กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 45 ** รับจำนวน 35คน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ลงทะเบียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร

เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

(ทฤษฎีและปฏิบัติ)

รุ่นที่ 45 :  วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

วัตถุประสงค์ :

ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้  อาจเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความสูญเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า มีปัญหาคุณภาพเสีย เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน  มี ฮาร์โมนิคส์ ค่า Power Factor ไม่เหมาะระบบไฟฟ้าเกิดความร้อนมากผิดปกติอาจทำให้เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงอาคารชำรุดเสียหายได้ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจพินิจด้วยสายตาเท่านั้น ยังไม่สามารถพบเห็นปัญหาที่แฝงอยู่ได้  ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สำหรับทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานในอาคารนั้น  ส่วนการตรวจและทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ก็เป็นประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องรู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ  ซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร  ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร  อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

 

กำหนดการ :

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.15 น.    มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364                                 รายการทดสอบ  เช่น

                           -  ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE

                           -  ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE

                           -  ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance

                           -  การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)

                           -  อื่นๆ

                           -  หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ

                           -  ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)

                              (Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

                           วิทยากร  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์  

13.15 - 13.45 น.       ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า

13.45 - 14.45 น.    -  Power Quality analyzer

                           -  Grounding Measurement

                           -  IR Thermometer Principle & Application

15.00 - 16.30 น.    ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ 

                          เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester      

ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR  Thermometer

วิทยากร  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง

วิทยากร  คุณธีระวัฒน์  หนูนาค 

 

หมายเหตุ :       Coffee Break        เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.           

                     Lunch                  เวลา 12.15-13.15 น.          

 

วิทยากร :

 

* คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

* ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์  จำกัด

*  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง, ผู้อำนวยการกองบริการบำรุงรักษ กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                                 

 

วันที่จัด 21 ม.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4 ห้อง 3
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 35 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -4 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณนพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
การตรวจสอบและทดสอบฯ รุ่น 45-46-edit_27122016133618.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กรธัช สีหธนโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กฤษฎา แก้วรองบน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ฐากร ศรีวะอุไร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อานพ หมีกุละ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภัทรชัย ศรานุชิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิยวัช เฉลิมกาญจนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอกพันธ์ รัตนสูตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สหภัส พุทธิขจร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิทยา อักษราภัทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ธีรภพ รักษาแพ่ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ธนกฤต ภิญโญยางค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   บุญฤทธิ์ สูตรดำริห์วงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วีรภัทร ดาวัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   วัฒนา บุญอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   โกสินทร์ คล่องเชิงสาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ธีรยุทธ เลิศมณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ประภาภรณ์ เพชรสม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   พิภพ จินดามาตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ภูเบศ เอี่ยมสำอางค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ร.ต ธวัชชัย หมีทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ศราวุธ ศรีพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ชัยวัฒน์ ยิ้มสา  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   พีระวัฒน์ คงอุไร  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ยศวินท์ วินิจฉัยกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ยุทธนา สมานเชื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   สินชัย พุทธแดง  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   เขมชาติ ทองปล้องโต  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   คเณค์ สิทธิชัยทวีกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   สุเทพ เพ่งพิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ดุสิต จิตรประเสริฐกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ธรรมนูญ ภารารักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   จักรภพ พ่วงเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   มณฑล ณ นคร  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 36 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th