ดาวน์โหลดปฏิทิน update6/01/2560 09:00
no. ชื่องานสัมมนา วันที่ อบรม หน่วย ผู้จัด สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
PDU
สมาชิก/ข้าราชการ
/บุคคลทั่วไป
<< เดือนมกราคม>>
  อบรม Internal Auditor รุ่นที่ 7 4 ม.ค. 60   สมาคมวิศวพัฒน์ วสท.
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
โรงแรม Golden City
จังหวัดระยอง
12000  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงโดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2 14 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 1,800/2,000/2,200  
  การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 18 17-18 ม.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,800/5,000/5,300  
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 1/2560 25 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 18 ม.ค. 59
2,000/2,500
ชำระหลัง18 ม.ค. 59
2,500/3,000
 
  โครงการอบรมเรื่อง "2D CADD" รุ่นที่ 9 17 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วสท. 3,000/3,600  
  การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters);Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน 19 ม.ค. 60 9 คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 1,800/2,500  
  การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 45 21 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 12 ม.ค. 59
2,500/2,800
ชำระหลัง125 ม.ค. 59
2,800/3,000
รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน เท่านั้น
  ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 14 21-22 ม.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 13 ม.ค. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง13 ม.ค. 59
4,500/5,000/5,500
 
  อบรม โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์หัวข้อ "InterNet of Things" 23 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ Cisco NetWorking Academy วสท. 3,800/4,200  
  การประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7
หัวข้อ "การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลกและทรัพยากรน้ำ"
23-24 ม.ค. 60   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท.
การประปานครหลวงAUN/SEED-Net
ณ โรงแรมเดอะซาย์ จังหวัดชลบุรี 3,800/4,200
(นิสิต-นักศึกษา 2,600 บาท)
(ชาวต่างชาติ 6,500 บาท)
 
  โครงการอบรมเรื่อง "2D CADD" รุ่นที่ 10 24 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วสท. 3,000/3,600  
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 1/2560 25 ม.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,800/3,200  
  การสัมมนาเชิงวิชาการ การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 11 28-29 ม.ค. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 28 ม.ค. 59
4,500/5,000/5,500
ชำระหลัง 28 ม.ค. 59
5,000/5,500/6,000
 
  อบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2560 28-29 ม.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,300/4,800  
  โครงการอบรมเรื่อง หัวข้อ "2D CADD advanced" 31 ม.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วสท. 3,000/3,600  
<< เดือนกุมภาพันธ์>>
  การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น 2-5 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. วสท. 7,000/8,000/10,000  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่น 5 3-4 ก.พ. 60 18 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600 รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น
  การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 14 3-5 ก.พ. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ม.ค. 59
7,500/8,000/8,500
ชำระหลัง 20 ม.ค. 59
8,000/8,500/9,000
 
  การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying ประจำปี 2560/1 4-5 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
สนับสนุนโดย สภาวิศวกร
วสท. ชำระก่อน 27 ม.ค. 60
2,800
ชำระหลัง 27 ม.ค. 60
3,000
 
  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4 8-9 ก.พ. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย วสท. ชำระก่อน 31 ม.ค. 59
5,000/5,500
ชำระหลัง 31 ม.ค. 59
6,000/6,500
 
  ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 1 (Structural,Geotechnical,Construction) 9-11 ก.พ. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6,000/6,500/7,000  
  อบรมและให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "ICT Literacy& Data Communications" (ไม่มีสอบ) 9-10 ก.พ. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand วสท. 6,800/8,000  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 3 10-12 ก.พ. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 3 ก.พ. 59
7,000/7,500
ชำระหลัง 3 ก.พ. 59
7,500/8,000
รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น
  การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 13 16-18 ก.พ. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 5,400/6,000/7,500  
  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 12 18-19 ก.พ. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
4,000/4,300/4,500
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
4,300/4,500/4,800
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 18 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System 18-19 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
สนับสนุนโดย สภาวิศวกร
วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 60
2,800
ชำระหลัง 10 ก.พ. 60
3,000
 
  การอบรมเรื่อง พื้นฐานการออกแบบระบบโฟมดับเพลิง Low-Expansion Foam สำหรับคลังน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 18 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
2,500/3,000
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
3,000/3,500
 
  อบรม โครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "CyberSecurity" 20 ก.พ. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ Cisco NetWorking Academy วสท. 3,800/4,200  
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข 22-24 ก.พ. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 13 ก.พ. 59
4,800/5,000/5,500
ชำระหลัง 13 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
เลื่อนไป 15-17 มีนาคม 60
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2560 24-26 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 ก.พ. 59
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 ก.พ. 59
5,500/6,000
 
  โครงการอบรม หลักสูตร "การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน" 24-26 ก.พ. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 17 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
ชำระหลัง 17 ก.พ. 59
5,500/6,000/6,500
 
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23 24-26 ก.พ. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 5,400/6,600/7,500  
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 2 25 ก.พ. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การอบรม หลักสูตร ก๊าซชีวภาพ : การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย : กรณีศึกษาอุบัติเหตุและความเสียหาย 25 ก.พ. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.พ. 60
1,800/2,000/2,200
ชำระหลัง 20 ก.พ. 60
2,000/2,200/2,500
 
  อบรม การทำ Routing และ Switching ในโครงข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ความเป็น Digital Economy ของ ประเทศไทย และรองรับ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับใหม่ ของ สภาวิศวกร) 27 ก.พ. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ Cisco NetWorking Academy วสท. 11,100/12,400  
<< เดือนมีนาคม>>
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 23 1-3 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
ชำระหลัง 20 ก.พ. 59
5,500/6,000/6,500
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 30 3-5 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท.
ร่วมกับ สภาวิศวกร
วสท. ชำระก่อน 24 ก.พ. 59
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 24 ก.พ. 59
6,000/6,500/7,000
 
  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories) 4 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ 1000  
  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 9 4-5 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
วสท. 3,600/4,000/4,500  
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่ 9-11 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ชำระก่อน 1 มี.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 1 มี.ค. 60
5,000/5,500
 
  ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) 10-11 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน" 10-12 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 3 มี.ค. 59
5,000/5,500/6,000
ชำระหลัง 3 มี.ค. 59
5,500/6,000/6,500
 
  "วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 4 10-11 มี.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข 15-17 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 13 ก.พ. 59
4,800/5,000/5,500
ชำระหลัง 13 ก.พ. 59
5,000/5,500/6,000
เลื่อนมาจาก 22-24 ก.พ. 60
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อความปลอดภัย รุ่นที่ 1 18-19 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 10 ก.พ. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 10 ก.พ. 59
4,500/5,000/5,500
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 29 18-19 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600 ฟรีหนังสือ การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร จำนวน 1 เล่ม เขียนโดย ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
  การออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Column รุ่นที่ 5 18-19 มี.ค. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 10 มี.ค. 59
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 10 มี.ค. 59
4,500/5,000/5,500
 
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 2/2560 22 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มี.ค. 59
2,000/2,500
ชำระหลัง 22 มี.ค. 59
2,500/3,000
 
  การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) 24-25 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 มี.ค. 60
5,400/6,000
ชำระหลัง 17 มี.ค. 60
6,000/6,500
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 1 24-25 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7 24 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. 7,500/8,000  
  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 13 25-26 มี.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 10 25-26 มี.ค. 60   คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 17 มี.ค. 59
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 มี.ค. 59
5,000/5,500
 
<< เดือนเมษายน>>
  โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ 1-2 เม.ย. 60   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. วสท. ชำระก่อน 24 มี.ค. 59
4,500/5,000/5,500
ชำระหลัง 24 มี.ค. 59
5,000/5,500/6,000
 
  การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง" รุ่นที่ 50 20-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการโครงการ วสท. วสท. ชำระก่อน 11 เม.ย. 59
7,000/8,000/8,500
ชำระหลัง 11 เม.ย. 59
7,500/8,500/9,000
 
  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 10 22-23 เม.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 3,200/4,000  
  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)" 27-30 เม.ย. 60   คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท. วสท. ชำระก่อน 17 เม.ย. 59
10,000/11,000/12,000
ชำระหลัง 17 เม.ย. 59
11,000/12,000/13,000
 
               
               
<< เดือนพฤษภาคม>>
  การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 19 17-20 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 9 พ.ค. 60
15,000/20,000
ชำระหลัง 9 พ.ค. 60
20,000/25,000
 
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สงขลา (หาดใหญ่) 25-27 พ.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ ชำระก่อน 17 พ.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 17 พ.ค. 60
5,000/5,500
 
               
               
               
<< เดือนมิถุนายน>>
               
               
               
               
               
<< เดือนกรกฎาคม>>
               
               
               
               
               
<< เดือนสิงหาคม>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6 4-5 ส.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
               
<< เดือนกันยายน>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 8-9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 4 29-30 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
 
 

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th