กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 14
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง  รุ่นที่ 14

วันที่  3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้นทุนในการก่อสร้างได้มีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่มูลค่างานก่อสร้างคงที่ หรือจะเป็นเจ้าของโครงการที่ต้องเสี่ยงกับการที่ผู้รับเหมาละทิ้งงาน หรือขอปรับราคาขึ้น  ซึ่งการบริหารต้นทุนก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพนั้นจะนำไปสู่การบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการโครงการ จึงได้จัดสัมมนาในเรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง (Cost Control) เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

·    เพื่อให้เข้าใจถึงหลักพื้นฐานของการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง และสามารถปรับปรุงงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·    เพื่อให้เข้าใจถึงงบประมาณประเภทต่างๆ

·    เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมต้นทุน

·    เพื่อให้สามารถอธิบายผลต่างที่แตกต่างจากประมาณการและมาตรการในการแก้ไข

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.      ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน ที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง

2.      วิศวกรผู้บริหาร ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และ รับเหมาก่อสร้าง อีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุน เช่น ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

3.      วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

 

วิทยากร

1.  ดร.อภิรัตน์  ประทีปอุษานนท์             บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด

2.  คุณทศพร  ศรีเอี่ยม                        บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

3.  ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา                        บริษัท บิสซิเนส แอคคิวเมน จำกัด, บริษัท อาร์ทีเอช คอนสรัคชั่น จำกัด

4.  รศ.ดร.วันชัย  เทพรักษ์                    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.  คุณศิริธรรม  ไชยศิริ                        บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

6.  คุณอัญชลี  วงศ์พินทุ                      บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

7.  ดร.พิชญุตม์  จรัสบำรุงโรจน์               บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.    การบริหารการเรียกร้องสิทธิ ในงานก่อสร้าง (Construction Claim Management)

§  อะไร?  คือการเรียกร้องสิทธิ  (What is “claim”?)

§  ชนิดของการเรียกร้องสิทธิ 

§  เมื่อไรควรจะเรียกร้องสิทธิ  ระบบการเตือนการเรียกร้องสิทธิ

§  การวิเคราะห์ และประเมินความเสียหาย

วิทยากร :  ดร.อภิรัตน์  ประทีปอุษานนท์  

12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 16.30 น.     การใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ของ วสท. เพื่อใช้ในการควบคุมงบประมาณ ร่วมกับการจัดซื้อและบัญชี

§  มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ของ วสท.

§  ประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างสำหรับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา

§  การบริหารงบประมาณโดยใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างร่วมกับระบบจัดซื้อและบัญชี

§  ตัวอย่างการเก็บข้อมูลราคาตามรหัสต้นทุนก่อสร้าง

วิทยากร :   คุณทศพร  ศรีเอี่ยม  

 

วันเสาร์ที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

09.00 - 12.00 น.    ความสำคัญของงบประมาณก่อสร้าง       

                                การจัดทำงบประมาณก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

§  Work Breakdown Structure

    การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ                   

§  บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงบประมาณ

§  ประเภทของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ                    

12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.     เทคนิคการควบคุมงบประมาณสำหรับงานก่อสร้าง

§  การจัดซื้อจัดจ้าง       

§  ระบบการควบคุมค่าจ้างแรงงาน

§  กาควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ       

§  การควบคุมภายใน

วิทยากร :   ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

09.00 - 12.00 น.     ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงบประมาณ

§  ประสบการณ์งานเสาเข็ม   

§  ประสบการณ์งานฐานราก

                                 วิทยากร :       รศ.ดร.วันชัย  เทพรักษ์    

12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.     ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงบประมาณ

§  ประสบการณ์งานระบบ

                                 วิทยากร :       คุณศิริธรรม  ไชยศิริ / คุณอัญชลี  วงศ์พินทุ

15.15 - 16.45 น.    ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงบประมาณ

§  ประสบการณ์ด้านสถาปนิก    

§  ประสบการณ์งานโครงสร้างอาคาร

                           วิทยากร :       ดร.พิชญุตม์  จรัสบำรุงโรจน์

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ  เวลา 10.15 -10.30 น. และ 14.30 -14.45 น.  

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

20 มกราคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

20 มกราคม พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

7,500 บาท

8,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

8,000 บาท

8,500 บาท

บุคคลทั่วไป

8,500 บาท

9,000 บาท

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

  5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

  5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

  5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

  5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

       หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

 

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 03 ก.พ. 2560 - 05 ก.พ. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 18 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวีนา กรุดเงิน โทร.(02)184-4600-9 ต่อ 527 Fax: (02)184-4597 e-mail: weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
เทคนิคควบคุมต้นทุน14 (3-5กพ60)_08122016104812.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชนก พรหมมาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สิทธศักดิ์ ทองมาก  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อำนวย นาเอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กานต์ ทองประสม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอกพันธ์ รัตนสูตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศตวรรษ พงศ์ธีรโชติกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิทยา ชื่นอารมณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุริยงค์ คำยอดใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นัชฐพงษ์ ชัยเจริญไมตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สุภาภรณ์ กาญจนวนิชกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สมคิด เชี่ยวชาญพิพัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ปิฏิภพ ชักโยง  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ปรัชญา เลิศไพฑูรย์พันธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   นิธิศ เนตระกาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ดิเรก บุรีเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   นครินทร์ กุลฉัตรานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สายชล พุ่มพวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ดนุพล สุขเกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   โชคชัย จำปีเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ธนโชติ สุขจิตสำราญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   อภิโชค ทองโสม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   มนพัทธ์ ลภาสาธุกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   กมลภัทร ภิระบรรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ฐิติมา ทัศประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   อาทิตย์ ขำภักดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สมใจ มะกง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   วัฒนา โทหล้า  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   คิมหันต์ กุลวัตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ณัฐพล เดชะศาศวัต  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   อลงกรณ์ คุ้มเมฆา  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   อนุชิดา แตงทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   เกรียงศักดิ์ อาจเลี้ยง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   สราวุฒ มีเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ขันปิตา เอี่ยมมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ศตวรรษ อินทรีสังวรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   ชนินทร์ โอภาสกรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   วรุณี บินซิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   สุมลฑา ชวนชม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ปุณณวิช เชิงสะอาด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ทิพย์สุนันทา กระจ่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 42 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th