กำหนดการสัมมนา
 
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

หลักการและเหตุผล

            เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

            ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1.       วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม

2.       วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ

3.       วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง

4.       เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

5.       ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

คณะวิทยากร

1.       นายวิเชียร                บุษยบัณฑูร                    

2.       ผศ.ชลชัย                 ธรรมวิวัฒนุกูร

3.       นายธวัช                   มีชัย

4.       ผศ.ดร.สำเริง              ฮินท่าไม้

5.       นายธัมรัต                 พรหมเพ็ญรังษี

6.       นายสุชาติ                 จงควินิต

7.       นายพรชัย                 บรรจงใหม่

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 1

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

                                                ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ฐานแท่นเครื่อง

-          ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางเครื่องกล                                        

-          ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน

-          ระบบท่อไอเสีย

-          ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)

-          ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ

-          ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

-          ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

                                                วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

 

วันที่ 2

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

-          รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ

-          การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

-          เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง

-          การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)

-          การป้องกันทางไฟฟ้า

-          ระบบสายดิน

-          อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

-          การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

-          การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน

-          การทดสอบประจำเดือน

-          การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

                                                วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษ์

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

วันที่จัด 08 ก.พ. 2560 - 09 ก.พ. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 8-9-02-2560_23112016102118.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชลธี นาคประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชนก พรหมมาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปนพงษ์ วรรณเลิศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงศ์ศรัณย์ สุวรรณกาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฉัตรไชย เปล่งความดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมสิทธิ์ ทัศสุริยวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรเทพ ตั้งเวนิชเจริญสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อานพ หมีกุละ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทรงพล พานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   กัญญาภัค สมพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ณัฐพล ธัญญผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เสถียร บุญพามา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   เสกสรรค์ เขียวพระอินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ณัฐพล ชัยณรงค์ศิริพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   พงศธร ธรรมปิยะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   จักรกริช โภชนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   กงพัด อินทรโยธา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   วสิรินทร์ ตัณฑ์ศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อุกฤษฎ์ วานิชกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   นิวัฒน์ แก้วรัตนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   วรสิทธิ์ พันธุ์เกษร  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   เสาวภา พินทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   วสันต์ เขียนนอก  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ภควัต ตรีโสภา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ธีรพันธ์ พิศเพ็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ฐิติภัทร์ เพ็งสาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ไพศาล แสนสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   อาพัทธ์ อุ่นบ้าน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ณัฐวุฒิ ทีจันทึก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ภมร อรุณโรจนพรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   เฉลิมพร จันทร์หงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ชัยพฤกษ์ ศรีเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   สุจินดา จันทร์แก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   เจตน์ มังกรอัศวกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ดลฤดี เปรมวรานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ฐิตาภา เจริญจิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   อภิชาติ มีชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   จงรักษ์ นาคจีน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธนวัฒน์ กอมาตย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   พงศกร โอภาปัญญโชติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   เฉลิมชัย ยินเยาว์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   อริสนันท์ แก้วแจ่ม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   พิชญพงศ์ เมฆคง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   อภิชาติ บุญเถิง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ยุทธสิทธิ์ ฤกษนิรันดร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   เมธาสิทธิ์ ขวัญแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ภรัญญู วงศ์คำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ถิรพุทธิ์ สมานพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   สุชาติ ออฤดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   กฤษฎา อยู่สถาพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   วุฒิภัทร ศิรธารโสภณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   อรรณพ ลือชัยพาณิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ธวัชชัย สุขเกษม  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ไพรัช แซ่จ๋าว  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   ชัยวิทย์ กิตติภูมิวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   นิวัฒน์ ชั้นไพบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   มณฑล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   อภิรัฐ จตุรวิธวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
60   ประสิทธิ์ กระจ่างพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   ณัฏฐพล เชื้อสุขศานต์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   อาทิกร สว่างนิพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ศักดิ์นรินทร์ สีลูกหว้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   ณภัทร ฉัตรวรบวร  ชำระเงินเรียบร้อย  
65   ขวัญชัย จันทร์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
66   กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   ธนากรณ์ พรมศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   วิเศรษฐ์ อังสุรัตนโกมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   กษิดิ์ณัฐ จีนนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   ณัฐวุฒิ รักพรหม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   กชภรณ์ ประสันทะวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
72   ตะวัน ศรีโปรดก  ชำระเงินเรียบร้อย  
73   ณัฐวุฒิ ธนวงศ์วิบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   สัญญา พิลางาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   อภินัทธ์ สุขสมัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   สุวพันธุ์ สุวรรณเนตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
77   สิรภัค คุรฑนรชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   อลงกรณ์ เขื่อนคำป้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
79   สมพล โคศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   สถาพร สนทรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   ศุภชัย วงศ์สุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
83   ศาศวัต เด่นแดนโด่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
84   บุญยืน อยู่พิพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
85   พงษ์พันธ์ สมแพง  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   วัชรินทร์ แลกาญจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 86 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th