กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 1/2560
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

******************

 

หลักการและเหตุผล

                มีคำกล่าวอยู่ว่า “เราจะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้” เพราะกฎหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องรู้ เมื่อทำความผิดแล้วจะอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้

                เป็นเรื่องแปลกแต่จริง นั่นคือยังมีหัวหน้างานและผู้บริหารอีกไม่น้อยที่ไม่รู้กฎหมายแรงงานและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานเลย และยังมีการกระทำกับลูกจ้างอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมายแรงงานว่าผิดหรือไม่ซึ่งทำให้เกิดการร้องเรียน หรือการฟ้องร้องตามมาไม่น้อย ในที่สุดก็ทำให้แรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปัญหามีการทำงานแบบไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน

                หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานและผู้บริหารได้เข้าใจกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมองประลองความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเพื่อนำไปสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต่อไป

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.             นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม  ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548 ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

 

รุปแบบการสัมมนา            

ใช้กรณีศึกษาด้านแรงงานตลอดการฝึกอบรม โดยฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนในรูปแบบต่าง ๆ โดยการนำความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาประยุกต์และนำเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

โดยวิทยากร           อาจารย์ ธำรงศักดิ์   คงคาสวัสดิ์

 

กำหนดการ

8.30-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-16.00 น.      เริ่มบรรยาย โดยมีหัวข้อดังนี้

Ø สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานในปัจจุบัน

Ø สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่

Ø การค้ำประกันการเข้าทำงานทำได้หรือไม่

Ø การเรียก-รับเงินค้ำประกันการทำงานทำได้หรือไม่

Ø เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน Outsource และข้อควรระวัง

Ø สัญญาจ้าง, ข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบ, คำสั่งที่ไม่เป็นธรรมของนายจ้างเป็นอย่างไรบ้าง

Ø ทำอย่างไรเข้าข่ายการล่วงเกินทางเพศ

Ø หลักการทำงานล่วงเวลา, จะทำสัญญารับเบี้ยเลี้ยงแทนค่าล่วงเวลาได้หรือไม่

Ø ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา

Ø การเลิกจ้างทำได้อย่างไรบ้าง

Ø การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีใดบ้าง

Ø การจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้ามีหลักอย่างไร และจ่ายอย่างไรจึงจะถูกต้อง

Ø การจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานมีอัตราการจ่ายอย่างไร

Ø “ค่าจ้าง” คืออะไร และอะไรไม่ใช่ “ค่าจ้าง”

Ø เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน

Ø เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาพักร้อน

Ø หัวหน้างานจะต้องอนุญาตให้ลูกน้องลาป่วยได้ทุกกรณีหรือไม่

Ø วิธีการตักเตือน และการลงโทษทางวินัยสำหรับลูกจ้างมีอะไรบ้าง

Ø แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในการบริหารงานบุคคล

 

**      พักรับประทานอาหารกลางวัน              เวลา 12.00-13.00 น.

          พักรับประทานชา-กาแฟ                     เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

วันที่จัด 25 ม.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 16 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อุมาพร ผ่องสมรูป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศักดิ์สิทธิ์ โชติกนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรวิทย์ ปูหนุก  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อาทิตย์ โล่ห์จินดา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อัครเดช สุโพธิณะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ยุทธนา ยิ้มประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ทิพวัลย์ อรุณมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดิเรก บุรีเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นครินทร์ กุลฉัตรานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   เยาวภา แม่นปืน  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   สมจิตร เล็กเลี่ยงฮะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ณรงค์ฤทธ กุศลมนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   อรวรรยา หินผา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ณัฐพัชร วงคำตา  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   แพรวรีน ยศวิทยากุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   จักรี ธีรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   สยุมโพธิ์ อินทะผิว  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   กิตติ รุ่งกลั่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ปัญชลีย์ ทวีฤทธิ์ธนวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   วิน สุรเชษฐพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   หนึ่งฤทัย ดารดาษ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สมจิตร เล็กเลียงฮะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   กรพิม ถังมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุจิรา วุฒิชาติปรีชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 24 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th