ดาวน์โหลดปฏิทิน update15/08/2560 09:00
no. ชื่องานสัมมนา วันที่ อบรม หน่วย ผู้จัด สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
PDU
สมาชิก/ข้าราชการ
/บุคคลทั่วไป
<< เดือนสิงหาคม>>
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 05-26 ส.ค. 2560 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,500/6,000/6,500
6,000/6,500/6,900
 
  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 16-17 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ส.ค. 60
5,000/5,500
ชำระหลัง 4 ส.ค. 60
6,000/6,500
 
  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)" 17-20 ส.ค. 60 48 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. ชำระก่อน 4 ส.ค. 60
10,000/11,000/12,000
ชำระหลัง 4 ส.ค. 60
11,000/12,000/13,000
 
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 24 18-20 ส.ค. 60 27 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5400/6,600/7,500  
  โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น ( Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in Japanese Standard ) รุ่นที่ 2 19 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 2,000/2,800  
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) เลื่อนวันอบรมเป็น 19 ส.ค.,7-8 ต.ค.60 19 ส.ค.-8 ต.ค. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท. 5,500/6,000/6,500
6,000/6,500/6,900
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 7 การวางหมุดปักผัง 20/8/1960 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,000/2,500/3,000
2,500/3,000/3,500
 
  การอบรมเรื่อง "COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT" รุ่นที่ 7 19 ส.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,500/6,500/6,500  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว วันที่ 24 สิงหาคม 2560 (รับ 50 ท่าน) 24/8/1960 9 คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วสท. 2,000/2,500  
  การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน "กระเช้าไฟฟ้า" (GONDOLA) รุ่นที่ 1 24 – 25 ส.ค. 60   คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ชำระก่อน 07 ส.ค. 60
4,300/6,000
ชำระหลัง 07 ส.ค. 60
5,000/6,900
 
  การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ ฟรี!!! 25/8/2560   วิศวกรรมโยธา วสท. -  
  การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต รุ่นที่ 1 (Concrete Mix Design Class 1) 25/8/2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. '2500/3000/3500  
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 1 การวางผัง/งานเสาเข็ม 25/8/2560 9 วิศวกรรมโยธา วสท. '2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 10 25 – 27 ส.ค. 60 27 คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วสท. 5,500/6,000/6,500
6,000/6,500/7,000
 
  การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 26 – 27 ส.ค. 60 18 คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4,300/5,200/6,000  
  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 2/2560 26-27 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 ส.ค. 60
2,800
ชำระหลัง 17 ส.ค. 60
3,200
**วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ขอให้ทุกท่าน นำเครื่องคำนวณมาด้วย**
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 16 26-27 ส.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,000/4,500/4,500  
  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 10 26-27 ส.ค. 60   คณะกรรรมการ วิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 3,900/5,000  
  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 4 30 ส.ค. 60   คณะกรรมการ วิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 1000  
<< เดือนกันยายน>>
  ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 24 ส.ค. 60
2,800/3,300/3,800
ชำระหลัง 24 ส.ค. 60
3,300/3,800/4,300
 
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 2 งานระบบป้องกันดิน 1 ก.ย. 60 9 วิศวกรรมโยธา วสท. 2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  โครงการอบรมเชิงวิชาชีพและภาคปฏิบัติเรื่อง มาตรฐานการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว Concumer unit และ Load center อย่างมืออาชีพ * รับจำนวน 60 คนแรกที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ 1 - 2 ก.ย. 60 18 วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 4,500/5,000/5,000  
  การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน 2/9/1960 9 คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2,700/3,000/3,300
3,000/3,300/3,500
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม (2กันยายน2560) 2/9/1960 9 วสท. วสท. 2700/3000/3300
3000/3300/3500
 
  โครงการศึกษาและดูงาน การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสนามไชย) 2/9/1960 1.5 วิศวกรรมโยธา วสท. 1000/1000
1300/1300
 
  การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 2 - 3 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. 3,600/5,000  
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 2-3 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4000/4500/5000
4500/5000/5500
 
  การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 3/2560 2-3 ก.ย. 60 - สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4300/4800  
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 8 4-5 ก.ย. 60 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 3600/4000  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 48 5/9/2560 - วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3000/3200  
  โครงการศึกษาและดูงาน การผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) 7/9/2560 2.5 วิศวกรรมเครื่องกล ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) 2700  
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 3 งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต 08 ก.ย. 2560 9 วิศวกรรมโยธา วสท. 2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  การสัมมนาเรื่อง"เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (จ.นครราชสีมา) ฟรี!!! 08 ก.ย. 2560 5 วิศวกรรมโยธา วสท.    
  วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 6 8-9 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4500/5000/6000  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 8-9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  โครงการอบรม การเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต (FRP) วันที่ 8-9 กันยายน 60 8-9 ก.ย. 60   วิศวกรรมโยธา วสท. 4,500/5,000  
  ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (เลื่อนเป็นวันที่ 8-9 ก.ย.60) 8-9 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่น 3-2560 8-10 ก.ย. 60 27 คณะกรรมการวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 4800/5300/5300
5300/6000/6000
 
  วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 6 8-9 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 4 8-10 ก.ย. 60 27 วิศวกรรมเครื่องกล วสท.    
  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบท่อ 9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 1 ก.ย. 60
2,500/2,800/3,000
ชำระหลัง 1 ก.ย. 60
3,000/3,300/3,500
 
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560 14 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 7 ก.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 7 ก.ย. 60
2,500/3,000
 
  โครงการอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่นที่ 13 14 ก.ย. 60   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. 3200/3800/3800  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร) 14-16 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ WORSHOP YARD WITH TOWER CRANE ชำระก่อน 6 ก.ย. 60
6,000/7,500/9,000
ชำระหลัง 6 ก.ย. 60
7,000/8,500/10,000
 
  โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท) 15 ก.ย. 2560   วิศวกรรมอุตสาหการ วสท. 5000/5000/5000  
  การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ" 16 ก.ย. 2560 9 คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท. ชำระก่อน 1 ก.ย. 60
4,000/5,000/6,000
ชำระหลัง 1 ก.ย. 60
4,500/5,500/6,500
 
  เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง (Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height) 16 ก.ย. 60 9 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 2500/3000/3500
3000/3500/4000
 
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 3 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 16-23 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6000/6500/6900
5500/6000/6500
 
  การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9 22 ก.ย. 60 9 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 7500/8000  
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 5 งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป 22 ก.ย. 60 9 วิศวกรรมโยธา วสท. 2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 44 22-7 ต.ค. 60   วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 20000/25000  
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 23-30 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,500/6,000/6,500
6,000/6,500/6,900
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14 23 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11 23-24 ก.ย. 60 18 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 3,200/4,000  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 31 23-24 ก.ย. 60 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/6000  
  EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 23-30 ก.ย. 60 180 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5500/6000/6500
6000/6500/6900
 
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้2/2560 26/9/1960   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,800/3,200/3,200  
  การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการติดตั้งเกี่ยวกับตลับลูกปืน รุ่นที่ 1 27-28 ก.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4,300/5,200/6,000
5000/6000/6900
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2560 27-28 ก.ย. 60   วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3500/4000/4000
4000/4500/4500
 
  การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 28-29 ก.ย. 60   วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
  โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่" ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 28-30 ก.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5000/5500/6000  
  ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 6 งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 29 ก.ย. 2560 9 วิศวกรรมโยธา วสท. 2000/2000/2000
2500/2500/2500
 
  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 4 29-30 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1 30 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2000/2500/2800  
  การประมาณราคากลางงานราชการ (30กย.-1ตค60) 30 ก.ย.-1 ต.ค. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
               
<< เดือนตุลาคม>>
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด อย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 20 4 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.ย. 60
15,000/20,000
ชำระหลัง 20 ก.ย. 60
20,000/25,000
 
  "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 18 6 - 7 ต.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท. 5200/5400  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 17 6 - 7 ต.ค. 60 24 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
4000/4500/5000
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 1 ****ขอเลื่อนเป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2560*** 7/10/1960 9 คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2300/3000  
  การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 10 7-8 ต.ค. 60   คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/600  
  การอบรมหลักสูตร "การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ; บริเวณสถานพยาบาล" Requirements for special installations of medical location 7-8 ต.ค. 60   วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 5350/5885  
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9 10-11 ต.ค. 60 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 3600/4000  
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2560 11 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ต.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 4 ต.ค. 60
3,000
 
  "ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา" รุ่นที่ 3 (กทม.) 12-14 ต.ค. 2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6000/6500/7000
6500/7000/7500
 
  โครงการอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่นที่ 14 18/10/2560   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. 3200/3800  
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3 21/10/2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2000/2800  
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3 27-28 ต.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
               
<< เดือนพฤศจิกายน>>
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข (1-3พย60) 1-3 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมโยธา วสท. 5500/6000/6500
6000/6500/7000
 
  การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 2/2560 2-3 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 3600/4000/4000
4000/4500/4500
 
  การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 15 2-4 พ.ย. 2560 35 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5400/6000/7500  
  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 32 3-5 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 6000/6500/7000  
  การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 13 3-5 พ.ย. 2560   วิศวกรรมโยธา วสท. 5400/6000/6500
6000/6500/7000
 
  การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 2 4 พ.ย. 2560 6 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/5000/5500
5000/5500/6000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 7 4 พ.ย. 2560 9 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2000/2800/2800  
  การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 4-5 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 4500/4800/5000
4300/4500/4800
 
  การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10 11-12 พ.ย. 2560   วิศวกรรมโยธา วสท. 5500/6000/6500  
  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 15 11-12 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/6000  
  การแข่งขัน KARAKURI 16 พ.ย. 2560   วสท. วสท.    
  Drone for firefighting การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- จนถึง 31 ตุลาคม 2560) 18/11/2560   วสท. วสท.    
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 25 22 - 24 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมโยธา วสท. '5500/6000/6500
6000/6500/7000
 
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25 24- 26 พ.ย. 2560 27 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. '5400/6600/7500  
  กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 2 25 พ.ย. 2560 9 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท วสท 2000/2500/2800  
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14 25/11/2560   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2000/2800  
  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12 25-26 พ.ย. 2560   วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 4500/5000/5000
5000/5500/5500
 
  การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร (25-26พย60) 25-26 พ.ย. 2560 18 วิศวกรรมโยธา วสท. 4000/5000/5500
4500/5500/6000
 
               
               
<< เดือนธันวาคม>>
  การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน "กระเช้าไฟฟ้า" (GONDOLA) รุ่นที่ 1 07 ธ.ค. 2560   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4300/5200/6000
5000/6000/6900
 
  เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 16/12/2560 9 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2000/2500/3000
2500/3000/3500
 
               
               
 

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th