กำหนดการสัมมนา
 
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 18 (ปิดรับสมัคร)
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

 

 

ปิดรับสมัครค่ะ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ   (Project Management in Practice)

สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 18

วันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2560 (อังคาร - พุธ) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

            การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง  โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น  องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้

            หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด  ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                    

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)

2.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ

3.       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

·        ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)

·        ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)

·        เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)

·        ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

 

 

วิทยากร  ดร.สุทธิ   ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ,อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทในหลายสถาบัน อาทิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โครงสร้างหลักสูตร

·        Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)

·        คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ

·        การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ

·        Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)

·        ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ

·        Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)

·        หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้

·        ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ

·        Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)

·        แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop

·        Project Planning (การวางแผนโครงการ)

·        คำถามสำคัญในการวางแผนงาน

·        การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop

·        หลักการ GANTT Chart  และ CPM

·        หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา

·        แนวคิดการประเมินความเสี่ยง

·        กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

·        Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)

·        ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน

·        การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม

·        การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value  Analysis)

·        Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)

·        Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)

·        หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ

·        สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล

·        กรณีศึกษาด้านบุคลากร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

โทรศัพท์ 0-21844600-9, 0-23192708-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร

โทรสาร 0-23192710-1, 0-21844597-8 

e-mail : chadaporn.eit@gmail.com , eit@eit.or.th  

วันที่จัด 17 ม.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 35 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -20 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ณรงค์ศักดิ์ พราหมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปกาศิต ฮงทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิชัย เสถียรพันธฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อรรถพร อินอักษร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศักดิ์สิทธิ์ โชติกนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรวิทย์ ปูหนุก  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กิตติศักดิ์ เส้นเศษ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 รณรงค์ กิติรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาคย์ นาคพีระยุทธ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พชร บุญญลักษม์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ณัฐพล สุนทรอภิรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   จิระพล สังวาลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   จักรวาล กองสงฆ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ชัยศักดิ์ โชติวงศ์วิศาล  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   อัตถพงษ์ ทองดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   อภิโชค ทองโสม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   โยธิน หมื่นหาวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ชินตะวัน เทพเรืองชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ภัทรพล พลกระจายภภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   กันตณัช กรอบมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ธีระศักดิ์ สิทธิจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ศิรวิทธ์ เทพสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   มนตรี เชาวลิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ประกาศิต อาจชิชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   เอกชัย จันทร์ผอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ภูริรัตน์ ศักดิ์ศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   วีระพงษ์ ประหุน  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   วิทยา มิ่งวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   วีระภัทร สุระบรรลือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   นฤดล เจ๊ะสัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   นันทภพ น้ำทิพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   สุนทร ทิพย์สวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ภูวเดช เกตุอินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ประพันธ์ นาวา  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   พักต์พล มิตตกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   วิบุญ วิวัฒน์รัตนกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ทศพล บรรยงพิศุทธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   นิเวศ รัตนสิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   อนนต์ อันติมานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ราเชนทร์ ยวงทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   คณิศร มาโนช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สุรศักดิ์ ชาบำเหน็จ  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ภูวสิษฐ์ ทวีฤทธิ์ธนวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   เบญญาภา เม่นเกาะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   คิมหันต์ กุลวัตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   สุรวิชญ์ เกตุสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   สยุมโพธิ์ อินทะผิว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   นรวิชญ์ พิศมัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   สมพร ทรัพย์สูงเนิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 54 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th