and Moving)

Ø  สัญญาณมือตามมาตรฐานสากล ( International  Sign  for Lifting and Moving)

Ø  จราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Ø  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องจักรที่สัมพันธ์กับระบบ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001

Ø  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

Ø  การฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักร กับรถเครนขนาดประมาณ 16-25 ตัน(Truck crane)

   รูปแบบการฝึกอบรม

Ø  การบรรยาย การระดมสมอง การศึกษากรณี Case study การนำเสนอ การฝึกปฏิบัติกับรถเครนขนาดประมาณ 16-25 ตัน(Truck crane) และการทดสอบทางภาคทฤษฎี

Ø  ในแต่ละช่วงของการอบรมจะมีวิทยากรทำหน้าที่เป็น Facilitator และทำหน้าที่ Coach ในระหว่างการทำกรณีศึกษา –การฝึกปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม         30 คน/รุ่น

คณะวิทยากร    :    ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

17 เมษายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

17 เมษายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

10,000 บาท

11,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

11,000 บาท

12,000 บาท

บุคคลทั่วไป

12,000 บาท

13,000 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน 

     มาที่  Fax No : 0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมี รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

  5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

  5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

  5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

  5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน     เต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.    นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.    ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้าง        ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.    มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร      และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา สภากาชาดไทย       เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ            สาขา สุรวงศ์                  เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย            สาขา จามจุรีสแควร์         เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

วันที่จัด 27 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
เครน-ปั้นจั่น 27-30เมย60_0612201615195.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กฤต พรหมอินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิยวัช เฉลิมกาญจนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุพัฒน์พงศ์ ลอยสา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจริญ เทพนม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชลิต จารุตกานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อรรถสิทธิ์ ถนอมจิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เชษฐา พรมทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มงคลชัย คำปากดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สัมฤทธิ์ ทองสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   กันป์ เผ่าอินจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   วันชัย เคนแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อิทธิพล ชัยมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   นภดล เปลี่ยนสี  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ภูเบศวร์ ทองแสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   เอนก รังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   เอกพร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   วิสิทธิ์ สุวรรณเพิ่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ณัฐพล ปานเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ปณต รักแจ้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ทนงศักดิ์ ประภารัศมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ประจวบ ชัยเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ชาตินันท์ คงสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   สมเกียรติ ย่านวารี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   เสถียร สุวรรณชาตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   มานพ สุวรรณรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   วรพจน์ เนียมพฤกษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   วิษณุ คำเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ถนัด วาดยศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   อะห์นัฟ สะแม  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   พันธุ์กวี ขวามาตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   เดชา เสโส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ไกรศร เวลาเกิด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ธีรภัทร จิตรีชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   พิสิฐ มงคลวัฒนสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   รัฐพล สมนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   กุนวิจักษณ์ ภูริยากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ธนาทร ทศราตรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ศราวุฒิ สังข์ศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ณัฎฐ์พจน์ โรจนรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ธวัชชัย หวังเจริญสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   รัชย์ชวัล ศุภสุวรรณพงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ณัฐพล เจียกุลธร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   วิทวัส เตชจารุวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   วิจักษณ์ ภุริยากร  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   สุริเยนทร์ จันทร์สว่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   ณัฐวัฒน์ วงษ์สระหลวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   พรเทพ เอี่ยมบำรุง  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   นิคม มีมานะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   มรินทร์ ปฐมชัยอัมพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 49 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th