กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงโดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2 ***เลื่อนเป็น 14 มกราคม 2560
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

โดยใช้  Lean Maintenance    รุ่นที่  2

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

หลักการและเหตุผล

            เบื้องหลังความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นผลกำไรที่แสดงผลในแต่ละปี แต่ปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นก็คือ การลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งหากโรงงานใดมีเทคนิคและการวางแผนในการปฏิบัติงานที่ดี และยังสามารถทำให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง โดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานแล้ว โรงงานนั้นย่อมมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

            ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการซ่อมบำรุง โดยใช้  Lean Maintenance   จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำเทคนิคไปใช้ให้เกิดผลกำไรและเกิดประโยชน์ภายในองค์กรทั้งทางด้านการผลิตและด้านซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้เทคนิคการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

2.    ได้เรียนรู้หลักการและแนวความคิดในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

3.    เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเข้าใจในการลดต้นทุนอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ช่างเทคนิค, ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรโดย              อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                                    ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

    IBM  Storage  Product Thailand

                                    Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 16.00 น.             หัวข้อการบรรยาย

-  ประวัติและวิวัฒนาการของ Lean Manufacturing

-   แนวคิดและหลักการ  Lean Maintenance มาประยุกต์ใช้

-   เป้าหมายและดัชนีในการวัดภาพรวม Lean Maintenance

-   ความสัมพันธ์ระหว่าง TPM กับ Lean Maintenance

    กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริง 

-   การคำนวณเปรียบเทียบระหว่าง CBM กับ PM สามารถลดต้นทุนได้อย่างไร

-   การนำเทคนิค Lean Maintenance มาประยุกต์ใช้งาน

    กรณีศึกษา : การลดต้นทุน

    กรณีศึกษา : การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

-   การนำ Poka Yoke มาประยุกต์ใช้งานกับ Lean Maintenance

    กรณีศึกษา : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

-   การปรับปรุงสมรรถนะการบำรุงรักษา

16.00 – 16.15 น.         ถาม-ตอบ

หมายเหตุ                      พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.45 – 15.00 น.

                                     พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

วันที่จัด 28 ม.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 29 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง_04012017101451.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 จริยะ วงศ์สมุทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐวุฒิ อินทพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ตะวัน เวียงศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศศิวิมล มาแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิโรจน์ ตั้งธีรจรูญวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ทัศนีย์ อกอุ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิชัย ยังสว่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ลออง ใยชม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยรัตน์ รินสันเทียะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สมิทธ เทพยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   มารุต เลิศศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 11 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th