ดาวน์โหลดปฏิทิน update08/06/2560 09:00
no. ชื่องานสัมมนา วันที่ อบรม หน่วย ผู้จัด สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน/คน หมายเหตุ
PDU
สมาชิก/ข้าราชการ
/บุคคลทั่วไป
<< เดือนมิถุนายน>>
  ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 43 2-24 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม วสท. 20,000/25,000  
  โครงการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2560

ภาควิชาการ: วันที่ 3,4,9,10,11,12 มิถุนายน 2560

ภาคปฏิบัติ: วันที่ 17, 24 มิถุนายน 2560

  วสท. ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. 20,000/25,000  
  ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane Inspector 6-7 มิ.ย. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,300/5,200/6,000  
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2560 7 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 31 พ.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 31 พ.ค. 60
3,000
 
  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดสองวัน (ไม่มีการสอบ) หัวข้อ "Data NetWorking" 8-9 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 8,900/9,800  
  อบรม การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 14 8 - 10 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 5,400/7,500  
  การสัมมนาเรื่อง "เหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง...มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง" ฟรี !!! 9/6/1960   คณะกรรมการสาขา วิศวกรรมโยธา ณ Grand Ballroom ชั้น 7 Sofitel Bangkok Sukhumvit ฟรี  
  การอบรมวิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 14 8-10 มิ.ย. 60   วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5,400/7,500  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน "สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น" รุ่นที่ 8 10-11 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 2 มิ.ย. 60
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 2 มิ.ย. 60
4,500/5,000/5,500
 
  2D CADD รุ่นที่ 12 14 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi วสท. 3,000/3,600  
  ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 2 15-17 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6,000/6,500/7,000  
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3/2560 15 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 8 มิ.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 8 มิ.ย. 60
2,500/3,000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 30 17-18 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,300/5,200/6,000  
  การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 17 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 9 มิ.ย. 60
4,500/5,000/5,500
ชำระหลัง 9 มิ.ย. 60
5,000/5,500/6,000
 
  การสัมมนาและศึกษาดูงาน การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า 21 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. บ. ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2,000/2,800  
  การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 15 23-25 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาโยธา วสท. ชำระก่อน 20 มิ.ย. 60
5,500/6,500
ชำระหลัง 20 มิ.ย. 60
6,000/7,000
 
  การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) 22 มิ.ย. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา หัวเผาสำหรับหม้อน้ำ (Boiler Burner) 23 มิ.ย. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 2,000/2,800  
  การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่ 2/2560 24 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,300/4,800  
  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 24 28-30 มิ.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 20 มิ.ย. 60
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 20 มิ.ย. 60
6,000/6,500/7,000
 
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data NetWorking" (รุ่นที่ 3) 28-30 มิ.ย. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 13,450/15,450  
  การสัมมนาเรื่อง กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้ 29 มิ.ย. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณ กระแสลัดวงจร และแรงดันตก 29 มิ.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 22 มิ.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 22 มิ.ย. 60
2,500/3,000
 
  การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 31 30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 23 มิ.ย. 60
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 23 มิ.ย. 60
6,000/6,500/7,000
 
               
               
<< เดือนกรกฎาคม>>
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 1 1 ก.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 2,300/3,000  
  การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า 1 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 2,000/2,800  
  สัมมนาเรื่อง "Building Information Modeling (BIM) ประสบการณ์ใหม่ในงานทำงาน" ฟรีเฉพาะสมาชิก วสท. 150 ท่านเท่านั้น!! 01 ก.ค. 2560   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ฟรี  
  การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 1-2 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 26 มิ.ย. 60
4,300/4,500/4,800
ชำระหลัง 26 มิ.ย. 60
4,500/4,800/5,000
 
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data Security" (ไม่มีการสอบ) 5-7 ก.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 11,450/12,950  
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Workshop Training : Hydraulic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 2 5-6 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,300/5,200/6,000 เลื่อนมาจากวันที่ 17-18 พ.ค. 60
  การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข 5-7 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 30 มิ.ย. 60
5,500/6,000/6,500
ชำระหลัง 30 มิ.ย. 60
6,000/6,500/7,000
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 8 12-13 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,000/6,000/6,000  
  External Auditors รุ่นที่ 9 12-14 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ไม่เสียค่าใช้จ่าย **มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรม**
  จัดฝึกอบรม และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ "Data Security" (มีการสอบ) 13-16 ก.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA วสท. 17,950/18,950  
  ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน 13 ก.ค. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 1000  
  การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติตตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2560 13-14 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 6 ก.ค. 60
3,600/4,000
ชำระหลัง 6 ก.ค. 60
4,000/4,500
 
  การฝึกอบรม เรื่อง "การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร" รุ่นที่ 6 15/7/1960   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,500/6,500/6,500  
  การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "วิศวกรรมเพื่อสังคมเมืองปลอดภัย" (Engineering for Safety Society) 15/7/1960   คณะกรรมการสาขา วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. ฟรี  
  การอบรมเรื่อง การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ 15-16 ก.ค. 60 18 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4,300/5,200/6,000  
  "ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา" รุ่นที่ 2/1 13-15 ก.ค. 60 27 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6,300/6,800/7,300  
  การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 15-16 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 3,600/4,400/5,000  
  EIT MINI CIVIL รุ่นที่ 1 15 ก.ค. - 30 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 43,000/45,000/45,000  
  "ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)" (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) 20-21 ก.ค. 60 18 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000/5,000  
  การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 4 21-23 ก.ค. 60   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย วสท. 5,400/6,000/7,500  
  เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3 22 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10 22 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 1,800/2,000/2,200  
  การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน "สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น" รุ่นที่ 8 22-23 ก.ค. 60 18 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 2 มิ.ย. 60
4,000/4,500/5,000
ชำระหลัง 2 มิ.ย. 60
4,500/5,000/5,500
เลื่อนจาก 10-11 มิ.ย.60
  การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล. 22-23 ก.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 15 ก.ค. 60
4,500/5,000/5,500
ชำระหลัง 15 ก.ค. 60
5,000/5,500/6,000
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 22-23 ก.ค. 60 18 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 4,300/5,200/6,000  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 20 24-25 ก.ค. 60 18 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,800/5,000/5,300  
  การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 47 25 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. 2,800/3,000  
  การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ 8 28 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และสภาวิศวกร วสท. 7,500/8,000  
  การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 14 29-30 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,300/5,200/6,000  
  การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 11 29-30 ก.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 21 ก.ค. 60
4,500/5,000
ชำระหลัง 21 ก.ค. 60
5,000/5,500
 
               
<< เดือนสิงหาคม>>
  2D CADD รุ่นที่ 12 3 ส.ค. 60   คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi วสท. 3,000/3,600 เลื่อน 14 มิ.ย.
  "ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา" รุ่นที่ 3 ณ จ.เชียงใหม่ 3-5 ส.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 6,000/6,500/7,000  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 6 4-5 ส.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ 05 ส.ค. 60 9 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2,000/2,800/2,800  
  การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2/2560 5-6 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 27 ก.ค. 60
2,800
ชำระหลัง 27 ก.ค. 60
3,200
 
  มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 16-17 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ส.ค. 60
5,000/5,500
ชำระหลัง 4 ส.ค. 60
6,000/6,500
 
  การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)" 17-20 ส.ค. 60 48 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. ชำระก่อน 4 ส.ค. 60
10,000/11,000/12,000
ชำระหลัง 4 ส.ค. 60
11,000/12,000/13,000
 
  โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท) 18 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วสท. 5000 เริ่มส่งผลงาน 18 ส.ค. 60
  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 24 18-20 ส.ค. 60 27 วิศวกรรมเครื่องกล วสท. 5400/6,600/7,500  
  โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น ( Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in Japanese Standard ) รุ่นที่ 2 19 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง "COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT" รุ่นที่ 7 19 ส.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 5,500/6,500/6,500  
  การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน "กระเช้าไฟฟ้า" (GONDOLA) รุ่นที่ 1 24 – 25 ส.ค. 60   คณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ชำระก่อน 07 ส.ค. 60
4,300/6,000
ชำระหลัง 07 ส.ค. 60
5,000/6,900
 
  การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System รุ่นที่ 2/2560 26-27 ส.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 17 ส.ค. 60
2,800
ชำระหลัง 17 ส.ค. 60
3,200
**วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ขอให้ทุกท่าน นำเครื่องคำนวณมาด้วย**
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 16 26-27 ส.ค. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,000/4,500/4,500  
  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 10 26-27 ส.ค. 60   คณะกรรรมการ วิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 3,900/5,000  
  โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 4 30 ส.ค. 60   คณะกรรมการ วิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 1000  
<< เดือนกันยายน>>
  ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. ชำระก่อน 24 ส.ค. 60
2,800/3,300/3,800
ชำระหลัง 24 ส.ค. 60
3,300/3,800/4,300
 
  การอบรมเรื่อง กิจกรรม TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตโดยการบำรุงรักษา รุ่นที่ 2 2 - 3 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. 3,600/5,000  
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 8-9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด ถ.รามอินทรา 4,000/4,800/5,600  
  ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2 (เลื่อนเป็นวันที่ 8-9 ก.ย.60) 8-9 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
  วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 6 8-9 ก.ย. 60   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 4,500/5,000/6,000  
  โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านสำเร็จรูปและนั่งร้านแบบท่อ 9 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. วสท. ชำระก่อน 1 ก.ย. 60
2,500/2,800/3,000
ชำระหลัง 1 ก.ย. 60
3,000/3,300/3,500
 
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560 14 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 7 ก.ย. 60
2,000/2,500
ชำระหลัง 7 ก.ย. 60
2,500/3,000
 
  การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร) 14-16 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ WORSHOP YARD WITH TOWER CRANE ชำระก่อน 6 ก.ย. 60
6,000/7,500/9,000
ชำระหลัง 6 ก.ย. 60
7,000/8,500/10,000
 
  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14 23 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 2,000/2,800  
  การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11 23-24 ก.ย. 60 18 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 3,200/4,000  
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้2/2560 26/9/1960   สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. วสท. 2,800/3,200/3,200  
  การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 4 29-30 ก.ย. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
<< เดือนตุลาคม>>
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด อย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 20 4 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 20 ก.ย. 60
15,000/20,000
ชำระหลัง 20 ก.ย. 60
20,000/25,000
 
  การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2560 11 ต.ค. 60   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. วสท. ชำระก่อน 4 ต.ค. 60
2,500
ชำระหลัง 4 ต.ค. 60
3,000
 
  โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3 27-28 ต.ค. 60   คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. วสท. 4,000/4,800/5,600  
               
               
               
               
 

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th