กำหนดการสัมมนา
 
อบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2560
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การฝึกอบรมเรื่อง

การบัญชีบริหาร :  สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2560

หลักการและเหตุผล

            ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.       สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร

2.       เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง

3.       สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ

4.       สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

5.       เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด

6.       สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

1.       วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

2.       วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

3.       ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4.       ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

 

วิทยากร     อาจารย์นวพร(นันทพร)   บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

กำหนดการ

®  วันที่ 1

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             การทำความเข้าใจงบการเงิน

                                    -     งบดุล           -   งบกำไรขาดทุน           -   งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวิเคราะห์งบการเงิน

                                    -     วิเคราะห์แนวโน้ม              -     วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.             การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

-                    สมรรถภาพในการหากำไร

-                    ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น

-                    ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว

-                    ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

®  วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.             การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

-                    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร

-                    การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน                                   

13.00 – 14.30 น.             การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

-                    งบประมาณระยะสั้น               -  งบประมาณระยะยาว

14.45 – 16.30 น.             งบประมาณเงินสด

-                    การวางแผนและควบคุมกำไร

-                    ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

 

 

สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร

E-mail: chadaporn.eit@gmail.com หรือ Homepage: www.eit.or.th

วันที่จัด 28 ม.ค. 2560 - 29 ม.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 5 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 บัณฑิต ยงบรรทม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศตวรรษ พงศ์ธีรโชติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุริยงค์ คำยอดใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพ พิทักษ์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 คมสัน ศุภกิจเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภาภรณ์ กาญจนวนิชกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จิระพล สังวาลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ชัยศักดิ์ โชติวงศ์วิศาล  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   มนตรี เชาวลิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ประกาศิต อาจชิชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   เบญจวรรณ มุสุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   จักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   กิตติชัย ชำนาญพรสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   บุญชัย สิริวัฒนชัยกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   จิรัชญา ทวนทัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ปริวัฒน์ วชิรพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   เอก กิตติกุลสุธา  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ขวัญรวี สิริกาญจน  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ธีรพันธ์ มหาวนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ธนกฤต สมิติศิลป์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ณัฏฐพล หิรัญบวรทิพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   เริงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ขันปิตา เอี่ยมมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ศตวรรษ อินทรีสังวรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   กิตติพจน์ เฉลิมกาญจนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ศิริพร มงคลรัตนาสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   นิพนธ์ ภารสง้ด  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   กมลทิพย์ วนาพาณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   พุฒิพงศ์ ชาตะสุชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   มณเฑียร ยิ่งดำนุ่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   อำนาจ ทองเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   สุนันทา สิ่งสรรเสริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 34 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th