วสท. เข้าพบ รมต.กระทรวงคมนาคม
[ข่าวสาร] 25-ก.ค.-2560
24 ก.ค. 60 ฯพณฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ร่วมกับสมาคมวิยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย (วจข.) โดย ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ นายกสมาคมฯ ดร.กุลธน แย้มพรอย กรรมการสมาคมฯ เข้าพบเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตรวจความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เพื่อรับทราบรายละเอียดในการสนับสนุนโครงการอบรมที่ วสท. กับ วจข. ดำเนินการอยู่ขณะนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง และการตรวจสอบด้านความปลอดภัย เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางมากขึ้นหากได้มีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง
 
นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังให้ วสท. ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง High speed train และประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 และได้ขอความอนุเคราะห์ขอบุคคลากรของกระทรวงฯ เข้าร่วมงานด้วย
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th