ดาวน์โหลดปฏิทิน update 21/09/2560 09:00
no. ชื่องานสัมมนา วันที่ อบรม หน่วย ผู้จัด สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
PDU
สมาชิก/ข้าราชการ
/บุคคลทั่วไป
<< เดือนสิงหาคม>>
  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 15 ก.ค. - 8 ต.ค. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท. 43,000/45,000/45,000  
<< เดือนกันยายน>>
    EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) เลื่อนวันอบรมเป็น 3 ก.ย.,7-8 ต.ค.60 3 ก.ย.-8 ต.ค. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท. 6000/6500/6900
5500/6000/6500
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 3 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 16-23 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6000/6500/6900
5500/6000/6500
 
  การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 22 ก.ย. 60 9 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 7500/8000  
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 5 งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป 22 ก.ย. 60 9 วิศวกรรมโยธา วสท. 2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  เทคนิคพิจารณ์หัวข้อเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ 22 ก.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. ฟรี  
  เทคนิคพิจารณ์หัวข้อเรื่อง มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ 22 ก.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. ฟรี  
  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 44 22-7 ต.ค. 60   วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 20000/25000  
  สัมมนาเรื่อง การใช้ BIM (Building Information Modeling) เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง (ฟรี เฉพาะสามชิก วสท. เท่านั้น) 23 ก.ย. 2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ฟรี  
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 23-30 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,500/6,000/6,500
6,000/6,500/6,900
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14 23 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11 23-24 ก.ย. 60 18 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 3,200/4,000  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 31 23-24 ก.ย. 60 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/6000  
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 23-30 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5500/6000/6500
6000/6500/6900
 
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้2/2560 26/9/1960   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,800/3,200/3,200  
  การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการติดตั้งเกี่ยวกับตลับลูกปืน รุ่นที่ 1 27-28 ก.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4,300/5,200/6,000
5000/6000/6900
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2560 27-28 ก.ย. 60   วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3500/4000/4000
4000/4500/4500
 
  โครงการอบรมเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรรับรองผล) 27-29 ก.ย. 60   วิศวกรรมโยธา วสท. 15000/16000
25000/26000
 
  การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 ***ขอแจ้งยกเลิกคะ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดใหม่ปี 2561 คะ*** 28-29 ก.ย. 60   วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
  การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 28-29 ก.ย. 60   วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
  โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่" ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 28-30 ก.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5000/5500/6000  
  การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.อุบลราชธานี ฟรี!! 29 ก.ย. 60   วิศวกรรมโยธา วสท. ฟรี  
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 6 งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 29 ก.ย. 2560 9 วิศวกรรมโยธา วสท. 2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 4 29-30 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท) 30 ก.ย. 2560   วิศวกรรมอุตสาหการ วสท. 5000/5000/5000  
  ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1 30 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2000/2500/2800  
  การประมาณราคากลางงานราชการ (30กย.-1ตค60) 30 ก.ย.-1 ต.ค. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
<< เดือนตุลาคม>>
    ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1 2 - 3 ต.ค. 60   วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3500/4000/4000
4000/4500/4500
 
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด อย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 20 4 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.ย. 60
15,000/20,000
ชำระหลัง 20 ก.ย. 60
20,000/25,000
 
  "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 18 6 - 7 ต.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท. 5200/5400  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 17 6 - 7 ต.ค. 60 24 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
4000/4500/5000
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 1 ****ขอเลื่อนเป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2560*** 7/10/1960 9 คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2300/3000  
  การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 10 7-8 ต.ค. 60   คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/600  
  การอบรมหลักสูตร "การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ; บริเวณสถานพยาบาล" Requirements for special installations of medical location 7-8 ต.ค. 60   วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 5350/5885  
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9 10-11 ต.ค. 60 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 3600/4000  
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2560 11 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ต.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 4 ต.ค. 60
3,000
 
  "ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา" รุ่นที่ 3 (กทม.) 12-14 ต.ค. 2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6000/6500/7000
6500/7000/7500
 
  โครงการอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่นที่ 14 18/10/2560   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. 3200/3800  
  โครงการฝึกอบรมและ Workshop การออกแบบและวางแนวเส้นทางรถไฟเพื่อการก่อสร้าง วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 รับ 60 คนเท่านั้น 18-20 ต.ค. 2560 27 วสท. วสท. 6000/6600/7500  
  การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 21 19-20 ต.ค. 2560 18 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4800/5000/5300  
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3 21/10/2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2000/2800  
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3 27-28 ต.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
<< เดือนพฤศจิกายน>>
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข (1-3พย60) 1-3 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมโยธา วสท. 5500/6000/6500
6000/6500/7000
 
  การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 2/2560 2-3 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3600/4000/4000
4000/4500/4500
 
  การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 15 2-4 พ.ย. 2560 35 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5400/6000/7500  
  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 32 3-5 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 6000/6500/7000  
  การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 13 3-5 พ.ย. 2560   วิศวกรรมโยธา วสท. 5400/6000/6500
6000/6500/7000
 
  การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 2 4 พ.ย. 2560 6 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 7 4 พ.ย. 2560 9 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2000/2800/2800  
  การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 4-5 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/4800/5000
4300/4500/4800
 
   การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับคลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและโรงเก็บอากาศยาน รุ่นที่ 2 10-11 พ.ย. 2560   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4500/5000/5000
5000/5500/5500
 
  การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10 11 พ.ย. 2560 6 วิศวกรรมอุตสาหการ วสท. 1800/2000/2200  
  การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10 11-12 พ.ย. 2560   วิศวกรรมโยธา วสท. 5500/6000/6500  
  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 15 11-12 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/6000  
    การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว (กทม.) ฟรี !!! 16 พ.ย. 2560   วิศวกรรมโยธา วสท. ฟรี  
  มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7 22 - 23 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 5000/5500/5500
6000/6500/6500
 
   NFPA 101 The Life Safety Code: 2015 Edition 22 - 24 พ.ย. 2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 27000/30000/30000
29000/32000/32000
 
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 25 22 - 24 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมโยธา วสท. '5500/6000/6500
6000/6500/7000
 
   การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 10 24 พ.ย. 2560 9 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. '7500/8000/8000  
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25 24- 26 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. '5400/6600/7500  
  กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 2 25 พ.ย. 2560 9 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท 2000/2500/2800  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14 25/11/2560   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2000/2800  
  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12 25-26 พ.ย. 2560   วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 4500/5000/5000
5000/5500/5500
 
  การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร (25-26พย60) 25-26 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 4000/5000/5500
4500/5500/6000
 
   รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS 30 พ.ย.- 01 ธ.ค. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 5000/5000/50000  
<< เดือนธันวาคม>>
  การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน "กระเช้าไฟฟ้า" (GONDOLA) รุ่นที่ 1 07 ธ.ค. 2560   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/6000
5000/6000/6900
 
  การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 6 ***ขอเลื่อนเป็นวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 คะ 15 - 17 ธ.ค. 2560   วิศวกรรมโยธา วสท. 5400/6000/6500
6000/6500/7000
 
  เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 16/12/2560 9 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2000/2500/3000
2500/3000/3500
 
  ผู้ตรวจประเมินภายนอกฯ รุ่นที่ 10 (External Auditors Class 10) 18-20 ธ.ค. 2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท. 9000/9500/10500
9500/10000/11000
 
<< เดือนกุมพาพันธ์ 61>>
    EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) 3-4 ก.พ. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 (ตลอดหลักสูตร 9 วิชา) 3-22 ก.พ. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 36500/41500/41500
38000/43000/43000
 
   EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 10-11 ก.พ. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
   EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 3 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) 24-25 ก.พ. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
<< เดือนมีนาคม 61>>
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) 03-04 มี.ค. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 10-11 มี.ค. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 17-18 มี.ค. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
    EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน 24-25 มี.ค. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 31 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. -  
<< เดือนเมษายน 61>>
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้ 21-22 เม.ย. 2561 162 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5000/6000/6000
5500/6500/6500
 
               

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th