วสท. เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน
[ข่าวสาร] 20-มิ.ย.-2560

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้อนาคตประเทศไทยสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูง ได้ด้วยตนเอง

วันนี้ (19 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.) ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร เข้าหารือเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย- จีน โดย
- ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
- นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการ และอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ที่ปรึกษา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานวิศวกรรมสาขาโยธา
- ดร.กมล ตรรกบุตร นายก สภาวิศวกร
- ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้แสดงจุดยืน และชี้แจงถึงความสำคัญเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย- จีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมไทย และประเทศชาติ

และจะระดมความคิดเห็นจากสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ง ดร.วิษณุ เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และจะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรี และ คสช. ในวันรุ่งขึ้น (20 มิ.ย.) ทั้งนี้เห็นควรให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรกลางในการกำหนดกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยี

สำหรับเรื่อง มาตรา 44 ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั้งหมด เป็นเรื่องที่สภาวิศวกรนำเรียนชี้แจง ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มิได้ก้าวล่วงในส่วนที่เป็นหน้าที่ของสภาวิศวกร

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th