วสท. นำนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 เข้าค่ายอบรม
[ข่าวสาร] 31-ก.ค.-2560

วันที่ 28-30 กรกฏาคม คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560 เข้าค่ายอบรม เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ละลายพฤติกรรม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน กิจกรรมภาวะผู้นำ กิจกรรม walk rally และกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน และประชาชน ค่ายพระรามหก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทนฯ ให้เกียรติเปิดโครงการ กล่าวถึงความเป็นมา ประวัติ และหน้าที่ ของ วสท. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองประธานบริหารกองทุนฯ กล่าวถึงประวัติกองทุนฯ รวมถึงเส้นทางยุววิศวกร จากนายกฤตวัฒน์ สุโกสิ ประธานยุววิศวกร โดยมีนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก 3 นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายอุทัย คำเสนาะ เหรัญญิก และนายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการกลาง ให้เกียรติร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th