กำหนดการสัมมนา
 
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

หลักการและเหตุผล

            เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

            ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1.       วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม

2.       วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ

3.       วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง

4.       เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

5.       ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

คณะวิทยากร

1.       นายวิเชียร                บุษยบัณฑูร                    

2.       ผศ.ชลชัย                 ธรรมวิวัฒนุกูร

3.       นายธวัช                   มีชัย

4.       ผศ.ดร.สำเริง              ฮินท่าไม้

5.       นายธัมรัต                 พรหมเพ็ญรังษี

6.       นายสุชาติ                 จงควินิต

7.       นายพรชัย                 บรรจงใหม่

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 1

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

                                                ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ฐานแท่นเครื่อง

-          ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางเครื่องกล                                        

-          ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน

-          ระบบท่อไอเสีย

-          ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)

-          ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ

-          ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

-          ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

                                                วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

 

วันที่ 2

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

-          รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ

-          การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

-          เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง

-          การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)

-          การป้องกันทางไฟฟ้า

-          ระบบสายดิน

-          อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

-          การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

-          การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน

-          การทดสอบประจำเดือน

-          การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

                                                วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษ์

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

วันที่จัด 08 ก.พ. 2560 - 09 ก.พ. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 4 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 8-9-02-2560_23112016102118.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชนก พรหมมาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงศ์ศรัณย์ สุวรรณกาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฉัตรไชย เปล่งความดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรเทพ ตั้งเวนิชเจริญสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทรงพล พานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กัญญาภัค สมพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรกริช โภชนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วสิรินทร์ ตัณฑ์ศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อุกฤษฎ์ วานิชกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ภควัต ตรีโสภา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ธีรพันธ์ พิศเพ็ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ฐิติภัทร์ เพ็งสาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ไพศาล แสนสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   อาพัทธ์ อุ่นบ้าน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ณัฐวุฒิ ทีจันทึก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ภมร อรุณโรจนพรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   เฉลิมพร จันทร์หงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ชัยพฤกษ์ ศรีเนตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สุจินดา จันทร์แก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   เจตน์ มังกรอัศวกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ดลฤดี เปรมวรานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ฐิตาภา เจริญจิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   เกียรติศักดิ์ ทองอ่อน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อภิชาติ มีชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สกล อครพลธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   จงรักษ์ นาคจีน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ธนวัฒน์ กอมาตย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   พงศกร โอภาปัญญโชติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   เฉลิมชัย ยินเยาว์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   อริสนันท์ แก้วแจ่ม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   พิชญพงศ์ เมฆคง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   อภิชาติ บุญเถิง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ยุทธสิทธิ์ ฤกษนิรันดร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   เมธาสิทธิ์ ขวัญแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ภรัญญู วงศ์คำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ถิรพุทธิ์ สมานพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   สุชาติ ออฤดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   กฤษฎา อยู่สถาพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วุฒิภัทร ศิรธารโสภณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   อรรณพ ลือชัยพาณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ธวัชชัย สุขเกษม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ไพรัช แซ่จ๋าว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ชัยวิทย์ กิตติภูมิวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   นิวัฒน์ ชั้นไพบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   มณฑล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   อภิรัฐ จตุรวิธวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ประสิทธิ์ กระจ่างพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ณัฏฐพล เชื้อสุขศานต์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   อาทิกร สว่างนิพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ศักดิ์นรินทร์ สีลูกหว้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ณภัทร ฉัตรวรบวร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ขวัญชัย จันทร์ทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ธนากรณ์ พรมศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   วิเศรษฐ์ อังสุรัตนโกมล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 56 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th