วสท.ทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสสปท.
[ข่าวสาร] 12-ก.ค.-2560
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. และนายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สสปท. และ ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ นักวิจัย สสปท.
 
เพื่อความร่วมมือในทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 
12 กรกฎาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th