กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเชิงวิชาการ การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 11
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การสัมมนาเชิงวิชาการ การประมาณราคางานระบบ  รุ่นที่ 11

วันที่ 28 – 29 มกราคม พ.ศ.2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

งานประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล, และป้องกันอัคคีภัย) เป็นงานที่ไม่มีตำรา หรือในทฤษฎีที่หาได้โดยทั่วไป การปฏิบัติงานจริงมักจะใช้ประสบการณ์ของวิศวกรสอนกันต่อๆกันมา ซึ่งทำให้หลักการในการประมาณราคางานระบบประกอบอาคารเป็นที่ถกเถียง เรื่องวิธีการกันมากระหว่างวิศวกรในแต่ละสาขาอาชีพที่ทำงานร่วมในโครงการเดียวกัน เช่น ผู้รับเหมางานระบบ, วิศวกรเจ้าของโครงการ, ผู้ควบคุมงาน, วิศวกรสำรวจปริมาณ (Quantity Surveyor) ซึ่งในบางครั้งทำให้ราคาที่ประมาณออกมาได้แตกต่างกันในแต่ละวิธีการ และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน หรือจัดตั้งงบประมาณโครงการผิดพลาดได้

การประมาณราคางานระบบ ควรจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างงานระบบในเมืองไทย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่วิศวกร เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานการทำงานที่ดีในเรื่องการประมาณราคางานระบบ และเพิ่มความแม่นยำและราคาที่ใกล้เคียงความจริงในการนำไปใช้งานของวิศวกรในแต่ละส่วนของโครงการ

คณะกรรมการโครงการ วสท. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการประมาณงานราคาระบบอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคิดราคางานระบบได้เรียนรู้หลักการประมาณราคาที่ถูกต้อง

2.      เปิดโอกาสให้วิศวกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการประมาณราคางานระบบ

3.      เพื่อเป็นจุดเริ่มในการสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไปในเรื่องการประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

1.      เจ้าหน้าที่ประมาณราคา, ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ผู้บริหารบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานระบบ 

2.      ผู้บริหารบริษัทที่สนใจการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างงานระบบ ทั้งด้านรับเหมาก่อสร้าง  และวิศวกรปรึกษา 

3.      วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4.      บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560

08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.       แนวทางในการประมาณราคางานระบบ

(หลักการคิดอัตรา material และ labour หลักการถอดปริมาณ แบบฟอร์มมาตรฐาน)

                                    โดย   คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์                     [สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย]  

10.45 - 12.00 น.       ประสบการณ์การคิดปริมาณและราคางานระบบ ตามหลักมาตรฐานสากลของ Quantity Surveyor

                              โดย    คุณเสรี  ลิ่มนววงศ์                                [บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด]       

13.15 - 14.45 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร

(แบบฟอร์มมาตรฐานการกรอกราคา และการถอดปริมาณ การรวมราคา Feeder วงจรย่อย เทคนิคการวัดระยะ และการเผื่อระยะตางๆ)

                              โดย    คุณเกษมสันต์  บุญเจริญ                         [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

15.00 - 16.00 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบไฟฟ้าแรงสูง

                              (งานสายส่ง, ปักเสาพาดสาย, Ductbank, ชุดนั่งร้านหม้อแปลง)

                              โดย     คุณสุชาติ  อ้นรุ่ง                                  [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]

16.00 - 17.00 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาตู้สวิทบอร์ดไฟฟ้า

                              (ประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ของตู้สวิทช์บอร์ด ที่มีผลต่อการคิดราคา)     

                              โดย    คุณศิวณัชฐกุล  ไชยศร                          [บริษัท อาซีฟา จำกัด]

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

09.00 - 10.30 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบป้องกันอัคคีภัย       

(แบบฟอร์มการถอดราคาและปริมาณหัวฉีดน้ำชนิดต่างๆห้องเครื่องเมน Riser งานลักษณะพิเศษ)

                              โดย    คุณบัญญัติ  อัตต์สินทอง                         [บริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด]

10.45 - 12.15 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบสุขาภิบาล

(แบบฟอร์มการถอดราคาและปริมาณ ห้องน้ำ ห้องเครื่องเมน Riser งานลักษณะพิเศษ)

                 โดย    คุณสกล ธนวนกุล                                  [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

13.15 - 14.45 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ            

(แบบฟอร์มมาตรฐานการกรอกราคาและการถอดปริมาณ การรวมราคา Feeder  วงจรย่อย เทคนิคการวัดระยะ และการเผื่อระยะต่างๆ)

                   โดย    คุณกฤษณะ  สง่าแสง                                      [บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)]             

15.00 - 16.30 น.       การวิเคราะห์ราคางานระบบ

(มุมมองต่อการเสนอราคาของผู้รับเหมางานระบบในฐานะตัวแทนผู้ว่าจ้าง)

                              โดย    คุณเกษมสุข  บุญเจริญ                            [บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม  จำกัด]

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. , 14.30-14.45 น.

               พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15-13.15 น.

 

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

20 มกราคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

28 มกราคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,500 บาท

5,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,000 บาท

5,500 บาท

บุคคลทั่วไป

5,500 บาท

6,000 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

  5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

  5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

  5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

  5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

วันที่จัด 28 ม.ค. 2560 - 29 ม.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 120 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ประมาณราคางานระบบ11 (28-29มค60)_0901201710576.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พิชญุตม์ แสงอุทัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เดชา มาสสร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธีระชัย เรืองฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุภชัย จันทรนิยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศุภวัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปกรณ์ ปริยะวาที  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรพงค์ โมรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 รัฐภูมิ ดรหลักคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุวิต เขียวโพธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ภณ ยั่งยืน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อำนวย นาเอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   อรรถกานต์ คำตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ณัฏฐนันท์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ธานินทร์ ฤทธิรงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   จิติศักดิ์ เถื่อนช้าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   เอกชัย โพกัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   โยธา ไทยแท้  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ยุทธศักดิ์ อวนป้อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   อาทร เย็นกลม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   วศินภัทร์ ลีลาวัฒนานันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ธนวิน เครือวัลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   จำรัส อาจศัตรู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ทินกร เหนือเกษ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   อายุวัต พัศดุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สิทธศักดิ์ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   เอกพล โมรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   สมาธิ แสนทวีสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อรรถพล สุวรรณหงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   มานัตย์ บุญญาลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ออมสิน ดำริห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ศรัณยา เอี่ยมเนตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   มานพ ไพบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   วิเรขา ทุมวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ทรงวุฒิ ทรัพย์สุทธิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   สุริยงค์ คำยอดใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ชัยวัฒน์ สันประโคน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ศิริพงษ์ เจนวิทยาการกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ภักดี บุญศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   นวลจันทร์ ยางงาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   นิพนธ์ ขันละ  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   ทรงยศ ยอดเลี่ยน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   Vongsavanh Chanthaboune  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   พงศ์ธาดา เมืองตาแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ชยกร อักษรไพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   ณัฐกิตติ์ หนูรินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   ฐานิต กรีแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   กฤติกร ไตรรัตนาลักษณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   นเรศ หลิมไพโรจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   ชัชวาลย์ โพธิ์ยั่งยืน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   อาภากร ตรังคตระการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   นที แสวงผล  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   รัตนาภรณ์ ถิ่นถา  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ศุภชัย ไชยโคตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   พงศ์ภัทร พัฒนกิตติชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   นิพนธ์ กานสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   เกียรติชัย ชุสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   ณรงค์ศักดิ์ ขาวเหลือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   เกรียงไกร มะลิวัลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ศุภชัย เพ็ชรสงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   ประวิทย์ ทวีจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ธนศักดิ์ กมลวัฒนสุนทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   ชยกฤติ สายกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   สุรศักดิ์ สะรีมัด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   ศักดิ์รพี งามวิภาวีวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   พงษ์พิพัฒน์ พานุรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   ครรชิต เกื้อหนุน  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   ทิวาวรรณ สารสังข์  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   ธนกฤต เปิ้นมั่นคง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   พงศกร บุญแจ้ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   พฤทธิไกร ไชยมูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   สุภาชัย อ่อนนวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
74   วุฒิชัย อินทะนู  ชำระเงินเรียบร้อย  
75   มนพัทธ์ ลภาสาธุกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
76   ณภัทร กนกศิริมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   บัณฑิต โฉมอัมฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   หริภัฏ คล้ายพันธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
79   รัฐพล พงษ์พานิช  ชำระเงินเรียบร้อย  
80   ศุภกิติ์ อังคเมธากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   พิรญาณ์ วัชรานุวัฒน์กุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   ชัยศรัลก์ วรรณกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
83   ศราวุธ เเก้วพลกรัง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
84   กิติศักดิ์ แก้ววิลาด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
85   จิรวัฒน์ แก้วอาษา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
86   ปรีชา พรหมมินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
87   พีระ บุญเปลื้อง  ชำระเงินเรียบร้อย  
88   ชาญชัย นนท์กระโทก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
89   ชำนาญ พรมดัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
90   ชัยณรงค์ สุริยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
91   สุวิชญ์ สันธิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
92   ปฏิญญา จารุพินทุโสภณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
93   สมควร แสนศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
94   ธราธร กลับสุวรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
95   นพดล จิตคำรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
96   จุมเกษ แซ่หลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
97   ยันยงค์ อนุรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
98   ณัฐพล เรืองขนาบ  ชำระเงินเรียบร้อย  
99   ศรุต พลลา  ชำระเงินเรียบร้อย  
100   นฤดล เสนานันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
101   ชัยยะ วงศ์สวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
102   ยุทธกรณ์ โม่งทองหลาง  ชำระเงินเรียบร้อย  
103   ธนวัฒน์ บุญปัญญาวุฒิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
104   กฤตภัทร มกราภิรมย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
105   ไกรวุฒิ สุขใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
106   ประเชิญ ศรีแสง  ชำระเงินเรียบร้อย  
107   ว่าที่ ร.ต. สรวิชญ์ จันทร์มณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
108   องอาจ วรวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
109   อานนท์ มาศไพจิตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
110   รณกร ชันมะเวส  ชำระเงินเรียบร้อย  
111   ณัฐธกร ผ่องใส  ชำระเงินเรียบร้อย  
112   จตุรงค์ พรมมะหา  ชำระเงินเรียบร้อย  
113   สรวิชญ์ จันทร์มณี  ชำระเงินเรียบร้อย  
114   ไชยวัฒน์ เกิดสมนึก  ชำระเงินเรียบร้อย  
115   สุร มะลิซ้อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
116   ณัฐวุฒิ ชวยกระจ่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
117   จุรัญญา ท่าโมฬี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
118   ไอศูรย์ นาคตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 118 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th