ดาวน์โหลดปฏิทิน update10/02/2560 09:00
no. ชื่องานสัมมนา วันที่ อบรม หน่วย ผู้จัด สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
PDU
สมาชิก/ข้าราชการ
/บุคคลทั่วไป
<< เดือนกุมภาพันธ์>>
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 3 10-12 ก.พ. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 3 ก.พ. 59
7,000/7,500
ชำระหลัง 3 ก.พ. 59
7,500/8,000
เลื่อนไป 19-21 พ.ค. 60
  การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 13 16-18 ก.พ. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 5,400/6,000/7,500  
  การฝึกอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 17 17-18 ก.พ. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
สนับสนุนโดย
สภาวิศวกร
ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ชำระก่อน 14 ก.พ. 60
5,200/5,400
ชำระหลัง 14 ก.พ. 60
5,400/5,600
 
  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 12 18-19 ก.พ. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
4,000/4,300/4,500
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
4,300/4,500/4,800
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 18 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System 18-19 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
สนับสนุนโดย สภาวิศวกร
วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 60
2,800
ชำระหลัง 10 ก.พ. 60
3,000
 
  การอบรมเรื่อง พื้นฐานการออกแบบระบบโฟมดับเพลิง Low-Expansion Foam สำหรับคลังน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 18 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
2,500/3,000
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
3,000/3,500
 
  อบรม โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "CyberSecurity" 20 ก.พ. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ Cisco NetWorking Academy วสท. 3,800/4,200  
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข 22-24 ก.พ. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 13 ก.พ. 59
4,800/5,000/5,500
ชำระหลัง 13 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
เลื่อนไป 15-17 มีนาคม 60
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560 24-26 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 ก.พ. 59
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 ก.พ. 59
5,500/6,000
 
  โครงการอบรม หลักสูตร "การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน" 24-26 ก.พ. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 17 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
ชำระหลัง 17 ก.พ. 59
5,500/6,000/6,500
 
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23 24-26 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 5,400/6,600/7,500  
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 2 25 ก.พ. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การอบรม หลักสูตร ก๊าซชีวภาพ : การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย : กรณีศึกษาอุบัติเหตุและความเสียหาย 25 ก.พ. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.พ. 60
1,800/2,000/2,200
ชำระหลัง 20 ก.พ. 60
2,000/2,200/2,500
 
  EIT สัญจร ครั้งที่ 1 โครงการ Walk Together 2017 25 ก.พ. 60   คณะวิศวกรหญิง และคณะยุววิศวกร วสท. ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง สถานีรถไฟฟ้าสนามชัย 500 จำกัดเพียง 100 ท่าน ที่ชำระเงินก่อน
มีเสื้อ+หมวก ฟรี!!
  อบรม การทำ Routing และ Switching ในโครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ความเป็น Digital Economy ของ ประเทศไทย และรองรับ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับใหม่ ของ สภาวิศวกร) 27 ก.พ. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ Cisco NetWorking Academy วสท. 11,100/12,400  
<< เดือนมีนาคม>>
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 23 1-3 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
ชำระหลัง 20 ก.พ. 59
5,500/6,000/6,500
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 30 3-5 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท.
ร่วมกับ สภาวิศวกร
วสท. ชำระก่อน 24 ก.พ. 59
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 24 ก.พ. 59
6,000/6,500/7,000
 
  การสัมมนาเรื่อง "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" จ.ขอนแก่น ฟรี!! 3 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
สนับสนุนโดย
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
ณ ห้องเอราวัณ ชั้น G โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  จัดฝึกอบรมหัวข้อ "ICT basics" สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 3 มี.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 3,200/4,200  
  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories) 4 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ 1000  
  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 9 4-5 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
วสท. 3,600/4,000/4,500  
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่ 9-11 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ชำระก่อน 1 มี.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 1 มี.ค. 60
5,000/5,500
 
  ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) 10-11 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน" 10-12 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 3 มี.ค. 59
5,000/5,500/6,000
ชำระหลัง 3 มี.ค. 59
5,500/6,000/6,500
 
  "วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 4 10-11 มี.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10 11 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 1,800/2,000/2,200  
  การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10 11 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 1,800/2,000/2,200  
  โครงการอบรมเรื่อง "3D CADD" รุ่นที่ 2 14-15 มี.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ท่าน้ำนนท์ 5,000/6,000  
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข 15-17 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 13 ก.พ. 59
4,800/5,000/5,500
ชำระหลัง 13 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
เลื่อนมาจาก 22-24 ก.พ. 60
  การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (Metallurgy Knowledge for Applications of Ferrous materials and Aluminum) 17-18 มี.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อความปลอดภัย รุ่นที่ 1 18-19 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
4,500/5,000/5,500
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 29 18-19 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600 ฟรีหนังสือ การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร จำนวน 1 เล่ม เขียนโดย ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
  การออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Column รุ่นที่ 5 18-19 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 10 มี.ค. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 10 มี.ค. 59
4,500/5,000/5,500
 
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2/2560 22 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มี.ค. 59
2,000/2,500
ชำระหลัง 22 มี.ค. 59
2,500/3,000
 
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ICT Literacy& Data Communications" รุ่นที่ 3 23-24 มี.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 9,800/10,860  
  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) 24-25 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 มี.ค. 60
5,400/6,000
ชำระหลัง 17 มี.ค. 60
6,000/6,500
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 1 24-25 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7 24 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. 7,500/8,000  
  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 13 25-26 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 10 25-26 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 17 มี.ค. 59
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 มี.ค. 59
5,000/5,500
 
  จัดฝึกอบรม หัวข้อ "ACCESSdatabase" รุ่นที่1 (ไม่สอบ) 29-30 มี.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 6,000/7,200  
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1/2560 29 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มี.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 22 มี.ค. 60
3,000
 
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 2 31 มี.ค. 60 - 1 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
<< เดือนเมษายน>>
  โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ 1-2 เม.ย. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 24 มี.ค. 59
4,500/5,000/5,500
ชำระหลัง 24 มี.ค. 59
5,000/5,500/6,000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 13 1 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง" รุ่นที่ 50 20-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 11 เม.ย. 59
7,000/8,000/8,500
ชำระหลัง 11 เม.ย. 59
7,500/8,500/9,000
 
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ACCESSdatabase" 20-21 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 7,000/8,200  
  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดหนึ่งวัน และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ICT basics" สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 22 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 5,200/6,200  
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 22-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สภาวิศวกร วสท. ชำระก่อน 11 เม.ย. 60
3,500/4,000
ชำระหลัง 11 เม.ย. 60
4,000/4,500
 
  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 10 22-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 3,200/4,000  
  โครงการอบรมเรื่อง "Image Editing" (ไม่มีการสอบ) 26-27 เม.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ ICDL วสท. 6,000/7,200  
  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)" 27-30 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท. วสท. ชำระก่อน 17 เม.ย. 59
10,000/11,000/12,000
ชำระหลัง 17 เม.ย. 59
11,000/12,000/13,000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 9 28-29 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. วสท. 5,500/6,000 ฟรี! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก
  การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 46 29 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 21 เม.ย. 60
2,500/2,800
ชำระหลัง 21 เม.ย. 60
2,800/3,000
** รับจำนวน 35คน
<< เดือนพฤษภาคม>>
  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 19 17-20 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 9 พ.ค. 60
15,000/20,000
ชำระหลัง 9 พ.ค. 60
20,000/25,000
 
  โครงการจัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Image Editing" (สอบ) 17-18 พ.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ ICDL วสท. 7,400/8,200  
  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 3 19-20 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 3 19-21 พ.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 3 ก.พ. 60
7,000/7,500
ชำระหลัง 3 ก.พ. 60
7,500/8,000
เลื่อนมาจาก 10-12 ก.พ. 60
  การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 20-21 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 3,600/4,400/5,000  
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สงขลา (หาดใหญ่) 25-27 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ ชำระก่อน 17 พ.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 พ.ค. 60
5,000/5,500
 
  การอบรมเรื่อง เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler Feed Pump) 27 พ.ค. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท. วสท. 1,800/2,500  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี2560 30-31 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 พ.ค. 60
3,500/4,000
ชำระหลัง 17 พ.ค. 60
4,000/4,500
 
               
               
<< เดือนมิถุนายน>>
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2560 7 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 31 พ.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 31 พ.ค. 60
3,000
 
  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดสองวัน (ไม่มีการสอบ) หัวข้อ "Data NetWorking" 8-9 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 8,900/9,800  
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data NetWorking" (รุ่นที่ 3) 28-30 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 13,450/15,450  
               
               
               
<< เดือนกรกฎาคม>>
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data Security" (ไม่มีการสอบ) 5-7 ก.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 11,450/12,950  
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data Security" (มีการสอบ) 13-16 ก.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 17,950/18,950  
               
               
               
<< เดือนสิงหาคม>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6 4-5 ส.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
               
<< เดือนกันยายน>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 8-9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 4 29-30 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
<< เดือนตุลาคม>>
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2560 11 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ต.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 4 ต.ค. 60
3,000
 
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3 27-28 ต.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
               
 

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th