กำหนดการสัมมนา
 
ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 14
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในการก่อสร้างใดๆ เช่น อาคาร ตึก สะพาน ถนน เป็นต้น  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ  ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานตลอดจนผู้อนุญาตก่อสร้าง  มีความจำเป็นต้องทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร อาทิเช่น กฎหมายวิชาชีพ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พรบ.สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การทำงานภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ เช่นการทำงานในสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรตาม  พ.ร.บ.วิศวกร เป็นต้น 

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง  เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการทำงานที่ขัดกับกฎหมาย และเป็นการเพิ่มพูนข้อกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1.    เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น  ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง (อาทิ อบต./อบจ.) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

2.    เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่การทำงานของวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิศวกร

3.    ให้ทราบถึงกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่และมีความทันสมัย  เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

4.    ให้ทราบถึงหลัก/สาระสำคัญในการและข้อกฎหมายการก่อสร้างที่จำเป็นที่ต้องนำไปปฏิบัติ

5.    เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6.    เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานในการก่อสร้างและกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

วิศวกร สถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง (อบต./อบจ.)       

เนื้อหาการฝึกอบรม

ขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร กฎหมายการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย การทำงานภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ การทำงานในสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำ การทำงานใต้ดิน/อุโมงค์ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  เป็นต้น

คณะวิทยากร      :    ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท .) 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560  

08.30–09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00–12.00 น.         กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง หลักเกณฑ์การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะก่อสร้างภายใต้สภาวะการทำงานปรกติ ได้แก่การก่อสร้างอาคารสูงและภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ เช่น งานขุดบ่อลึก งานชั้นใต้ดิน งานอุโมงค์ใต้ดินฯลฯ

โดย      คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

12.00–13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–16.30 น.       กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สุขอนามัยและความปลอดภัยกับการก่อสร้างและผู้ใช้อาคารกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ว่าด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรที่ดินการปลูกสร้างอาคาร โรงงานและอาคารที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ล้อท

โดย     นายสนธิ  คชวัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560  

09.00–12.00 น.        กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดพ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎกระทรวงใหม่ต่างๆ

โดย     รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

12.00–13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–16.30 น.       กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดพ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎกระทรวงใหม่ต่างๆ(ต่อ)

โดย     รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

13 มกราคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

13 มกราคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,000 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4,500 บาท

5,000 บาท

บุคคลทั่วไป

5,000 บาท

5,500 บาท

Ø  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

Ø  ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

Ø  ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

Ø  การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 

มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597-8 

Ø  กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์             มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ยืนยันการสมัคร และท่านต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

 

สิทธิประโยชน์:

1.      นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437พ.ศ. 2548)

2.      ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.      มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 

การชำระเงิน (กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขา สภากาชาดไทย   เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขา สี่แยกศรีวรา         เลขที่บัญชี  140-2-30221-6

-  ธนาคารกรุงเทพ         สาขา สุรวงศ์                เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย         สาขา จามจุรีสแควร์      เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 21 ม.ค. 2560 - 22 ม.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 16 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
กฎหมายก่อสร้าง รุ่นที่14 (21-22มค60)_1711201612433.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุมิตร หล้าพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิพัฒชัย รังสิมาวรพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชนก พรหมมาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยุทธนา วุฒิปัญญานันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 หฤษฎ์ ไหลศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณพชาติ พันธาธิก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิวัฒน์ ฤกษ์ประเสริฐกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กลศ วรคชิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   วิทยา ศรีสมบูรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   พุธา ณ บางช้าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ชุตินันท์ ลี้เจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วิชมัย ญาณกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สมชาติ สดมณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   สุวิจักขณ์ คำพุฒ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วีรศักดิ์ ตะเคียนราม  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   เอกพงศ์ เต็มยิ่งยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   มานพ จินะภา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   พงษ์พิพัฒน์ พานุรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อุมาภรณ์ โสภณพลารมณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   สิริเทพ ตันติสิริตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   วริษา จันทร์สุริยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   อภิเชฐ ฮดฤาชา  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   แก้วฤทัย กาญจนสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สุภาชัย อ่อนนวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   อำนาจ นฤภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อภิโชค ทองโสม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ศักดา สังข์เงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   นันทภพ น้ำทิพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   กานต์ชญา จิวานิชย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   อภิชาติ รักษา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ปิยดา หมื่นระย้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   เศรษฐวิทย์ ล้วนเลิศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   มนัสวี นาวิก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ภีศภัฒ มิเกล็ด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   อิสรีย์ ตันสุริยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   วิเชษฐ์ พิทยากูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   สุวัฒน์ เรืองภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   พัชระ รมย์มาลี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   วัชรินทร์ สมิงพยัคฆ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   โชติพัฒน์ ศรีภักดีพงศ์เดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   กฤษณ์ สำเภาแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   พงษธร วรสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   สมใจ มะกง  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   วัฒนา โทหล้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   พงศกร ปราบไพรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ภาคภูมิ เป็นสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   อริษา พัฒนแช่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   คัมภีร์ วาสนาเป็นสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   วัลลภ กัณหะเสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ธนะ เดชนันทรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   วราทิตย์ รอดรับบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   พรภวิษย์ ซ้อนพุฒ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   ไกรวุฒิ สุขใส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   บัญชา สมานทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   พรชัย วงศ์วรรณะดิลก  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   ธวัชชัย วิลานันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ศักดิ์ระพี งามวิภาวีวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   เกรียงศักดิ์ อาจเลี้ยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   สรรพงศ์ นัทธีนนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   เรวัตร ก้อนผา  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   พณณกร แสงรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 64 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th