วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2
[ข่าวสาร] 11-ส.ค.-2560
เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบอาคาร และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานราชการ อนามัย โรงเรียน วัด และหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
โดย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร สนับสนุรรถ 6 ล้อ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ การอำนวยความสะดวกจากอำเภอสว่างดินแดน นายอำเภอวานรนิวาส ให้ความอนุเคราะห์พาหนะ ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th