วสท.จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รถไฟไทย-จีน : ทำอย่างไรได้ประโยชน์ชาติสูงสุด”
[ข่าวสาร] 26-มิ.ย.-2560
วันนี้ (26 มิ.ย.) เวลา 9.30 – 12.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “รถไฟไทย-จีน : ทำอย่างไรได้ประโยชน์ชาติสูงสุด” เพื่อขอความเห็นจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความสำคัญ กระบวนการ รูปแบบการรับถ่ายโอนเทคโนโลยี และผลักดันให้วิศวกรไทยมีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพื่อรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระบบราง ฯลฯ
 
26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th